Dnia 7 lutego 2020 roku, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, ogłosił wyniki II edycji przedsięwzięcia “Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” – czyli listę uczelni, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami losów zawodowych swoich absolwentów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, znalazła się na 1. miejscu listy rankingowej i już po raz trzeci otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 1 MILIONA ZŁOTYCH na doskonalenie jakości procesu kształcenia.


Nazwa projektu – „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” (2020 r.)

Umowa nr MNiSW/2020/236/DIR/DID z dnia 16.04.2020 r.
Podstawa prawna – art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Celem w/w projektu jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia, szczególnie w zakresie rozwoju ich profilu praktycznego, uwzględniającego potrzeby otoczenia społeczno – gospodarczego regionalnych rynków pracy.

Działania w ramach DID skierowane są do wykładowców i studentów na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie.

Plan realizacji przedsięwzięcia

1. Rozwój infrastruktury dydaktycznej – utworzenie nowych stanowisk w laboratoriach i pracowniach oraz modernizacja i dostosowanie istniejących pracowni i laboratoriów do praktycznej nauki zawodu.

2. Zrealizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń dla studentów, rozwijających ich kompetencje i umiejętności związane z przygotowaniem do wykonywania zawodu.

3. Rozwój kadry dydaktycznej – pozyskanie nowych praktyków, poszerzenie kompetencji dydaktyczno – zawodowych i uprawnień nauczycieli akademickich zasilających kierunki kształcenia praktycznego.

4. Zakup sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania.

5. Zakup pomocy dydaktycznych tzw. „wyprawki dla studentów”.

6. Zorganizowanie interaktywnych wykładów z praktykami, wycieczek szkoleniowo – technicznych, udziału w branżowych imprezach wystawienniczych oraz zrealizowanie kursów i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach naukowo – badawczych, współpracujących z Uczelnia.

7. Podjęcie działań promocyjno – informacyjnych mających na celu rozpropagowanie praktycznych kierunków kształcenia w otoczeniu społeczno – gospodarczym.

Sprawozdanie z realizacji w/w przedsięwzięcia

 

