absolutorium
Misją PWSZ w Gnieźnie jest przygotowanie studentów do zawodów wymagających wyższego wykształcenia. Celem Uczelni jest przekazywanie studentom współczesnej wiedzy w taki sposób, by ukształtować w nich cechy twórczego myślenia z jednoczesnym zasobem umiejętności praktycznych. Podstawowym zadaniem jest umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia młodzieży i osobom dorosłym, zarówno z powiatu gnieźnieńskiego, jak i z innych regionów. Zasób wiedzy zdobytej w PWSZ w Gnieźnie umożliwi studentom pogłębianie wiedzy na drugim lub trzecim stopniu studiów w uczelniach akademickich w kraju, lub poza jego granicami.
W ramach misji Uczelnia promuje osiągnięcia nauki z zakresu wiedzy technicznej, przyrodniczej, humanistycznej oraz medycznej wśród mieszkańców społeczności lokalnej i regionu. Działania PWSZ w Gnieźnie są zbieżne z kierunkami rozwoju gospodarczego kraju, regionu i powiatu oraz z prognozowaną sytuacją na rynku pracy w Polsce.
rozporzadzenieUczelnia powstała na mocy uchwały Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udokumentowane rozporządzeniem  z dnia  22 czerwca 2004. Podjęcie tej uchwały poprzedzone zostało szczegółową analizą złożonego wniosku przez odpowiednie organa ówczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, a także poprzedzone akceptacją przez wszystkie resorty Rady Ministrów. Przebrnięcie tych barier nie było łatwe, zwłaszcza, że priorytet miały miasta, które utraciły status wojewódzkich. Patrząc z tej perspektywy można z całym przekonaniem powiedzieć, że powołanie PWSZ w Gnieźnie  to wielkie wyróżnienie dla naszego Stołecznego Miasta. W tym miejscu należy podkreślić, że akceptacja przez  Radę Ministrów to wyraz uznania dla działania wielu osób żywotnie zainteresowanych utworzeniem Szkoły Wyższej  w Gnieźnie, jako ważnego czynnika wpływającego na rozwój miasta.
rektorJak pokazuje historia,  podstawą bogactwa narodów jest dobrze wykształcone społeczeństwo, bowiem elastyczne umysły młodych wykształconych ludzi, są bardzo kreatywne, potrafią dokonywać rzeczy daleko wykraczające poza istniejące schematy. Takie kraje potrafią szybko dźwigać się z kryzysów i szybko się rozwijać. Przykładem może być nasz zachodni sąsiad, gdzie na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku utworzono szkoły wyższe niemal w każdym powiecie, co w krótkiej perspektywie zaowocowało tym, że kraj stał się jednym z najbogatszych krajów świata.

O znaczeniu kształcenia dobrze wiedzieli nasi przodkowie tworząc w każdej większej miejscowości szkoły średnie. Współcześnie jest nowy etap rozwoju, kiedy niemal powszechnym staje się wyższe wykształcenie.

Chwała więc tym wszystkim działaczom samorządowym, którzy już blisko dwadzieścia lat temu postrzegali wagę utworzenia szkoły wyższej w Gnieźnie.

Uczelnia w początkowym okresie nastawiona była na kształcenie w zakresie nauk technicznych. Wybór kierunków technicznych podyktowany był przede wszystkim tym, że w latach 1994-2003  Politechnika Poznańska kształciła w Gnieźnie inżynierów. Tak więc, można powiedzieć,  że PWSZ jest  kontynuatorką działań Politechniki Poznańskiej tym bardziej, że powołanie szkoły ziściło się przy wydatnym wsparciu ówczesnych władz tej Uczelni. Od roku akademickiego 2009/10 Uczelnia przestała być tylko techniczną, bowiem rozpoczęli naukę studenci piątego kierunku – pielęgniarskiego.
Od roku akademickiego 2010/11 Uczelnia poszerzyła ofertę kształcenia o szósty kierunek: elektronikę i telekomunikację.

W krótkim czasie stworzyliśmy podstawową bazę materialną, w której studenci zdobywają wiedzę w multimedialnych salach wykładowych a w nowoczesnych laboratoriach umiejętności  praktyczne. Baza materialna jest ciągle poszerzana. Od kilku lat krok po kroku rewilitalizujemy koszary przy ulicy Wrzesińskiej

Największą nasza radością są absolwenci, którzy bez trudu radzą sobie na studiach drugiego stopnia oraz w zakładach pracy. W roku akademickim 2009/10 uruchomiliśmy w Uczelni Akademickie Biuro Karier.

Liczne kontakty zagraniczne PWSZ w Gnieźnie (oferta semestralnej wymiany studenckiej oraz praktyk zagranicznych) pozwalają  studentom nawiązać kontakty, które często owocują znalezieniem interesującego miejsca pracy.

Studenci mogą również wyjeżdżać na semestralne studia zagraniczne do Copenhagen University College of Engineering w Danii (w ramach programu Erasmus), Alytus College na Litwie (w ramach programu Erasmus), Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven w Holandii (w ramach programu Erasmus) oraz do Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel w Niemczech (umowa partnerska o współpracy). Uczelnia również oferuje swoim studentom praktyki w International Society of Food, Agriculture and Environment – ISFAE, Helsinki, Finlandia oraz Archipelagos – Institute of Marine & Environmental Research of the Aegean Sea, Ikaria w Grecji.
W maju 2010 roku została podpisana umowa o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Humaniu (Ukraina). Współpraca obejmuje badania naukowe, wymianę informacji i wyników badań, organizację wspólnych konferencji, wymianę studencką i kadry nauczycielskiej oraz przygotowanie wspólnych publikacji.

Najważniejszym celem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie jest solidne kształcenie na poziomie I stopnia (licencjata i inżyniera) umożliwiające podjęcie pracy zawodowej oraz kontynuację nauki na studiach magisterskich w uczelniach akademickich na terenie całego kraju. Wsparcie, zwłaszcza kadrowe poprzez renomowane uczelnie jest warunkiem sine qua non właściwego poziomu kształcenia. PWSZ w Gnieźnie współpracuje z poznańskimi uczelniami: Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Uniwersytetem Medycznym.

Prof. dr hab. Józef Garbarczyk
Rektor
PWSZ w Gnieźnie


PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

01

W dniu 28 maja 2013 r. w Dzienniku Ustaw RP poz. 614 zostało opublikowane rozporządzenie  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uroczystości nadania imienia Uczelni oraz poświęcenia i przekazania sztandaru odbędą się 17 czerwca 2013 r. w Teatrze im. Al. Fredry w Gnieźnie.


15 lat PWSZ: wygrane szanse – bariery rozwoju

krepsz_perspektywyPaństwowe wyższe szkoły zawodowe od 15 lat są szansą młodzieży na zdobycie wyższego wykształcenia i pracy. Jest ich już 36. Działają tam, gdzie warunkiem awansu społecznego jest bezpłatne studiowanie blisko domu. Odpowiadają na potrzeby regionów, dają kadrę  małym i średnim przedsiębiorstwom. Raport 15-lecia PWSZ  – przygotowany przez Konferencję Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych i Fundację Edukacyjną „Perspektywy” – pokazuje nie tylko wygrane szanse, ale także bariery, które  trzeba pokonać, aby potencjał tych uczelni mógł być pełniej wykorzystany.
Państwowe wyższe szkoły zawodowe zaczęto powoływać na mocy „Ustawy o wyższych szkołach zawodowych” uchwalonej w czerwcu 1997 roku. Już w październiku 1998 roku wystartowało dziewięć  uczelni, które nie tylko „przyszły do młodzieży”, ale miały odpowiedzieć na potrzeby miejscowego rynku pracy, czyli tworzyć praktyczne profile kształcenia.
pwsz_serwisPierwszym miastem w Polsce, w którym uruchomiono Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, był Tarnów, kolejne uczelnie powołano do działania w Legnicy, Elblągu, Nowym Sączu, Jeleniej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Sulechowie, Jarosławiu. Powstanie następnych uczelni zawodowych, już po reformie administracyjnej kraju w styczniu 1999 roku, było formą rekompensaty za utracony status województwa.
Większość uczelni (28)  zlokalizowanych jest w miastach, które w latach 1975-1999 były siedzibami województw i liczyły ponad 50 tys. mieszkańców. Jedynie w sześciu przypadkach uczelnie powstały w miastach liczących poniżej 50 tys. mieszkańców. Dwie powstały w miastach już posiadających uczelnie akademickie. Ciekawe jest rozmieszczenie geograficzne uczelni – aż po 5 znalazło się w woj. podkarpackim i wielkopolskim, po 4  w woj. dolnośląskim i małopolskim, po 3  w lubelskim.
Bilans 2013

  • Według stanu na marzec 2013 roku w Polsce jest 36 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.
  • PWSZ posiadają łącznie 344 uprawnienia do kształcenia na kierunkach studiów, z czego 330 na studiach I stopnia.
  • W dziewięciu uczelniach studenci mogą kontynuować naukę na II stopniu kształcenia – studiach magisterskich (14 uprawnień).
  • W PWSZ studiuje obecnie 80 tys. studentów, z czego 56 tys. na studiach stacjonarnych i 21 tys. na studiach niestacjonarnych.
  • Swoją wiedzę przekazuje im prawie 5 tys. wykładowców i nauczycieli akademickich.
  • PWSZ posiadają 34 domy studenckie dla 3 tys. osób.
  • Z pomocy materialnej oferowanej przez uczelnie korzysta ok. 24 tys. studentów.
  • Od momentu powstania PWSZ ukończyło ponad 210 tys. absolwentów, z czego 143 tys. na studiach stacjonarnych.
  • Publiczne uczelnie zawodowe wykształciły 21 tys. absolwentów studiów podyplomowych. W tym roku akademickim mają łącznie 2 727 słuchaczy.
Interesy tych uczelni reprezentuje Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) – zrzeszenie osób fizycznych, rektorów reprezentujących polskie publiczne wyższe szkoły zawodowe (PWSZ), mające na celu współpracę tych szkół, dbanie o ich interesy i reprezentację w środowisku szkolnictwa wyższego, zarówno w kraju, jak i za granicą. Przewodniczącym KRePSZ  jest prof. dr hab. Józef Garbarczyk, rektor PWSZ w Gnieźnie.
Fundacja Edukacyjna Perspektywy we współpracy z KRePSZ opublikowała w marcowym numerze miesięcznika Perspektywy raport na temat dorobku i wyzwań grupy państwowych wyższych szkół zawodowych z okazji 15-lecia ich działalności. Raport 15-lecia PWSZ „Uczelnie przyszłości” oparty jest na badaniu ankietowym Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”: Państwowe wyższe szkoły zawodowe w Polsce 2013, luty 2013 (odpowiedzi od 36 uczelni), rocznik GUS: „Szkoły wyższe w Polsce i ich finanse 2012”, dane MNiSW: „Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego”.
Pełna wersja Raportu dostępna jest w serwisie www.pwsz.perspektywy.pl
Dodatkowe informacje:


Hipolit Cegielski jest dla nas wzorem

Rozmowa z prof. dr hab. Józefem Garbarczykiem, rektorem PWSZ w Gnieźnie


rektor_pwszNa początek, skąd w ogóle pomysł na nadanie imienia uczelni?
Większość uczelni, zarówno Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, jak i starych uczelni ma jakiegoś patrona, np. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Uniwersytet Adama Mickiewicza. Dlatego też wybiera się patrona, który miałby służyć za wzór. Dla nas takim wzorem jest właśnie Hipolit Cegielski. Ktoś może spytać dlaczego właśnie Hipolit Cegielski?  Było kilka kandydatur, osób związanych z Gnieznem, np. generał Taczak, dowódca powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie, jednak stwierdziliśmy, że musimy wybrać osobę szerzej znaną w Polsce i świecie. To, że Cegielski jest znaną osobą nie ulega wątpliwości, ale rodziło się kolejne pytanie, czy ma on jakieś związki z Gnieznem? Takie związki występują i są to np. miejsce urodzenia (Ławki koło Trzemeszna) czy też ukończone gimnazjum w Trzemesznie. Poza tym wspierał myśl techniczną, a większość naszych kierunków to właśnie tego typu studia. Jego działalność jest również doskonałym przykładem pracy organicznej w Wielkopolsce. Warto także wspomnieć o jednym fakcie, o którym niewielu z nas wie. Mianowicie Hipolit Cegielski nie miał wykształcenia inżynierskiego, gdyż skończył studia z filologii klasycznej na uniwersytecie berlińskim (1835 – 1840), gdzie na podstawie rozprawy De negatione uzyskał tytuł doktora filozofii.
Jest to przykład doskonale pokazujący to, że jeśli człowiek jest dobrze wewnętrznie wykreowany, ma wyobraźnię, to może zająć się działalnością także poza swoim wyuczonym kierunkiem. Ja zawsze twierdzę, że studia dają nam tylko podstawę do dalszego kreatywnego działania. To wszystko sprawia, że doskonale pasuje on na patrona naszej uczelni.
hipolit_cegielskiA czy nadanie uczelni imienia właśnie w tym roku ma związek z tym, że rok 2013 został ogłoszony w Polsce rokiem Hipolita Cegielskiego?
Ma to raczej znaczenie drugorzędne. Sam pomysł nadania imienia powstał już kilka lat temu, lecz dopiero w tym roku udało nam się uzyskać zgodę na jego realizację. To po prostu szczęśliwy zbieg okoliczności. Jednak pozwoli nam to uczcić rok Hipolita Cegielskiego nadaniem naszej szkole jego imienia. Warto zaznaczyć, że będzie to jedyna w Polsce uczelnia wyższa, której będzie on patronem. Oczywiście jest wiele szkół średnich czy podstawowych imienia Cegielskiego, ale wyższa tylko nasza. Jesteśmy w stałym kontakcie z prezesem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, panem doktorem Marianem Królem i chcemy wspólnie przeprowadzić tę uroczystość.
A czy dzięki Pańskiemu kontaktowi z Towarzystwem (prof. Garbarczyk sam jest jego członkiem) na uroczystości pojawią się jacyś jego przedstawiciele?
Sądzę, że tak. Oczywiście nie można zapominać o pozostałych oficjelach. Swój udział w uroczystościach obiecali np. wojewoda wielkopolski, wicemarszałek sejmu, prezydent Gniezna, czy też liczni posłowie. Pojawią się także przedstawiciele szkół, które podobnie jak my noszą imię Hipolita Cegielskiego.
A jak będą wyglądać obchody nadania imienia? I czy można się dowiedzieć czegoś więcej o sztandarze, który z racji nadania imienia szkoła otrzyma?
Same uroczystości zostały zaplanowane na 17 czerwca w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Jeśli chodzi o sam sztandar, to z jednej strony będzie widniał wizerunek Hipolita Cegielskiego, z drugiej zaś logo naszej uczelni. Należy pamiętać również o tym, że samo nadanie sztandaru to cała ceremonia czyli np. jego poświęcenie czy przekazanie. Poza tym przewidywana jest część artystyczna przygotowywana przez szkołę, gdzie uczył się Cegielski czyli szkołę podstawową i gimnazjum w Trzemesznie. Na pewno jednym z punktów uroczystości będzie przemówienie prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, pana doktora Mariana Króla.
A wracając do wyboru Cegielskiego na patrona, czy jego wybór symbolizuje jakieś zmiany na uczelni? Wszak był on znany jako wielki reformator.
Pamiętajmy, że szkoła to jednostka dynamiczna, która non stop rozwija się i unowocześnia. I z racji tego, co już mówiłem o Cegielskim jako symbolu pracy organicznej, mam nadzieję że zmotywuje on nas do dalszej pracy. Liczę także, że patronat Hipolita Cegielskiego zmobilizuje również samych studentów do aktywniejszego angażowania się w życie uczelni i podpowiadanie nam co należałoby zmienić, jak mamy się rozwijać i w którą stronę powinniśmy pójść.
Wywiad z Rektorem PWSZ w Gnieźnie studentów zarządzania i inżynierii produkcji: Moniki Janas i  Szymona Michalaka do „numeru zerowego” Gazetki Studenckiej, która ukaże się już wkrótce!