W dniu 23 maja 2006 r. odbyło się XI posiedzenie Senatu PWSZ w Gnieźnie, którego przedmiotem obrad było:
  1. Przyjęcie protokołu z obrad X posiedzenia senatu.
  2. Przyjęcie trybu powoływania Komisji Rekrutacyjnej.
  3. Zatwierdzenie zasad rekrutacji na rok akademicki 2007/2008.
  4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PWSZ za rok 2005.
  5. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2006.