01
Szanowni Studenci PWSZ!

Biblioteka PWSZ w Gnieźnie informuje, że w roku akademickim 2014/2015 studenci I roku są zobowiązani do odbycia Szkolenia bibliotecznego poświadczonego wpisem do indeksu.

Celem Szkolenia bibliotecznego jest zapoznanie się z funkcjonowaniem Biblioteki oraz zasadami korzystania z jej zasobów i usług, a przede wszystkim ze sposobami wyszukiwania i zamawiania literatury. Wirtualne spotkanie z biblioteką ułatwi odnalezienie w katalogu i wypożyczanie potrzebnych podręczników.
Zapraszamy studentów pierwszego roku (i nie tylko) do zapoznania się ze szkoleniem.


Spis treści


Informacje ogólne

Adres:
Biblioteka PWSZ w Gnieźnie
ul. Wrzesińska 43-55, budynek nr 5, pok. 16
62- 200 Gniezno

Kontakt:
tel. 61 425-72-84 wew. 220
e-mail: biblioteka@pwsz-gniezno.edu.pl
Biblioteka PWSZ w Gnieźnie ma charakter naukowo techniczny i gromadzi piśmiennictwo związane z dziedzinami wiedzy wykładanej na uczelni.
Zbiory biblioteki są opracowywane i udostępniane za pomocą katalogu komputerowego LIBRA. Katalog zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych (książek), dokumentów elektronicznych (płyty CD), dźwiękowych, czasopism i wydawnictw obcojęzycznych. Udostępnianie księgozbioru odbywa się poprzez wypożyczalnię i czytelnię. Zbiory udostępniane są: studentom studiów dziennych, zaocznych, pracownikom uczelni i na miejscu studentom innych uczelni.
Poza zbiorami tradycyjnymi w Bibliotece gromadzone są taśmy VHS i płyty CD do nauki języka angielskiego, niemieckiego oraz czasopisma.
Księgozbiór udostępniany jest na miejscu w Czytelni lub wypożyczany na zewnątrz studentom i pracownikom Uczelni.
Wypożyczalnia

Prawo do korzystania z wypożyczalni nabywa się z chwilą dokonania osobistego zapisu do Biblioteki PWSZ. Wypożyczalnia Biblioteki PWSZ udostępnia swoje zbiory na zewnątrz przy okazaniu karty bibliotecznej: studentom studiów dziennych, zaocznych i pracownikom uczelni. W Wypożyczalni funkcjonuje elektroniczne składanie zamówień za pośrednictwem katalogu komputerowego. Czytelnik poprzez katalogi znajduje interesujące go książki i po złożeniu zamówienia wypożycza je na zewnątrz.
Obok wypożyczalni działa pracownia multimedialna, gdzie studenci po uprzednim wpisaniu do zeszytu i zalogowaniu na swoje konto mogą wyszukiwać przydatne im informacje i korzystać z katalogów on- line.
Czytelnia
W czytelni udostępnia się precyzyjnie (na miejscu) zbiory własne i uzyskane w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych. Z czytelni mogą korzystać osoby nie będące studentami PWSZ.
Ze zbiorów czytelni korzysta się za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.
Użytkowników Czytelni obowiązuje:
 • wpisanie się do rejestru odwiedzin;
 • zakaz wynoszenia materiałów poza Czytelnię bez uzgodnienia z dyżurującym bibliotekarzem;
 • oddanie materiałów bibliotecznych w stanie nieuszkodzonym oraz zgłaszanie zauważonych braków i uszkodzeń;
 • zachowanie ciszy oraz zakaz spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz korzystania z telefonów komórkowych.
W czytelni użytkownik ma wolny dostęp do księgozbioru i bieżących czasopism. Czytelnik sam lub za pomocą bibliotekarza znajduje interesujące go materiały na półkach. Zbiory ułożone są wg 9 głównych działów Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Czytelnia została odpowiednio oznaczona, a każdy dział oddzielony jest od siebie specjalnymi przedzielnikami, które dokładniej klasyfikują książkę wg w/w systemu.

