W czerwcu 2007 r. Komisja Europejska przyznała Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie po raz pierwszy Kartę Erasmusa (Erasmus University Charter) na lata 20-2013, która uprawnia uczelnię do udziału w programie Lifelong Learning Programme (Uczenie się przez całe życie). 

Karta Erasmus daje możliwość ubiegania się w Narodowej Agencji Programu Erasmus o fundusze na dofinansowanie działań zdecentralizowanych (wyjazdy studentów, nauczycieli akademickich i innych pracowników oraz organizacja wymiany) oraz w Komisji Europejskiej na działania scentralizowane (projekty wielostronne dotyczące programów nauczania, programu intensywne, sieci tematyczne).

Obecnie PWSZ w Gnieźnie stara się o nawiązanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi i pozyskanie uczelni partnerskich.

Deklaracja polityki Erasmusowej (Erasmus Policy Statement) 2014-2020

Nasza Uczelnia jest młodą instytucją, utworzoną w 2004 roku. Jednak zdajemy sobie sprawę z faktu, że współpraca międzynarodowa jest bardzo ważna, ponieważ podwyższenie poziomu nauczania jest możliwe tylko wówczas, gdy wyższe uczelnie współpracują ze sobą. Z tego powodu współpraca międzynarodowa jest jednym z elementów planu rozwoju Uczelni. Naszym celem jest przede wszystkim umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia za granicą i przygotować ich do znalezienia w przyszłości swojego miejsca w Zjednoczonej Europie, która dąży do ujednolicenia i wyrównania standardów nauczania, jak i ekonomicznych i społecznych standardów życia. Rozważając możliwość rozwoju współpracy międzynarodowej, PWSZ w Gnieźnie stara się obecnie ponownie o uzyskanie Karty Uczelni Erasmusa na 2014-2020, która to umożliwi pełną realizację strategii Szkoły w ramach Programu Erasmus. Starania o pozyskanie nowych uczelni partnerskich, przedsiębiorstw i organizacja współpracy międzynarodowej jest jednym z priorytetów Uczelni na najbliższe lata. Studenci, którzy wezmą udział w programie będą mogli uzyskać cenne doświadczenie i poszerzyć swoją wiedzę o znajomość kultury różnych państw. Nauczyciele akademiccy, którzy mają już doświadczenie w prowadzeniu wykładów na uczelniach zagranicznych, poprzez wyjazdy do uczelni partnerskich będą mogli nadal czerpać wiedzę z doświadczeń innych nauczycieli oraz zdobyć cenne  korzyści dla swojego rozwoju naukowego.

Internacjonalizacja studiów na trzech poziomach: mobilności studentów, kadry akademickiej i administracyjnej, jest jednym elementów strategii Rozwoju PWSZ w Gnieźnie.

PWSZ w Gnieźnie poszukuje partnerskich uczelni w krajach należących do Unii Europejskiej. Wytypowanie uczelni, jako potencjalnego partnera, odbywa się na podstawie następujących kryteriów:
– uczelnia posiada ważną Kartę Uczelni Erasmusa
– prowadzi zbieżny z PWSZ w Gnieźnie kierunek studiów/ profil kształcenia
– kursy są w językach nowożytnych, głównie angielskim i niemieckim.
Nawiązanie kontaktów z uczelniami odbywa się także dzięki bezpośrednim kontaktom kadry akademickiej, która dzięki swojej otwartości i  mobilności rozszerza istniejące już umowy o nowe obszary współpracy.

Uczelnia stara się pozyskać partnerów zwłaszcza z północy Europy, szczególnie z krajów skandynawskich i krajów Beneluxu. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że uczelnie z tego regionu  Europy mają doskonale przygotowaną ofertę studiów w języku angielskim na kierunkach inżynierskich. Także system edukacji w tych krajach, pozostawiający duży wybór studentowi co do kształtowania własnej ścieżki studiów, sprzyja mobilności i umożliwia elastyczne projektowanie wymiany studenckiej oraz kadry akademickiej. Zabiegamy także kontakty z instytucjami z Europy środkowej jako najbliższego nam regionu.
Głównym celem Uczelni jest zwiększenie liczby osób wyjeżdżających na stypendium jak i stworzenie lepszej oferty dla studentów przyjeżdżających. Do tej pory na stypendia zagraniczne wyjeżdżało mniej osób niż to przewidywały umowy bilateralne. Chcielibyśmy również gościć więcej wykładowców z Uczelni partnerskich i tym samym zachęcić w przyszłości studentów PWSZ do partycypowania w programie.
Uczelnia zapewnia wszystkim uczestnikom programu Erasmus równe traktowanie oraz stara się o i integrację przyjeżdżających studentów i kadry ze społecznością akademicką PWSZ. Uczelnia nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od uczestników programu Erasmus.

