Dnia 23 lutego 2022 roku, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek , ogłosił wyniki IV edycji projektu “Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” – czyli listę uczelni, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami losów zawodowych swoich absolwentów. Akademia Nauk Stosowanych
im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa znalazła się w nagrodzonej piętnastce listy rankingowej i już po raz piąty otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1 MILIONA ZŁOTYCH na doskonalenie jakości procesu kształcenia.


Nazwa projektu – „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” (2022 r.)

Umowa nr MEiN/2022/15/DIR/DID z dnia 16.05.2022 r.
Podstawa prawna – art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w realizacji zadań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym.

Sprawozdanie z realizacji w/w przedsięwzięcia

Lp.
Nr zadania
Nazwa i rodzaj zadania
Opis zrealizowanego zadania
Adresaci zadania
Kierunek studiów / jednostka organizacyjna
1.
1.
Doposażenie laboratorium: Inteligentnych budynków, techniki mikroprocesorowej, symulacji i optymalizacji, elektrotechniki i elektroniki, mikroproceorowe, projektowania procesów technologicznych, wytrzymałości materiałów
Doposażono laboratoria w specjalistyczny sprzęt stosowany w środowisku pracy,który pozwoli na praktykowanie nabywanych kwalifikacji i umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Studenci pracują na nowoczesnym sprzęcie odpowiadającym temu, który wykorzystuje się współcześnie w miejscach pracy
studenci
Informatyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Transport i Logistyka
2.
2.
Doposażenie dwóch pracowni dydaktycznych ogólnodostępnych w nowoczesne technologie -lab.sieciowe, – lab.języków obcych
Poszerzono metody przekazywania wiedzy i nauczania umiejętności z wykorzystaniem nowych technologii, poprawiono skuteczność oddziaływań dydaktycznych oraz usprawniono procesy uczenia się. Wzbogacono proces dydaktyczny poprzez budowanie wsparcia technologicznego o nowe stanowiska komputerowe, pozwalające na korzystanie z różnorodnego oprogramowania poszerzającego możliwości wykorzystywania zaawansowanych technologicznie pomocy dydaktycznych
studenci
Informatyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Transport i Logistyka
3.
3.
Wyjazdy studyjne do pracodawców
Studenci doświadczyli w praktyce na czym polega i jak wygląda praca w nowoczesnych miejscach pracy przez co wzrośnie ich świadomość w zakresie realnych oczekiwań pracodawców co do ich przygotowania zawodowego
studenci
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Transport i Logistyka
4.
4.
Specjalistyczne szkolenia między innymi z zakresu programowania, technologii chmurowych, zarządzania, transportu, administrowanie siecią
Poprawiła się efektywność procesu dydaktycznego oraz jakość i aktualność przekazywanej wiedzy dzięki czemu studenci są lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. Podniesienie wiedzy i umiejętności metodycznych do przekazywania aktualnej wiedzy dziedzinowej
Wykładowcy, studenci, pracownicy uczelni
Informatyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Transport i Logistyka
5.
5.
Zakup aplikacji do zarządzania MCSM PRO Medcam Simulations Systems, Szkolenie z symulacji oraz zakup środków eksploatacyjnych
Nabycie umiejętności badań oraz wykonywania procedur pielęgniarskich przez studentów. Możliwość praktykowania z nowymi technologiami stosowanymi w środowisku pracy oraz utrzymanie potencjału zasobów do praktycznej nauki zawodu
Wykładowcy, pracownicy uczelni, studenci
Pielęgniarstwo
6.
6.
Aktualizacja literatury fachowej w zasobach biblioteki