Zapisy

 1. Aby móc wypożyczać materiały biblioteczne należy uprzednio zapisać się do Biblioteki PWSZ.
 2. Korzystanie z książek w czytelni NIE wymaga zapisania się do biblioteki.
 3. Zapisać się do biblioteki mogą:
  • studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej;
  • pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej;
  • emeryci i renciści Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
 4. Zapisu dokonuje się w ciągu całego roku.
 5. Warunkiem dokonania zapisu jest zapoznanie się z regulaminem biblioteki PWSZ i przedstawienie następujących dokumentów:
  • studenci PWSZ – ważną LEGITYMACJĘ lub INDEKS;
  • pracownicy, emeryci i renciści PWSZ – ważną legitymację służbową lub dowód osobisty.
 6. Osoba zapisująca się wypełnia kartę czytelnika ze swoimi danymi osobowymi.
 7. Po dokonaniu zapisu, czytelnik otrzymuje w przeciągu 2-3 dni kartę biblioteczną wraz z hasłem logowania się na swoje konto biblioteczne.
  • karta biblioteczna wydana przez Bibliotekę PWSZ jest dokumentem identyfikującym czytelnika i musi być okazywana każdorazowo przy wypożyczaniu, zwrocie i ewentualnej prolongacie;
  • w przypadku zagubienia karty bibliotecznej warunkiem otrzymania jej duplikatu jest:
   1) zgłoszenie w wypożyczalni Biblioteki faktu zagubienia karty bibliotecznej,
   2) pokrycie kosztów duplikatu karty bibliotecznej w wysokości 5 zł.
Bibliotece przysługuje prawo skreślenia czytelnika z listy użytkowników przy nieprzestrzeganiu zasad obowiązujących w regulaminie biblioteki PWSZ w Gnieźnie.
Uwaga!
Studenci i pracownicy PWSZ w Gnieźnie na mocy zawartej umowy pomiędzy Uczelnią PWSZ w Gnieźnie a Biblioteką Główną Politechniki Poznańskiej przy pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 mają również prawo do wypożyczania zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej (po uprzednim zapisaniu się), dokonując opłaty za wydanie karty i aktywację w systemie bibliotecznym – 12 zł.

Zamawianie, wypożyczanie

Zbiory Biblioteki PWSZ Gniezno dostępne są w katalogu komputerowym Libra poprzez stronę internetową uczelni PWSZ Gniezno z zakładki Biblioteka -> Katalog LIBRA on-line.

