Dr inż. Zuzanna Okulus, absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku Ochrona Środowiska, specjalność Ekotechnologia (2009), realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie oraz studiów drugiego stopnia na Politechnice Poznańskiej (2010, kierunek Technologie Ochrony Środowiska, specjalność Monitoring) 24 stycznia 2017 obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pod tytułem „Otrzymywanie oraz charakterystyka dentystycznych materiałów kompozytowych” realizowaną na Politechnice Poznańskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Adama Voelkela oraz dr hab. n. med. Beaty Czarneckiej, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, uzyskując stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych. W momencie obrony doktoratu dr inż. Zuzanna Okulus była współautorką 9 publikacji wydanych w czasopismach z listy Journal Citation Reports oraz 12 rozdziałów w monografiach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także 18 komunikatów ustnych i 24 posterów zaprezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W trakcie realizacji doktoratu dr inż. Zuzanna Okulus była kierownikiem trzech projektów badawczych, w tym jednego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz wykonawcą trzech projektów, również finansowanych z tego źródła. Odbyła także dwa staże naukowe, w tym jeden zagraniczny w prestiżowym Delf University of Technology. Dr inż. Zuzanna Okulus była beneficjentką licznych stypendiów przyznawanych za osiągnięcia naukowe, w tym wsparcia stypendialnego dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski oraz stypendium Inżynier Przyszłości, współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej.

„Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Ochrona Środowiska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie bardzo dobrze przygotowuje do dalszych etapów edukacji. Zdobywanie wiedzy z zakresu chemii odbywa się między innymi w wysokiej klasy nowoczesnych laboratoriach, których pozazdrościć mogą inne uczelnie. Dzięki zdobytej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, możliwe jest bezproblemowe kontynuowanie studiów drugiego stopnia na innej uczelni, takiej jak Politechnika Poznańska. W moim przypadku, studia inżynierskie realizowane w PWSZ w Gnieźnie stanowiły porządną podstawę do dalszej edukacji oraz rozwoju naukowego.”


Miło nam poinformować, że absolwentom ochrony środowiska PWSZ w Gnieźnie: Irenie Budnik (9 czerwca 2015 r.) oraz Tomaszowi Wojtkowiakowi (12 maja 2015 r.) został nadany przez Radę Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej tytuł doktora nauk chemicznych.

I. Budnik pozytywnie obroniła rozprawę doktorską pt.: „Mikrobiologiczne centralne rozszczepienie oksyetylenowanych alkoholi”, natomiast T. Wojtkowiak – „Badania źródeł zanieczyszczenia środowiska talem”.

Promotorem obydwu rozpraw był prof. dr hab. inż. Zenon Łukaszewski.


JAKUB KARLIŃSKI-KOCIUBA

Absolwent studiów stacjonarnych II stopnia Politechniki Gdańskiej, Wydziału Chemicznego na kierunku technologie chemiczne i specjalności technologia organiczna

Absolwent kierunku ochrona środowiska specjalność: technologie chemiczne w ochronie środowiska w 2014 r.

