STUDIA STACJONARNE
3 – letnie licencjackie (6 semestrów)

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA
>> 
kliknij  <<

Opis kierunku

Studia na kierunku PIELĘGNIARSTWO w PWSZ Gniezno prowadzone są już od 2009 roku. W nowej Filii Uczelni w Krotoszynie – kształcenie na tym kierunku studiów rozpoczęło się w lutym br. Aktualnie studia te prowadzone są tylko i wyłącznie w trybie stacjonarnym (dziennym) i przygotowują do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad chorym i jego najbliższymi. Ponadto uczą prowadzenia profilaktyki i promocji zdrowia w społeczeństwie.

Absolwent PIELĘGNIARSTWA, uzyskuje kwalifikacje zawodowe zgodne z standardem kształcenia MEiN (Ministerstwa Edukacji i Nauki) i jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu. Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ Gniezno, kończą studia z tytułem licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich (II stopnia).

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH obejmuje kształcenie przedmiotowe w zakresie:

 • nauk podstawowych – tj.: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia
 • nauk społecznych – tj.: psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, zdrowie publiczne, język angielski
 • nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej – tj.: podstawy pielęgniarstwa, etyka zawodu pielęgniarki, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy pielęgniarskiej, badanie fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia, zajęcia fakultatywne do wyboru: język migowy lub współpraca w zespołach opieki zdrowotnej
 • nauki w zakresie opieki specjalistycznej – tj.: choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, neurologia i pielęgniarstwo
  neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy rehabilitacji, podstawy ratownictwa medycznego, badania naukowe w pielęgniarstwie

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

Zajęcia praktyczne odbywają się warunkach symulowanych i w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia. Są to: oddziały internistyczne, geriatryczne, chirurgiczne, pediatryczne, neurologiczne, psychiatryczne, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, oddziały położnicze, ginekologiczne i noworodkowe, a także gabinety podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) oraz żłobki i hospicja.

Studenci kierunku Pielęgniarstwo, mogą również skorzystać z praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ i wyjechać do uczelni partnerskiej w Portugalii – Nursing School of Coimbra w Portugalii oraz realizować praktyki zawodowe na Malcie za pośrednictwem Organizacji Paragon Europe.

DODATKOWE CERTYFIKOWANE KURSY I SZKOLENIA

Dla studentów ostatniego roku studiów – przygotowaliśmy propozycje dodatkowych kursów i szkoleń, podnoszących kompetencje zawodowe oraz zwiększające atrakcyjność kandydatów na rynku pracy. Tym samym wraz z dyplomem ukończenia studiów w PWSZ Gniezno, studenci mają możliwość, pod pewnymi warunkami ustalanymi każdorazowo z Uczelnią, otrzymania certyfikatów potwierdzających ich nowe umiejętności.

Oferta dodatkowych kursów i szkoleń:

 • Kurs „Poradnictwo zdrowotno – żywieniowe” – po ukończonym kursie i zdanym egzaminie, student uzyskuje tytuł doradcy zdrowotno – żywieniowego.
 • Język angielski OET – test, który sprawdza kompetencje językowe osób zatrudnionych w sektorze usług medycznych. Jest on przeznaczony dla tych, którzy chcą wykonywać swój zawód w środowisku anglojęzycznym.
 • General English FCE – First Certificate in English

PERSPEKTYWY PRACY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW Z PIELĘGNIARSTWA

Główne miejsca pracy pielęgniarki to: szpitale, publiczne i prywatne zakłady opieki zdrowotnej, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, domy opieki społecznej, ośrodki opieki paliatywno – hospicyjnej, jednostki systemu ratownictwa medycznego, sanatoria. Absolwenci kierunku Pielęgniarstwa są również przygotowani do pracy w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

FORMA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

Wykłady, seminaria i ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną profesorów, doktorów i magistrów pielęgniarstwa. Odbywają się one na salach wykładowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Uczelnia kładzie szczególny nacisk na praktyczny aspekt procesu kształcenia, dlatego większość zajęć odbywa się w formie ćwiczeń. Zajęcia te studenci Pielęgniarstwa, realizują w kilkuosobowych grupach, nabywając jednocześnie umiejętności pracy zespołowej. Poznają zasady, techniki i procedury wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, opiekuńczych, leczniczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych.

W budynku przy ulicy Mickiewicza 11 w Krotoszynie znajdują się nowocześnie wyposażone specjalistyczne sale do kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo, w tym m.in.:

 • pracownia ratownictwa medycznego (OIOM)
 • pracownia umiejętności pielęgniarskich w opiece nad dzieckiem i noworodkiem
 • oraz pracownie umiejętności pielęgniarskich

Laboratoria i sale