 1. Zamówienia są przyjmowane tylko wtedy, gdy czytelnik posiada kartę biblioteczną i nie zablokowane konto biblioteczne – zamówienia na wypożyczenia należy składać: na rewersach w bibliotece lub przez internet z konta czytelnika.
 2. Liczba składanych zamówień jest ograniczona do ilości limitów wypożyczeń przyznanych dla poszczególnych grup czytelników.
 3. Zamówienia składamy na pozycję oznaczoną w katalogu statusem – DOSTĘPNA:
  • pozycja oznaczona sygnaturą numeryczną wypożyczana jest na zewnątrz,
  • pozycja oznaczona sygnaturą numeryczną i symbolem CZ – udostępniana jest tylko na miejscu, gdyż oznacza zbiór czytelniany.
 4. Osoby, które nie są studentami lub pracownikami PWSZ mogą korzystać ze zbiorów tylko na miejscu w czytelni.
 5. Czasopisma dostępne są tylko na miejscu w czytelni.
 6. Istnieje możliwość zamówienia/wypożyczenia 3 książek z czytelni i 3 czasopism na tzw. „noc”, pozostawiając bibliotekarzowi dokument tożsamości. Zamówione zbiory czytelni można odebrać na godzinę przed zamknięciem biblioteki (jeżeli nie są w danej chwili wykorzystywane przez innego czytelnika), a oddać następnego dnia tuż po otwarciu biblioteki.
 7. Zamówione książki czekają w Wypożyczalni przez 2 dni, po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane.
 8. Czytelnicy mogą każdorazowo sprawdzać stan swojego konta, a ewentualne wątpliwości zgłaszać bibliotekarzowi.
Przed otrzymaniem dyplomu oraz w przypadku odejścia z uczelni czytelnicy zobowiązani są uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki. Dokumentem potwierdzającym rozliczenie jest karta obiegowa. Brak potwierdzenia wstrzymuje wydanie dyplomu.
Limity i terminy wypożyczeń w Bibliotece PWSZ:
 1. Liczba wypożyczonych materiałów bibliotecznych w ramach wypożyczeń indywidualnych wynosi:
  • studenci PWSZ – 5 woluminów,
  • pracownicy PWSZ – 10 woluminów (liczba ta za zgodą pracownika biblioteki może być powiększona),
  • emeryci i renciści PWSZ – 5 woluminów.
 2. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych:
  • dla studentów PWSZ – upływa po 3 miesiącach od daty wypożyczenia,
  • dla pracowników PWSZ – uzgadnia wypożyczający z wypożyczalnią,
  • dla emerytów i rencistów upływa po 3 miesiącach od daty wypożyczenia.
 3. Niedotrzymanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych pociąga za sobą następujące sankcje:
  • wstrzymywanie wypożyczeń – konto czytelnika jest zablokowane,
  • naliczanie kary pieniężnej w wysokości: 1egz. x 0,30 groszy za każdy dzień zwłoki,
  • nie podpisanie karty obiegowej przy końcowym rozliczaniu się z uczelnią,
  • w razie nieuregulowania przez studenta zobowiązań wobec biblioteki, wystąpienie do dyrektora instytutu o wstrzymanie zaliczenia danego roku akademickiego.
Uwaga!
Regulamin biblioteki uczelnianej PWSZ określa szczegółowo na jakich zasadach wypożyczane są zbiory i jakie czytelnik może ponosić sankcje.
Limity i terminy wypożyczeń dla pracowników i studentów PWSZ w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej:
 • studenci i pracownicy PWSZ – do 3 książek,
 • termin zwrotu z księgozbioru „Mg” i „W” upływa po 30 dniach, a z księgozbioru wypożyczeń krótkoterminowych „WK” po 14 dniach.
Wypożyczeniom indywidualnym nie podlegają:
 • zbiory podręczne czytelń;
 • czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe;
 • zbiory specjalne, min.: normy, opisy patentowe, dokumenty elektroniczne;
 • zbiory z księgozbioru „A”;
 • dzieła z dużą ilością tablic, map i rycin;
 • zbiory z bibliotek jednostek organizacyjnych „Politechniki”;
 • nie udostępnia się zdalnych zasobów cyfrowych licencjonowanych;
 • nie sprowadza się materiałów bibliotecznych poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne.
W Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej opłata za nieterminowy zwrot książki wynosi: 0,20 zł za 1 wolumin za 1 dzień.


Prolongata

Prolongata –  przedłużenie okresu wypożyczenia książki.
Czytelnik może prolongować wypożyczone książki – osobiście w bibliotece, telefonicznie lub e-mailem – podając  swoje dane i tytuł książki.
Wypożyczalnia może przedłużyć okres wypożyczenia konkretnej pozycji jeżeli:
 1. wypożyczający wystąpi o prolongatę przed upływem ustalonego terminu zwrotu,
 2. nie ma na daną pozycję zapotrzebowania ze strony innych użytkowników,
 3. czytelnik nie ma przetrzymanych książek na swoim koncie,
 4. nie zalega z opłatami za przetrzymanie książek.
Jeśli powyższe warunki są spełnione można wykonać 3 prolongaty po 10 dni.

Wypożyczanie międzybiblioteczne

W celu umożliwienia studentom szerszego dostępu do literatury naukowej i metodycznej zostały podpisane porozumienia pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodowa w Gnieźnie a: Biblioteką Główną Politechniki Poznańskiej, Biblioteką PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biblioteką PWSZ im. Witelona w Legnicy, Biblioteką PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Biblioteką PWSZ im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, Biblioteką PWSZ w Krośnie.
Dzięki tym porozumieniom czytelnik ma możliwość zamówienia książki nie będącej w zbiorach bibliotek gnieźnieńskich..
 1. Zamówienie międzybiblioteczne jest realizowane przez bibliotekarza.
 2. Książka zostaje sprowadzona i udostępniana wyłącznie w czytelni na okres wyznaczony przez wypożyczającą bibliotekę.
 3. Wypożyczonych materiałów nie można prolongować.
 4. Czytelnik ponosi  koszty sprowadzenia i odesłania książki.
Prawo do korzystania z usług wypożyczalni międzybibliotecznej mają studenci ostatniego roku studiów oraz nauczyciele akademiccy i pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi.
Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w ramach wypożyczeń  międzybibliotecznych jest brak poszukiwanego tytułu w bibliotekach gnieźnieńskich.