Ogromną zaletą studiowania w PWSZ jest atmosfera jak się tworzy w grupach między studentami, a także  wykładowcami. W bardzo przyjaznych warunkach zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne można już wykorzystać na praktykach studenckich. Dzięki praktykom można rozwijać swoje kompetencje i umiejętności, a także poznawać środowisko i specyfikę pracy i korzystać z doświadczenia pracodawców. Odbycie w czasie studiów inżynierskich na kierunku ochrony środowiska praktyk studenckich w Dziale Konserwacji Muzealiów Muzeum Archeologicznego w Biskupinie pozwoliły mi w praktyce zapoznać się z metodami badań właściwości fizyko – chemicznych Półwyspu Biskupińskiego  i zdobyć umiejętności obsługi liofilizatora,  oraz zapoznać się z technikami konserwacji muzealiów (skór i drewna) między innymi konserwacja poliglikolami o niskiej masie cząsteczkowej wymienionych obiektów, a także sprawdzić się w opracowywaniu metody do oznaczania zawartości żelaza w próbkach środowiskowych Natomiast w kolejnym roku obowiązkowe praktyki studenckie odbywałem w Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w Instytucie  Chemii Bioorganicznej w Zespole Genomiki Strukturalnej RNA. W czasie tych praktyk uczestniczyłem w prowadzonych badaniach naukowych i miałem okazję zdobyć doświadczenie w pracy z materiałem genetycznym  wirusa grypy oraz umiejętność pracy na aparaturze spektrofotometr do badania stężeń na poziomie piko moli, wirówkach oraz pracy na sprzęcie do prowadzenia (transkrypcji, odwrotnej transkrypcji, reakcji PCR i oczyszczania kwasów nukleinowych) oraz pracy w zespole badawczym. Niemniej jednak, muszę podkreślić że na kierunku ochrona środowiska PWSZ w Gnieźnie uczyłem się w świetnie wyposażonych laboratoriach w  nowoczesną aparaturę badawczą co pozwoliło mi zdobyć umiejętność obsługi wielu urządzeń. W czasie realizacji dyplomowej pracy inżynierskiej: dwuwiązkowego typu V-630 Jasco (Jasco) z oprogramowaniem Spectra Manager oraz jednowiązkowego typu Marcel z oprogramowaniem Marcel Media.exe (Marcel) oraz spektrometru Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej UNICAM  929 AA Solar z oprogramowaniem komputerowym Unicam 929 AA Solar, a także programowanej wirówki Rotofix 32A (Hettich Zentrifugen) oraz sitowej wytrząsarki wibracyjnej Fritisch Analysette 3 Spartan.  Oprócz tego podczas 3,5 letnich studiów stacjonarnych na PWSZ miałem możliwość zapoznać się i pracować na takiej aparaturze jak wytłaczarka, chromatograf gazowy, wiskozymetry, sprzęt do badania udarności, twardości, sprężystości materiałów polimerowych, rentgenie do prześwietleń struktur krystalicznych oraz innym drobnym sprzęcie laboratoryjnym.

W Naukowym Kole Ochrony Środowiska mogłem rozwinąć swoje zainteresowania w dziedzinie chemii, biologii, ochrony przyrody oraz w dziedzinach pokrewnych przez wyjazdy na konferencje naukowe, wyjazdy technologiczne które trwały kilka dni i pozwalały na zwiedzenie wielu zakładów pracy. Ja osobiście zwiedzałem tamę nad Soliną,  Zakłady Lotnicze w Mielcu, Zakłady Gumy w Sanoku, w Browarze w Leżajsku, Zakłady Porcelany w Ćmielowie.
Dużym udogodnieniem studiów w PWSZ jest możliwość kontynuowania nauki na II stopniu bez większych przeszkód na Politechnice Poznańskiej ale także bez problemu na innych uczelniach. Zdobyta wiedza i umiejętności w PWSZ Gniezno pozwalają mi bez problemu poszerzać wiedze na Politechnice Gdańskiej.


KATARZYNA MARIA WŁODARCZYK

Absolwentka kierunku Zarządzanie Systemami Wybrzeż na University of Glasgow, Szkocja, WB (MSc in Coastal Systems Managment at the Univeristy of Glasgow, Scotland, UK, wrzesień 2014 r.)

Absolwentka kierunku ochrona środowiska (specjalność ekotechnologia) w PWSZ w Gnieźnie (2004-2008)

Studia na kierunku ochrona środowiska w PWSZ w Gnieźnie otworzyły przede mną wiele drzwi i umożliwiły dalszą edukację. Dyplom w dziedzinie ochrony środowiska zapewnił mi  przyjęcie na studia w jednej z najbardziej renomowanych szkockich uczelni. Wiedza pozyskana podczas studiów na PWSZ w Gnieźnie zapewniła mi wystarczające zaplecze aby uporać się z wymaganiami akademickimi postawionymi przede mną przez University of Glasgow. Mogę śmiało polecić kierunek ochrony środowiska i specjalność ekotechnologia jako doskonałą podstawę do zrozumienia tematu, a także jako środek ku odkryciu kierunku przyszłej kariery.


