Deklaracja dostępności ans-gniezno.edu.pl

Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://old.ans-gniezno.edu.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-05-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Studio Kreacja Przemysław Bazanowski.

 

Treści niedostępne

 • treści i artykuły opublikowane przed 17.06.2020 mogą nie być w pełni dostępne i zgodne z WCAG 2.1.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część dokumentów PDF, DOC, DOCX, ODT nie jest dostępnych cyfrowo, brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

 

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Zgodność z WCAG 2.1

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1. (AA). Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Serwis zawiera:

 • wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 • opcję zmiany wielkości fontu (czcionki),
 • opcję zmiany kontrastu kolorów,
 • opcję zatrzymywania animacji slidera (banerów)
 • prawidłowo wdrożone tytuły stron widoczne dla użytkownika i wyszukiwarek
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • częściowo wypełniony tzw. atrybut alt, dla elementów graficznych i zdjęć (są to opisy odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące).
 • skróty klawiaturowe: „alt+1” powiększa tekst, „alt+2” włącza wersję kontrastową
 • oprawę graficzną serwisu opartą na stylach CSS

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-06-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Zgłaszanie uwag dotyczących dostępności strony internetowej: Michał Grobelski – informatyk, e-mail: m.grobelski@ans-gniezno.edu.pl, tel.: 61 425 72 84 wew. 227
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności odpowiada: Agnieszko Fedeczko-Ignasiak – pełnomocnik OzN ANS, e-mail: a.ignasiak@ans-gniezno.edu.pl, tel.: 61 424 29 42

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
 • Adres: Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
  ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
 • e-mail: sekretariat@ans-gniezno.edu.pl
 • telefon: +48 61 424 29 42

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Rektorat

Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

 1. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno

Biuro Rektora

 1. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38
  62-200 Gniezno (wejście A)

Kwestura

 1. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38
  62-200 Gniezno (wejścia A i B)

 

Dostępność wejścia do budynku.

Do budynku dostępne są dwa wejścia. Pierwsze wejście od strony ulicy Jana III Sobieskiego – niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Ze względu na fakt, że na piętra budynku prowadzą schody i nie ma windy, na korytarzu na parterze dostępny jest schodołaz gąsiennicowy. Znajdują się tutaj pomieszczenia administracyjne: Kwestura i Dział Kadr. Na I piętrze znajdują się pomieszczenia: Biuro Rektora / Sekretariatu Uczelni.

Drugie wejście znajduje się od strony parkingu wewnętrznego – dostosowane dla osób z niepełnosprawnością – łagodny podjazd. Po prawej stronie znajduje się wejście do Kwestury. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Ze względu na fakt, że na piętra budynku prowadzą schody i nie ma windy, na korytarzu na parterze dostępny jest schodołaz gąsiennicowy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych – brak.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parking wewnętrzny jest parkingiem dostępnym dla osób z zewnątrz. Na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Budynek nr 3

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Kampus ul. Wrzesińska 43-55 62-200 Gniezno, parter budynku nr 3 (sale 6-12)

 

Dział Kształcenia Studentów (Kierunki medyczne)

Kampus ul. Wrzesińska 43-55 62-200 Gniezno, II piętro budynku nr 3 (sala nr 203-204)

 

Dostępność wejścia do budynku.

Dla studentów dostępne jest jedno wejście: od strony parkingu wewnętrznego. Do wejścia prowadzi podjazd dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku znajdują się sale wykładowe, komputerowe oraz nowocześnie wyposażone, specjalistyczne sale do kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo. Na parterze budynku utworzono Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Na II piętrze znajduje się Dział Kształcenia Studentów (sala 203-204).

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Na parterze, z lewej strony, znajduje się winda, z której mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością. Umożliwia ona wjazd na wszystkie poziomy (od piwnicy, po II piętro). W piwnicy, na parterze i na I piętrze budynku nr 3 znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Biegi schodowe oznaczone są kolorem żółtym.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych – brak.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do budynku nr 3, po lewej stronie znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

 

Budynek nr 4

Dział Kształcenia Studentów (Kierunki inżynierskie)

Kampus ul. Wrzesińska 43-55 62-200 Gniezno, budynek nr 4 sala nr 201

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kampus ul. Wrzesińska 43-55 62-200 Gniezno, budynek nr 4, sala nr 11

 

Dostępność wejścia do budynku.

Dla studentów dostępne jest jedno wejście: od strony budynku nr 5. Do wejścia prowadzi podjazd dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku znajdują się sale językowe, wykładowe oraz laboratoria informatyczne a także Dział Kształcenia Studentów dla kierunku studiów Inżynierskich (II piętro, sala 201) oraz Dział Administracyjno-Gospodarczy (parter).

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W korytarzu znajduje się podjazd umożliwiający osobom na wózkach dostęp do parteru. Na parterze, z prawej strony, znajduje się winda, z której mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością. Umożliwia ona wjazd na wszystkie poziomy. W budynku wszystkie pomieszczenia dostępne są dla osób na wózkach. Na parterze i I piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Biegi schodowe oznaczone są kolorem żółtym.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych – brak.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Z boku budynku znajduje się parking wewnętrzny uczelni z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

 

Budynek nr 5

Dział Kształcenia Studentów (Kierunki inżynierskie)

Kampus ul. Wrzesińska 43-55 62-200 Gniezno, budynek nr 5 sala nr 210

 

Biblioteka

Kampus ul. Wrzesińska 43-55 62-200 Gniezno, budynek nr 5, parter 16-17

 

Dostępność wejścia do budynku.

Dla studentów dostępne jest jedno wejście – od strony budynku nr 4. Wejście do budynku z poziomu gruntu. Na parterze budynku znajdują się: Biblioteka wraz z czytelnią, sale wykładowe i seminaryjne. Na II piętrze znajduje się Dział Kształcenia Studentów dla kierunków inżynierskich, studiów stacjonarnych. Na pozostałych piętrach umieszczone są laboratoria komputerowe, silnikowe i fizyczne.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W korytarzu znajduje się podjazd umożliwiający osobom na wózkach dostęp do parteru. Na parterze, z lewej strony, znajduje się winda, z której mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością. Umożliwia ona wjazd na wszystkie poziomy. Na parterze i na I piętrze  znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Biegi schodowe oznaczone są kolorem żółtym.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych – brak.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się parking wewnętrzny uczelni z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

 

Budynek nr 6

Dostępność wejścia do budynku.

Dla studentów dostępne jest jedno wejście – od strony parkingu wewnętrznego. Wejście do budynku z poziomu gruntu. Po wejściu do budynku, po prawej stronie zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych, dzięki której osoba z niepełnosprawnością ruchową może dojechać do poziomu parteru.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W korytarzu, po lewej stronie znajduje się dzwonek, umożliwiający wezwanie obsługi oraz platforma dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia ona wjazd na parter budynku, gdzie znajdują się laboratoria chemiczne, ochrony środowiska oraz pracownia rentgenowska. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Biegi schodowe oznaczone są kolorem żółtym. Na pozostałych piętrach znajdują się pomieszczenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych – brak.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się parking wewnętrzny uczelni z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.