Katalog biblioteki PWSZ

Katalog komputerowy w systemie Libra 2000 rejestruje wszystkie materiały znajdujące się w zbiorach Biblioteki PWSZ i są to:
 • książki
 • tytuły wszystkich czasopism 02
 • normy techniczne 03
 • dokumenty elektroniczne 04, dźwiękowe 05 i filmowe 06
Katalog LIBRA on-line pozwala na przeglądanie zasobów biblioteki i zamawianie książek do wypożyczenia na zewnątrz.
Dostęp do Katalogu uzyskujemy  przez Internet ze strony Uczelni w zakładce Biblioteka -> Katalog LIBRA on-line.

07


Jak szukać w katalogu?

Szczegółowa instrukcja obsługi katalogu LIBRA dla czytelnika znajduje się w głównym menu w punkcie „Pomoc” oraz  „Jak szukać?„. Poniżej podajemy najważniejsze informacje.
Katalog umożliwia wyszukiwanie proste i złożone. Przeglądanie katalogu możliwe jest bez logowania się do systemu. Do zamówień elektronicznych konieczne jest posiadanie hasła, które należy odebrać w bibliotece.
Wyszukiwanie proste

Jest to funkcja podobna do przeglądania katalogu, lecz dająca nieco większe możliwości w szybkim dotarciu do poszukiwanych pozycji.

Czytelnik ma tutaj do wyboru pięć katalogów-indeksów:
 • autorzy – zawiera nazwiska autorów zapisane w postaci: Nazwisko, Imię
 • tytuły – zawiera wszystkie tytuły, w tym tytuły prac współwydanych
 • serie wydawnicze
 • hasła przedmiotowe – zawiera hasła przedmiotowe zastosowane w katalogu
 • UKD (Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna) – zawiera symbole UKD tworzące klasyfikację rzeczową zbiorów.
Wyboru kryterium dokonujemy rozwijając Menu
Następnie wybieramy typ dokumentu np.: książka, czasopismo lub wszystkie i wpisujemy Szukany tekst.
Najczęściej prowadzimy poszukiwania wpisując początek szukanego wyrażenia, np. w indeksie autorskim, tytułowym lub przedmiotowym. Można również szukać wyrażeń zawierających np. dowolne słowo zwarte w tytule książki, albo dowolne wyrażenie, które może być zawarte w haśle przedmiotowym. Aby skorzystać z tego sposobu wyszukiwania należy uprzednio zaznaczyć opcję Dowolny fragment pola.
Kliknięcie tytułu wybranej pozycji kieruje nas do prezentacji pełnego opisu pozycji wraz z listą egzemplarzy.
08
Wyszukiwanie złożone
Wyszukiwanie złożone jest używane w tych przypadkach, kiedy wyszukiwanie proste zwraca zbyt dużo nieadekwatnych odpowiedzi.
W celu odnalezienia interesującego dokumentu należy w miejscu Szukana fraza wpisać słowo, która poszukiwane jest w jednym z wybranych indeksów: Autorzy, Tytuły, Całość dokumentu itd., które wybieramy rozwijając indeksy po prawej stronie.
09
W wyszukiwaniu złożonym podajemy zwykle więcej niż jedną informację wyszukiwawczą. Natomiast pomiędzy informacjami wyszukiwawczymi wybieramy spójniki logiczne: „lub”, „oraz”, „bez”:
 • lub – wyszukujemy pozycje zawierające co najmniej jedną z wpisanych fraz,
 • oraz – wyszukujemy pozycje zawierające wszystkie wpisane frazy,
 • bez – wyszukujemy pozycje, które nie zawierają wskazanej frazy.
Dodatkowo istnieje możliwość przeszukiwania całości opisu (opcja Wszystkie pola), co pozwala na wyszukanie np. książek określonego wydawcy. Listę wyszukanych pozycji można dodatkowo zawęzić do określonych lat, w których książka się ukazała (pola Rok wydania).
Wyszukiwanie złożone i proste wyświetla listę opisów skróconych. Dostępne są również możliwości wyświetlenia pełnego opisu wraz z informacją o egzemplarzach.
Informacja o egzemplarzach
Po wybraniu konkretnej pozycji z listy opisów skróconych program prezentuje pełny opis danego tytułu wraz z listą egzemplarzy po kliknięciu na tytuł dokumentu.
Opis jest uzupełniony o listę egzemplarzy zawierającą:
 • numer inwentarzowy
 • sygnaturę (w nawiasie)
 • informację o dostępności poszczególnych pozycji.
Przy numerze egzemplarza wypożyczonego podawany jest dodatkowo termin zwrotu.

Jak zamawiać?

Po odnalezieniu szukanej pozycji i kliknięciu na hasło nagłówkowe program wyświetli Kartę katalogową. W dole ekranu wyświetlana jest liczba egzemplarzy oraz ich Dostępność.
Klikając zamów, wybrana pozycja zostaje wysłane do biblioteki i przypisana konkretnemu czytelnikowi.

 1. Zamówione przez czytelnika książki należy odebrać w ciągu 2 dni. W przypadku ich nieodebrania, zamówienie zostaje anulowane.
  Pozycji oznaczonych sygnaturą CZ (Czytelnia) nie wypożycza się na zewnątrz!
 2. Wypisując rewers tradycyjny prosimy wynotować Autora, Tytuł i wpisywać WSZYSTKIE widoczne na ekranie monitora sygnatury, oczywiście prócz sygnatury czytelni. Tę informacje należy podać dyżurującemu w wypożyczalni bibliotekarzowi.
Uwaga!
W czasie przeglądania katalogów informacja o dostępności danego egzemplarza NIE MUSI w 100 % odpowiadać stanowi rzeczywistemu. Status książki „dostępny/niedostępny” zmieniany jest z chwilą odbioru – zwrotu książki przez czytelnika. Może więc zdarzyć się taka sytuacja, że książka zostanie przez kogoś zamówiona i będzie oczekiwała w wypożyczalni na czytelnika. Natomiast w internecie cały czas będzie posiadała status „dostępny” ponieważ nie została jeszcze odebrana. Zatem w tym przypadku, mimo widniejącego statusu „dostępna”, nie ma możliwości wypożyczania danej książki.

Konto czytelnika

Czytelnik zapisany do Biblioteki PWSZ w Gnieźnie mając dostęp do Internetu ma wgląd we własne konto biblioteczne, gdzie znajdują się informacje o:
 • aktualnie wypożyczonych przez niego książkach,
 • terminach ich zwrotu,
 • historii wypożyczeń.
W celu uaktywnienia Konta oraz otrzymania hasła, należy zgłosić się do Biblioteki!
Po kliknięciu Konto czytelnika program poprosi o podanie identyfikatora i hasła dostępu. Identyfikatorem czytelnika jest jego nazwisko i imię. Nie jest natomiast istotne, czy używa się dużych, czy małych liter.
Jeżeli czytelnikowi została wydana karta z kodem kreskowym, zamiast nazwiska i imienia może być podany ośmiocyfrowy numer karty (np. 90001234) lub końcówka tego numeru, powstała po odrzuceniu cyfry 9 i wiodących zer (np. 1234). Hasło musi być wpisane z uwzględnieniem dużych i małych liter.
10
Po zalogowaniu i przejrzeniu swojego konta czytelnik powinien kliknąć napis Wyloguj. Jeśli tego nie zrobi, po 2 minutach braku aktywności z jego strony program sam dokona „wylogowania”. Przy próbie dostępu do danych program odmówi podając komunikat: Upłynął czas oczekiwania! Zaloguj się ponownie.
Jeżeli przeprowadzi się kilka nieudanych prób dostępu do konta czytelnika (przez podanie błędnych nazwisk lub haseł), program zablokuje na pewien czas dostęp do katalogu dla tego czytelnika. Zanim blokada zostanie zniesiona, każda próba dostępu będzie się kończyła wyświetleniem komunikatu: Dostęp zablokowany.
Użytkownicy, którzy:
 • mają trudności w posługiwaniu się Katalogiem Biblioteki PWSZ w Gnieźnie,
 • poszukują literatury na dany temat,
 • potrzebują pomocy przy poszukiwaniu w innych źródłach informacji,
 • szukają informacji o krajowym i zagranicznym systemie bibliotecznym,
mogą korzystać z pomocy bibliotekarzy PWSZ w Gnieźnie.
Zapraszamy do Biblioteki PWSZ w Gnieźnie!

Test

Poniższy test należy wypełnić i wysłać na adres biblioteka@pwsz-gniezno.edu.pl lub dostarczyć do siedziby biblioteki.

doc Test z przysposobienia bibliotecznego