Współpraca w ramach międzynarodowych projektów, a co za tym idzie modernizacja i internacjonalizacja studiów,  jest jednym z głównych celów strategii rozwoju Uczelni. Uczestnictwo w międzynarodowych projektach edukacyjnych powinno prowadzić do zrównoważonych korzyści dla każdej ze stron umowy i wzrostu zaangażowania w tego typu aktywność społeczności akademickiej. W pierwszym etapie należy jasno i przejrzyście określić cele, rolę każdego z uczestników projektu oraz oczekiwane rezultaty i osiągnięcia. Osoby odpowiedzialne za realizację międzynarodowych projektów dołożą wszelkich starań, aby w przyszłe międzynarodowe przedsięwzięcia zaangażować jak największą liczbę studentów i wykładowców. Administracja Uczelni zapewni odpowiednie zaplecze organizacyjne, regulacyjne i oprawne dla realizacji postanowień umów wielostronnych. Zasady partycypacji, sposób finansowania i cele projektu będą przejrzyste i dostępne dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem. Postępy z realizacji danego przedsięwzięcia będą monitorowane, zrelacjonowane w okresowych raportach i opublikowane. Informacje na temat danego projektu powinny regularnie ukazywać się na stronie internetowej Uczelni w celu upowszechniania idei międzynarodowej współpracy i promocji projektu. Finalne efekty realizacji danego projektu zostaną upowszechnione poprzez odpowiednie wydawnictwo i opracowania.
Udział studenta w programie edukacyjnym będzie odnotowany w Suplemencie do Dyplomu, i potwierdzony certyfikatem. Zaangażowanie się w międzynarodowe przedsięwzięcia będzie brane pod uwagę przy okresowej ewaluacji pracowników oraz rozpoznawane jako istotny aspekt zawodowego rozwoju.

Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w programie Erasmus i innych projektach wielostronnych w ramach Uczelni dokona się przemiana, mająca na celu modernizację, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącej szkolnictwa wyższego w Europie. Celem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie jest zwiększenie liczby studentów i kadry akademickiej, internacjonalizacja studiów oraz wzmocnienie współpracujący z sektorem gospodarczym. Program Erasmus jest wyjątkowo atrakcyjny dla młodych ludzi. Oferta studiowania lub odbycia praktyki za granicą jest jednym z ważnych argumentów w procesie pozyskiwania nowych kandydatów. Uczelnia czyni nieustanne starania, aby poprawić jakość i przydatność kształcenia. W celu ściślejszego powiązania sektora edukacji z sektorem gospodarczym w  Uczelni powołano Konwent, składający się z władz PWSZ w Gnieźnie oraz przedstawicieli przedsiębiorstw. Celem spotkań Konwentu oraz prowadzonych konsultacji społecznych jest między innymi omówienie zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów z określonych dziedzin nauki. Efektem końcowym konsultacji z przedstawicielami sektora gospodarki powinno być dostosowanie istniejących i zaprojektowanie nowych kierunków/specjalności kształcenia w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnych i regionalnych przedsiębiorców.
Mobilność studentów i kadry naukowej sprzyja podwyższaniu jakości kształcenia. Dzięki uczestnictwu w programach międzynarodowych Uczelnia nie tylko wzmacnia dotychczasowe mechanizmy kontroli jakości kształcenia, ale także je udoskonala i wprowadza zmiany dostosowując proces edukacji to najwyższych międzynarodowych standardów. Prowadzenie zajęć przez dydaktyków z innych krajów oraz możliwość studiowania w międzynarodowym środowisku zwiększa kompetencje zawodowe, społeczne i interkulturowe studentów. Absolwent, stypendysta programu Erasmus, jest dobrze przygotowany do pracy w międzynarodowym środowisku, z ludźmi pochodzącymi z różnych kultur.
Uczestnictwo w programach międzynarodowych podwyższa prestiż Uczelni, przyciąga dobrych studentów oraz aktywną kadrę akademicką. Także mobilność pracowników administracji, udział w międzynarodowych szkoleniach, jest okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy na temat dobrych praktyk, co usprawnia zarządzanie Uczelnią.