GRZEGORZ WALCZAK

Chemik – pracownik instalacji w firmie „Ekos-Poznań”
Absolwent studiów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska w PWSZ w Gnieźnie (rok ukończenia studiów: 2008)  oraz studiów magisterskich w Politechnice Poznańskiej na kierunku technologie ochrony środowiska

Studia inżynierskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie były dla mnie podstawą pozyskania wiedzy, która jest mi niezbędna do wykonywania zawodu. Poziom oraz jakość kształcenia w PWSZ są bardzo wysokie, co czyni ją nie tylko renomowaną uczelnią, ale uczy samodzielności i gwarantuje radzenie sobie w trudnych oraz stresujących sytuacjach. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mi na pracę ze specjalistycznym sprzętem, wykwalifikowanymi ludźmi, rozwiązywanie problemów technologicznych, a tym samym pozwala dbać o ochronę i rozwój środowiska naturalnego. Poprzez kontakt z nowoczesnymi technologiami i zajęcia praktyczne uczelnia PWSZ dała mi perspektywę znalezienia dobrze płatnej pracy.


SEBASTIAN FRYDRYCHEWICZ

Product Manager w firmie Trio Line Sp. z o.o.
Absolwent studiów inżynierskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (rok ukończenia studiów:  2010) PWSZ w Gnieźnie oraz studiów magisterskich w Politechnice Poznańskiej

Wiedza zdobyta dzięki Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej pozwoliła mi na rozpoczęcie kariery zawodowej początkowo w obszarze marketingu, a obecnie w obszarze zarządzania i planowania produkcji. Niezwykle wysoki poziom nauczania wyróżnia gnieźnieńską uczelnię na tle innych uczelni. Uczelnia nauczyła mnie samodzielności oraz pokazała jak można sobie radzić w sytuacjach stresowych, z którymi mam do czynienia w życiu zawodowy. Studiowanie w PWSZ w Gnieźnie zaszczepiło mi chęć do pogłębiania wiedzy, dlatego zdecydowałem się na kontynuowanie nauki na Politechnice Poznańskiej, którą ukończyłem z tytułem magistra.


IWONA PAWLACZYK

Szpital „Dziekanka”, Oddział X Psychogeriatryczny
Absolwentka licencjackich studiów pielęgniarskich pomostowych w PWSZ w Gnieźnie (rok ukończenia studiów: 2010)

W zawodzie pielęgniarki pracuję od 14 lat. Ukończenie studiów dało mi zdobycie większej wiedzy medycznej, satysfakcję oraz wzrost pensji.
Uczelnia godna polecenia, dobry kontakt z wykładowcami, dobrze działająca strona internetowa szkoły.


MARTA KĘDZIERSKA

Absolwentka studiów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska w PWSZ w Gnieźnie (rok ukończenia studiów: 2009) oraz studiów II stopnia w Politechnice Poznańskiej.
Obecnie uczęszcza na Studium Podyplomowe „Kompetencje edukacyjne w obszarze przedmiotów politechnicznych”.

Uczelnia przyczyniła się do rozwinięcia moich zainteresowań związanych z ochroną środowiska; pozwoliła mi spojrzeć na różne „ekosprawy” z innej perspektywy. PWSZ otworzyło mi oczy na wszechobecne problemy związane z ochroną środowiska, ale również pokazała, że przemysł starający się być eko jest trendy w dzisiejszych czasach. Na co dzień zdobytą wiedzę staram się przekazać moim dużo młodszym kolegom, którzy już na poziomie liceum czy gimnazjum maja poczucie świadomości ochrony środowiska. Odbyłam już niejedne praktyki i mam do czynienia z ludźmi pracującymi w moich fachu i mogę stwierdzić, iż wiedza zdobyta na PWSZ pozwala mi w pełni odnaleźć się w zawodzie.


BARTOSZ BILICKI

Założyciel agencji interaktywnej „Godmode” (www.godmode.biz), która świadczy profesjonalne usługi związane m.in. z identyfikacją w Internecie.
Absolwent studiów inżynierskich na kierunku informatyka w PWSZ w Gnieźnie (rok ukończenia: 2010), szef Koła Naukowego Informatyków „Codefly” w Uczelni.

Coraz mniej osób wierzy w praktyczne przygotowanie ¬¬do pracy zawodowej przez uczelnie wyższe. Jeżeli obawy te, popierane są brakiem pasji i zaangażowania podczas studiów – wtedy mogę się całkowicie zgodzić. Żadne studia w sposób sztuczny, nie wszczepią w opornego studenta sukcesu w przyszłym życiu zawodowym. Jeżeli natomiast uczeń wykaże odrobinę zainteresowania a wiedzę zdobytą podczas wykładów czy ćwiczeń będzie starał się zgłębiać – wtedy nie powinien mieć najmniejszych problemów związanych z przyszłą pracą.
Ukończenie PWSZ Gniezno pozwoliło mi zdobyć praktyczną wiedzę, którą wykorzystuję na co dzień w pracy z klientami. Uczelnia przygotowuje nie tylko od strony technicznej do wykonywania zawodu, ale także pozwala zdobyć umiejętności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Wszelkie wątpliwości jakie napotykałem podczas moich studiów, były rozwiewane jeśli nie przez studentów to na pewno przez pełnych pasji wykładowców, za co mogę być dzisiaj wdzięczny.


IRENA BUDNIK

Studentka studium doktoranckiego na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
Absolwentka studiów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska w PWSZ w Gnieźnie (rok ukończenia studiów: 2009) oraz studiów II stopnia w Politechnice Poznańskiej.

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie pozwoliły mi rozwinąć moje zainteresowania związane z chemicznymi aspektami ochrony środowiska.
W dużym stopniu przyczyniło się do tego moje członkowstwo w Naukowym Kole Ochrony Środowiska działające przy PWSZ w Gnieźnie. Konferencje, seminaria i inne formy aktywności pozwoliły na połączenie teorii z praktyką we wszystkich aspektach ochrony środowiska.
Studia w PWSZ w Gnieźnie dały solidne podstawy, które później można było rozwinąć na studiach II stopnia.
Dużym udogodnieniem studiów w PWSZ jest możliwość kontynuowania nauki na II stopniu bez większych przeszkód na Politechnice Poznańskiej.


PAWEŁ PRELL

Programista w firmie DAW – Systems
Absolwent studiów inżynierskich na kierunku informatyka w PWSZ w Gnieźnie (rok ukończenia: 2008). Studia ukończone z podwójnym wyróżnieniem (za wyniki w nauce i za wyniki sportowe).

Studia inżynierskie w PWSZ w Gnieźnie mogą stanowić solidną podstawę w zakresie stosowania technologii informatycznych oraz metod wytwarzania oprogramowania. Zdobyta wiedza z całą pewnością jest fundamentalna dla mojej pracy i stanowi podstawę w dalszym rozwijaniu moich umiejętności oraz doświadczenia.


PIOTR MATŁAWSKI

Instruktor jeździectwa, zajmuje się zawodowo treningiem koni.
Student inżynierskich studiów niestacjonarnych na kierunku transport w PWSZ w Gnieźnie (rok ukończenia: 2011).

Ukończenie studiów inżynierskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie jest dla mnie kolejnym krokiem w zdobywaniu kwalifikacji gwarantujących w przyszłości wykonywanie satysfakcjonującej pracy.
Studia na PWSZ są dla mnie alternatywą do obecnie wykonywanego zawodu jakim jest hodowla i trening koni.
Być może nie są to dwa pokrewne kierunki zawodowe, jednak takie rozwiązanie daje mi szersze perspektywy w poruszaniu się na zmiennym rynku pracy.


PRZEMYSŁAW ANDRZEJEWSKI

Absolwent stacjonarnych studiów inżynierskich na kierunku elektronika i telekomunikacja (2011-2015). Obecnie pracownik Xterm.pl jako monter sieci bezprzewodowych i konserwator sieci.

Studia pozwoliły na uzyskanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień technicznych z zakresu działania sieci komputerowych. Zdobyta wiedza przydaje się w pracy zawodowej, jednak nie do końca była wystarczająca do rozpoczęcia pracy. Nie uważam żeby była to wina uczelni. Nie jest ona w stanie w ciągu 3,5 roku przygotować studenta z wszystkich zagadnień technologicznych.
Polecam Uczelnię. Nie żałuję wyboru. Jeśli student idzie na studia z myślą rozwoju naukowego to będzie zadowolony.