Lp.
Nr zadania
Nazwa i rodzaj zadania
Opis zrealizowanego zadania
Adresaci zadania
Kierunek studiów / jednostka organizacyjna
1.
1.
Realizacja laboratorium robotyki.
W ramach zadania przygotowano laboratorium robotyki. Studenci będą mogli znacznie poszerzyć swoją wiedzę praktyczną. Korzystając ze specjalistycznego oprogramowania będą mogli zasymulować działanie robota. Następnie po dokonaniu weryfikacji i walidacji zaimplementowanego algorytmu działania, będą mogli zaprogramować robota. Każdy student będzie mógł zdobyć certyfikat poświadczający umiejętności programowania robotów.
studenci informatyki
Instytut Nauk Technicznych
2.
2.
Modernizacja laboratorium:
– laboratorium multimedialne
Zrealizowane zadanie umożliwia regularne przeprowadzanie zajęć w trybie zdalnym w oparciu o dobrej klasy wyposażenie multimedialnej i szybki dostęp do Internetu.
Pozyskany sprzęt i oprogramowanie umożliwi realizację projektów i prac inżynierskich z zakresu przetwarzania obrazu i dźwięku. Pozwoli również na pozyskiwanie ciekawych materiałów promocyjnych dla uczelni.
studenci informatyki
Instytut Nauk Technicznych
3.
3.
Praktyczne zajęcia edukacyjne z:
  • nowoczesnych narzędzi marketingowych
  • logistyki
  • przygotowujące do założenia i prowadzenia własnego biznesu
Studenci poznali sposób określania wytycznych do przeprowadzenia eyetrackingu (pozycja badawcza, wymagana dokładność, rozdzielczość i częstotliwość pomiarów, łatwość i wygoda używania, cena badania). Poznali narzędzia umożliwiające śledzenie wzroku i obszarów koncentracji wzroku, fiksacje i punkty widzenia klienta podczas zakupów.
Przeprowadzili badania plakatu reklamowego pod kątem elementów, które najbardziej i najmniej przyciągają uwagę odbiorców.
Opracowali informację marketingową dla mediów internetowych wg wytycznych skutecznej reklamy prasowej.
Przeprowadzili analizę rynku medialnego i reklamowego. Poznali zasady budowania wizerunku z wykorzystaniem narzędzi PR i social media.
Studenci zapoznali się z oprogramowaniem Comarch ERP Optimai poznali metody jego wykorzystania (wprowadzanie operatora, dodawanie kontrahentów, przygotowanie dokumentów przyjęcia i wydania zewnętrznego oraz faktur zakupu i sprzedaży, raportowanie).
Poznali funkcjonalność i nabyli umiejętność obsługi programu Zebra Designer (przygotowali etykiety logistyczne).
Poznali szerokie możliwości zastosowania technologii RFID. Planowali optymalne  trasy przewozowe na podstawie danych z listów przewozowych.
Studenci nabyli wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie wyboru przedmiotu działalności gospodarczej, formy organizacyjno-prawnej, rejestracji działalności w CEiDG, konieczności uzyskania odpowiednich pozwoleń i koncesji. Nabyli umiejętność opracowania biznesplanu. Przygotowali założenia wstępne dla własnej działalności gospodarczej oraz opracowali graficzne projekty identyfikacji firmy. Nauczyli się poszukiwać najkorzystniejszych zewnętrznych źródeł finansowania nowej działalności. Opracowali strategię marketingową, politykę cenową i plan finansowy.
Poznali funkcjonalność i obsługę oprogramowania Enova365 dla biznesu (m.in. wprowadzanie kontrahentów, ewidencję zakupów i sprzedaży).
studenci zarządzania i inżynierii produkcji
Instytut Nauk Technicznych
4.
4.
Zakup sprzętu komputerowego wraz z drukarką i monitorem interaktywnym.
Zakup monitora multimedialnego, który umożliwi prowadzenie zajęć dla studentów oraz przeprowadzania konferencji multimedialnych (monitor posiada np. funkcję tablicy multimedialnej)
studenci zarządzania i inżynierii produkcji
Instytut Nauk Technicznych
5.
6.
Specjalistyczne szkolenie w zakresie wykorzystania systemu QGIS w zarządzaniu transportem (szkolenie podstawowe + zastosowania transportowe)
Z uwagi na sytuację pandemiczną szkolenie zrealizowano w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams. Szkolenie obejmowało takie elementy jak:
  • podstawowe informacje związane z systemami informacji geograficznej
  • podstawowe interakcje z programem
  • stylizację warstw wektorowych – przygotowanie mapy  sieci transportowej
  • przygotowanie analizy przestrzennej i sieciowej
  • zainstalowanie wtyczek rozszerzających QGISa
  • wczytanie ortofotomapy
  • przygotowanie animacji trajektorii GPS.
W szkoleniu wykorzystano oprogramowanie na otwartej licencji Qgis.
studenci
transportu
Instytut Nauk Technicznych
6.
8.
Wzbogacono laboratorium fizyczne o nowe stanowiska eksperymentalne.
W ramach zadania doposażono laboratorium fizyki w nowe stanowiska badawcze. Studenci będą mogli znacznie poszerzyć swoją wiedzę praktyczną z zakresu metrologii. Korzystając ze specjalistycznego sprzętu i oprogramowania będą mogli poznać zasady wykonywania pomiarów wielkości fizycznych.
studenci
transportu
Instytut Nauk Technicznych
7.
12.
Zakup wyposażenia pracowni.
W ramach zadania  uzupełniono wyposażenie pracowni umiejętności pielęgniarskich, intensywnej terapii, opieki ginekologicznej.
studenci pielęgniarstwa
Instytut Nauk o Zdrowiu
(Filia PWSZ Gniezno w Krotoszynie)
8.
15.
Aktywność dydaktyczna ponadprogramowe wykłady oraz warsztaty.
Celem prowadzonych warsztatów jest poszerzenie wiedzy oraz utrwalenie umiejętności w następujących tematach z wykorzystaniem sprzętu symulacyjnego (monitor interaktywny)
studenci pielęgniarstwa
Instytut Nauk o Zdrowiu
9.
17.
Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym studenci mogą uzyskać umiejętność prowadzenia zajęć sportowych i rehabilitacji medycznej, pozyskają umiejętność  z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń w tym urządzeń bazujących na wirtualnej rzeczywistości.
Uzupełnienie zasobów księgozbiorów biblioteki pozwalają na dostęp studentom kierunku do aktualnej wiedzy. Zakupiony sprzęt pozwala wykładowcom na przeprowadzanie zajęć w odniesieniu do aktualnych trendów fizjoterapeutycznych.
studenci
fizjoterapii
Instytut Nauk o Zdrowiu
10.
18.
Kursy i szkolenia dla kadry dydaktycznej, rozwój kadry dydaktycznej.
Pozyskana wiedza i umiejętności podnoszą znacznie jakość zajęć na kierunku o profilu praktycznym.
wykładowcy fizjoterapii
Instytut Nauk o Zdrowiu
11.
19.
Rozwój kadry dydaktycznej.
Uzyskanie aktualnej wiedzy praktycznej i umiejętności przekazania jej studentom – wynagrodzenia dla kadry dydaktycznej (X-XII)
wykładowcy analityki bezpieczeństwa
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
12.
20.
Promocja
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej.
Instytut Nauk Technicznych
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Instytut Nauk o Zdrowiu
13.
21.
Koordynatorzy projektu
W ramach zadania pt.: „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” wypłacono wynagrodzenia w formie jednorazowego dodatku dla opiekunów merytorycznych odpowiedzialnych za przygotowanie oraz realizację poszczególnych działań wynikających z harmonogramu.
Instytut Nauk Technicznych
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Instytut Nauk o Zdrowiu
14.
22.
Zakup pomocy dydaktycznych tzw. „wyprawki dla studentów”
Zakupiono laptopy, urządzenia mobilne oraz dostęp do platformy e-learningowej eTutor (wsparcie nauki zdalnej).
studenci
Instytut Nauk Technicznych
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Instytut Nauk o Zdrowiu
15.
23.
Kursy i szkolenia dla studentów, zakup i aktualizacja zasobów bibliotecznych.
Promocja wew. nowego kierunku studiów – analityki bezpieczeństwa (szkolenie medyczne studentów oraz budowa zasobów bibliotecznych)
studenci
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie