Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Starosty Krotoszyńskiego studentom kształcącym się w Państwowej Wyższej Szkole im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Filia w Krotoszynie na kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia.

Wnioski należy składać w terminie od 20 września 2021 r. do 15 października 2021 r.

  • osobiście w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, budynek nr 2, parter, pok. nr 12, w godzinach od 8.30 do 14.30,
  • lub przesłać pocztą – decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie ze szkoły wyższej o statusie studenta,
  • zaświadczenie ze szkoły wyższej o średniej ocen z egzaminów z ostatniego roku przed złożeniem wniosku,
  • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu
  • macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego,
  • oświadczenie studenta, że nie powtarza roku,
  • zobowiązanie studenta do zawarcia umowy o podjęciu pracy w SP ZOZ w Krotoszynie, co najmniej na czas adekwatny do okresu pobierania stypendium, w terminie do 6 miesięcy po uzyskaniu dyplomu, po uprzednim uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Uchwała nr 487 21 ZPK w spr. ogłoszenia o naborze

Umowa o przyznanie stypendium z załącznikami 2020-2021

Wniosek o przyznanie stypendium z załącznikami 2020-2021