Zwiększyła się dostępności do aktualnej literatury
Wykładowcy, pracownicy uczelni, studenci
Pielęgniarstwo, Fizjoterapia
7.
7.
Kursy i szkolenia dla kadry i studentów Fizjoterapii
Dzięki nabytym umiejętnościom terapii manualnej oraz metod specjalnych możliwa jest wielopłaszczyznowa praca z pacjentem ortopedycznym, neurologicznym, kardiologicznym oraz w medycynie sportowej. Celem szkoleń było nabycie nowych umiejętności które dały szczególne kompetencje oczekiwane na rynku pracy w związku z przygotowaniem do wykonywania zawodu
Studenci , Wykładowcy
Fizjoterapia
8.
8.
Rozwój potencjału dydaktycznego w 7 pracowniach specjalistycznych: hydroterapii, medycyny fizykalnej, masażu tkanki miękkiej, kinezyterapii, sensomotorycznej,terapii manualnej, kształcenia ruchowego
Zakupione urządzenia ułatwiają przekazywanie studentom zawiłości występujących w nauczaniu metod specjalnych i masażu tkanek głębokich wykonywanych w trakcie terapii u pacjentów ortopedycznych, neurologicznych, chirurgicznych itp. Środki czystości i dezynfekcji wykorzystywane są przy wykonywaniu zabiegów fizykoterapeutycznych wyrabiają prawidłowe nawyki higieniczne oraz dbałość o sprzęt pracowni.
Wykładowcy Studenci
Fizjoterapia
9.
9.
Wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne nie objęte programem Erasmus
Studenci po zrealizowaniu przedsięwzięcia rozumieją różnice kulturowe i religijne na terytorium Polski. Potrafili przygotować i praktycznie zrealizować wyjazdy zagraniczne poza Unię Europejską. Przebywając w środowisku międzynarodowym, o odmiennej kulturze potrafią budować pożądane relacje międzyludzkie, zbierać i analizować istotne informacje oraz komunikować się w językach obcych. Poznali także zasady bezpieczeństwa obowiązujące w środowisku międzynarodowym. Efektem podróży zagranicznej jest publikacja analityczna dotycząca odwiedzanego kraju.
Wykładowcy, Studenci, pracownicy uczelni
Analityka Bezpieczeństwa
10.
10.
Zapewnienie możliwości wykorzystania Drona w dydaktyce
Studenci podnosili swoje umiejętności praktyczne pilota bezzałogowego statku powietrznego
studenci
Analityka Bezpieczeństwa
11.
11.
Organizacja konferencji edukacyjno – branżowych
1) Konflikt zbrojny na Ukrainie;
2) Kryptowaluty – szanse i zagrożenia
Studenci wzięli udział w przygotowaniu konferencji naukowej w ramach której prowadzili wystąpienia publiczne na wybrane zagadnienia, nabyli nowe umiejętności i wiedzę z zakresu konfliktów zbrojnych, pozyskali wiedzę z zakresu kryptowalut oraz analiz finansowych
Studenci, Wykładowcy, pracownicy uczelni
Analityka Bezpieczeństwa , Prawo w biznesie
12.
12.
Organizacja warsztatów i kursów specjalistycznych. Szkolenie instruktorów z obsługi oprogramowania i2 Analyst’s Notebook;
Po zrealizowaniu przedmiotowych warsztatów, kursów i szkoleń studenci i pracownicy zdobyli wiedzę i umiejętności praktyczne w następujących obszarach: wykorzystanie praktyczne i2 Analyst’s Notebook
Wykładowcy, pracownicy uczelni
Analityka Bezpieczeństwa
13.
13.
Zakup specjalistycznego oprogramowania analitycznego
Studenci zyskali dostęp do wiedzy z zakresu obsługi współcześnie stosowanego w branżowych środowiskach zawodowych oprogramowania służącego pozyskiwaniu oraz analizie informacji ( En Case Forensic and Media Recovery, CorelDraw Grapfics Suite)
Studenci
Analityka bezpieczeństwa
14.
14.
Promocja nowych i aktualnych kierunków studiów
Poszerzono świadomość otoczenia społeczno – gospodarczego o potrzebie kształcenia praktycznego
Studenci, kandydaci na studia na kierunkach praktycznych
15.
15.
Koszt obsługi przedsięwzięcia
Planowa i terminowa realizacja przedsięwzięcia
Wykładowcy, pracownicy uczelni