00
PWSZ w Gnieźnie od 2008 roku włącza się w program wsparcia rozwoju ucznia zdolnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie „Bądź twórczy i aktywny”.
W swym podstawowym założeniu realizuje on ideę Akademii Platońskiej i konkurencyjnego do niego Liceum Arystotelesa, w którym zdolni adepci rozwijali kult Muz i prowadzili działalność naukową w zakresie filozofii, matematyki, astronomii, nauk przyrodniczych. Mając na względzie coraz większą specjalizację poszczególnych dyscyplin chcemy zaoferować młodym ludziom optymalne warunki – poprzez wykłady, seminaria, ćwiczenia laboratoryjne, plenery, podróże studyjne – do zdobywania wiedzy.
Uczniowie „szczególnie uzdolnieni” z zakresu nauk przyrodniczych i informatyki uczestniczą w specjalnych zajęciach przygotowanych przez Instytuty Ochrony Środowiska i Informatyki PWSZ w Gnieźnie.
Wykładowcy PWSZ w Gnieźnie uczestniczący w programie:
  • Instytut Informatyki: prof. PWSZ w Gnieźnie, dr hab. inż. Andrzej Urbaniak, dr Rafał Różycki;
  • Instytut Ochrony Środowiska: prof. dr hab. Janusz Sławiński, dr Sławomir Binkowski, dr Agnieszka Matłoka, dr Beata Dudzińska-Bajorek, mgr Paulina Nowak, mgr Karol Ciesielski.

Grupa uczestników projektu co roku zostaje wyłoniona na podstawie rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni z Gniezna i Poznania. Celem programu wspierania uzdolnień jest przygotowanie uczniów klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych do takiej aktywności intelektualnej i społecznej, która stworzy uczniom zdolnym wszechstronne warunki indywidualnego rozwoju zainteresowań i pozwoli kształtować myślenie twórcze, rozwijające oryginalność.

Uczniowie „szczególnie uzdolnieni” z zakresu nauk przyrodniczych i informatyki uczestniczą w specjalnych zajęciach przygotowanych przez Instytuty Ochrony Środowiska i Informatyki PWSZ w Gnieźnie.
Wykładowcy PWSZ w Gnieźnie uczestniczący w programie:
Instytut Informatyki: prof. PWSZ w Gnieźnie, dr hab. inż. Andrzej Urbaniak, dr Rafał Różycki;
Instytut Ochrony Środowiska: prof. dr hab. Janusz Sławiński, dr Sławomir Binkowski, dr Agnieszka Matłoka, dr Beata Dudzińska-Bajorek, mgr Paulina Nowak, mgr Karol Ciesielski.

Grupa uczestników projektu co roku zostaje wyłoniona na podstawie rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni z Gniezna i Poznania. Celem programu wspierania uzdolnień jest przygotowanie uczniów klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych do takiej aktywności intelektualnej i społecznej, która stworzy uczniom zdolnym wszechstronne warunki indywidualnego rozwoju zainteresowań i pozwoli kształtować myślenie twórcze, rozwijające oryginalność.

Uczelnia jest otwarta na aktywną współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Porozumienia o objęciu opieką dydaktyczną przewidują m.in. możliwość uczestnictwa młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w cyklicznych wykładach otwartych oraz zajęciach w laboratoriach PWSZ w Gnieźnie, inspirowanie wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych, wspieranie i motywowanie rozwoju zainteresowań uczniów, udzielanie pomocy uczniom szczególnie uzdolnionym poprzez umożliwienie im uczestnictwa w prowadzonych przez uczelnię badaniach naukowych. Współpraca pomiędzy szkołami będzie opierała się również na przedsięwzięciach takich jak: szkolna liga techniczna oraz talenty nauk ścisłych, które mają na celu odnalezienie w szkole grupy młodych uzdolnionych technicznie i przydzieleniu im mentorów (uzdolnionych studentów, doktorantów czy pracowników naukowych), którzy wprowadziliby utalentowaną młodzież w świat techniki.
Dotychczas Rektor PWSZ podpisał następujące porozumienia o objęciu opieką dydaktyczną jednostek:

7 stycznia 2008
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
porozumienie podpisała Dyrektor Bogusława Młodzikowska
01
11 stycznia 2008
II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie
porozumienie podpisała Dyrektor Danuta Bolińska
01
14 stycznia 2008
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie
porozumienie podpisał Dyrektor Sylwester Sip
01
10 kwietnia 2008
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Gnieźnie
porozumienie podpisał Dyrektor Henryk Zander
01
21 kwietnia 2008
Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im.Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie
porozumienie podpisał Dyrektor Sławomir Wierzelewski
01
5 maja 2008
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Kilińskiego w Gnieźnie
porozumienie podpisała Dyrektor Dorota Białecka
01
27 października 2008
Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach
porozumienie podpisał Dyrektor Hieronim Banaszkiewicz
01
19 stycznia 2009
Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie
porozumienie podpisał Dyrektor Włodzimierz Losik
01
Uczelnia sprawuje również patronat nad działalnością Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
plakatPWSZ w Gnieźnie podejmuje działania służące motywowaniu młodych osób do kształcenia się w zakresie techniki oraz do pogłębiania wiedzy na temat nauk ścisłych. W tym celu uczelnia organizuje festyny naukowe z pokazami doświadczeń oraz warsztaty eksperymentalne. Dużym zainteresowaniem cieszy się organizacja przez uczelnię „Zwiadów po laboratoriach PWSZ w Gnieźnie” (dzień naukowców). Uczestnikami zwiadu są grupy trzydziestoosobowe ze szkół ponadgimanzjalnych, które dzielą się na 2 lub trzy drużyny i muszą wykonać wytyczone zadania w dwóch lub w trzech specjalistycznych laboratoriach, rywalizując o cenne nagrody.

  • 21-23.01.2008 r. – „I Zwiad po laboratoriach PWSZ w Gnieźnie”
  • 21-23.01.2009 r. – „II Zwiad po laboratoriach PWSZ w Gnieźnie”
  • 13-15.01.2010 r. – „III Zwiad po laboratoriach PWSZ w Gnieźnie”