PIELĘGNIARSTWO (Filia w Krotoszynie) – studia licencjackie


Zobacz również ofertę edukacyjną studiów w Gnieźnie
https://old.ans-gniezno.edu.pl/kandydaci/kierunki-studiow-2/


I. W celu rekrutacji na studia kandydat powinien:

1. Wejść na stronę internetową uczelni www.pwsz-gniezno.edu.pl
2. Zarejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i założyć osobiste konto rejestracyjne.
3. Na podany przez siebie adres e-mail, kandydat otrzymuje link aktywacyjny, potwierdzający zarejestrowanie się w systemie.
4. Po zalogowaniu się do systemu IRK, należy uzupełnić formularz podając następujące informacje:

  • dane osobowe kandydata
  • dokonać wyboru kierunku studiów
  • podać dane dotyczące ukończonej szkoły średniej
  • wprowadzić przedmioty zdawane na maturze (na poziomie podstawowym i rozszerzonym, na egzaminie ustnym i pisemnym), które są brane pod uwagę w procesie rekrutacji na studia w PWSZ Gniezno

5. Dokonać wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
6. Wydrukować uzupełniony formularz (podanie na studia).

uwaga
Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.

 

II. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego

1. Na podstawie wyników kandydatów, tworzy się listę rankingową, która określa kolejność przyjmowania kandydatów na studia, w ramach limitów miejsc ustalonych dla danych kierunków studiów.

2. Kandydat otrzymuje informacje o wyniku postępowania rekrutacyjnego na swoje osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK.

3. Status kandydata (w systemie IRK), zmienia się na:

  • „zakwalifikowany” lub niezakwalifikowany” (tylko dla I naboru na studia stacjonarne) po ukończeniu wszystkich etapów rekrutacji elektronicznej
  • „przyjęty” lub nieprzyjęty” – po dostarczeniu dokumentów i posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej

4. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani z powodu wyczerpania się limitu miejsc, stanowią tzw. grupę rezerwową.

III. Harmonogram rekrutacji na studia

W określonym w HARMONOGRAMIE REKRUTACJI terminie, kandydat powinien dostarczyć komplet wymaganych dokumentów. Po dostarczeniu dokumentów i posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej, kandydat spełniający wszystkie warunki rekrutacji uzyskuje status „przyjęty” na studia.

IV. Wybór języka obcego w procesie rekrutacji

Kandydaci na wszystkie kierunki studiów (z wyjątkiem: analityki bezpieczeństwa oraz pielęgniarstwa) mają możliwość wyboru nauki jednego z dwóch języków obcych, oferowanych przez Uczelnię (do wyboru: język angielski lub język niemiecki). Najczęściej kandydaci decydują się na kontynuowanie nauki języka angielskiego. Stąd też grupa z języka niemieckiego, zostanie uruchomiona wyłącznie przy minimalnie 10 osobach na studiach stacjonarnych i 10 osobach na studiach niestacjonarnych.

Na studiach inżynierskich język obcy realizowany jest na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (wg Polskiej Ramy Kwalifikacji, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r.; Dz.U. 2016, poz. 1594).

Na studiach pierwszego stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO realizowany jest wyłącznie język angielski na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który jest sprofilowany zawodowo, w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin (za nie mniej niż 4 punkty ECTS). Przepis ten reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków medycznych: lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa Dz.U. 2012 poz. 631).

Pozostańmy w kontakcie:

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
Gniezno, ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 38, wejście B
tel. 061 424 29 42 wew. 337, 328
email: rekrutacja@pwsz-gniezno.edu.pl