Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie jest uczelnią, dla której współpraca międzynarodowa stanowi ważny element działalności i rozwoju. Celem uczelni jest umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia za granicą i przygotowanie ich do znalezienia w przyszłości swojego miejsca w zjednoczonej Europie, która dąży do ujednolicenia i wyrównania edukacyjnych, ekonomicznych i społecznych standardów życia. PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie posiada Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education) na lata 2014-2020.

Starania o pozyskanie nowych uczelni partnerskich, przedsiębiorstw i organizacja współpracy międzynarodowej jest jednym z priorytetów uczelni na najbliższe lata. Studenci, którzy wezmą udział w programie będą mogli uzyskać cenne doświadczenie i poszerzyć swoją wiedzę o znajomość kultury różnych państw. Nauczyciele akademiccy poprzez wyjazdy do uczelni partnerskich będą mogli czerpać wiedzę z doświadczeń innych nauczycieli co przyczyni się do ich rozwoju zawodowego.

Internacjonalizacja studiów na trzech poziomach – mobilności studentów, kadry akademickiej i administracyjnej – jest jednym z elementów strategii rozwoju PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie.

PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie poszukuje partnerskich uczelni w krajach należących do Unii Europejskiej. Wytypowanie uczelni, jako potencjalnego partnera, odbywa się na podstawie następujących kryteriów:

  • uczelnia posiada ważną Kartę Uczelni Erasmusa,
  • uczelni prowadzi zbieżny kierunek studiów/profil kształcenia,
  • kształcenie prowadzone jest jednym z wiodących języków nowożytnych (głównie w j. angielskim/niemieckim).

Nawiązanie współpracy z uczelniami partnerskimi odbywa się także dzięki bezpośrednim kontaktom kadry akademickiej, która dzięki swojej otwartości i  mobilności rozszerza istniejące już umowy o nowe obszary kooperacji. Jednym z głównych celów uczelni jest zwiększenie liczby osób wyjeżdżających na stypendium jak i stworzenie dobrej oferty dla studentów przyjeżdżających. Do tej pory na stypendia zagraniczne wyjeżdżało mniej osób niż to przewidywały umowy bilateralne. Chcielibyśmy również gościć więcej wykładowców z uczelni partnerskich i tym samym zachęcić w przyszłości studentów PWSZ do partycypowania w programie. Uczelnia zapewnia wszystkim uczestnikom programu Erasmus równe traktowanie oraz stara się o integrację przyjeżdżających studentów i kadry ze społecznością akademicką PWSZ. Uczelnia nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od uczestników programu Erasmus.

Współpraca w ramach międzynarodowych projektów, a co za tym idzie modernizacja i internacjonalizacja studiów,  jest jednym z głównych celów strategii rozwoju uczelni. Uczestnictwo w międzynarodowych projektach edukacyjnych powinno prowadzić do zrównoważonych korzyści dla każdej ze stron umowy i wzrostu zaangażowania w tego typu aktywność społeczności akademickiej. W pierwszym etapie należy jasno i przejrzyście określić cele, rolę każdego z uczestników projektu oraz oczekiwane rezultaty i osiągnięcia. Osoby odpowiedzialne za realizację międzynarodowych projektów dołożą wszelkich starań, aby w przyszłe międzynarodowe przedsięwzięcia zaangażować jak największą liczbę studentów i wykładowców. Administracja uczelni zapewni odpowiednie zaplecze organizacyjne, regulacyjne i prawne dla realizacji postanowień umów wielostronnych. Zasady partycypacji, sposób finansowania i cele projektu będą przejrzyste i dostępne dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem. Postępy z realizacji danego przedsięwzięcia będą monitorowane, relacjonowane w okresowych raportach i publikowane. Finalne efekty realizacji danego projektu zostaną upowszechnione poprzez odpowiednie wydawnictwo i opracowania.
Udział studenta w programie edukacyjnym będzie odnotowany w Suplemencie do Dyplomu, i potwierdzony certyfikatem. Zaangażowanie się w międzynarodowe przedsięwzięcia będzie brane pod uwagę przy okresowej ewaluacji pracowników oraz rozpoznawane jako istotny aspekt zawodowego rozwoju.

Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w programie Erasmus i innych projektach wielostronnych w ramach uczelni dokona się przemiana, mająca na celu modernizację, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącej szkolnictwa wyższego w Europie. Celem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie jest zwiększenie liczby studentów, internacjonalizacja studiów oraz wzmocnienie współpracujący z sektorem gospodarczym. Program Erasmus jest wyjątkowo atrakcyjny dla młodych ludzi. Oferta studiowania lub odbycia praktyki za granicą jest jednym z ważnych argumentów w procesie pozyskiwania nowych kandydatów. Uczelnia czyni nieustanne starania, aby poprawić jakość i przydatność kształcenia. W celu ściślejszego powiązania sektora edukacji z sektorem gospodarczym w  uczelni powołano Konwent, składający się z władz PWSZ w Gnieźnie oraz przedstawicieli przedsiębiorstw. Celem spotkań Konwentu oraz prowadzonych konsultacji społecznych jest między innymi omówienie zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów z określonych dziedzin nauki. Efektem końcowym konsultacji z przedstawicielami sektora gospodarki powinno być dostosowanie istniejących i zaprojektowanie nowych kierunków/specjalności kształcenia w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnych i regionalnych przedsiębiorców.
Mobilność studentów i kadry naukowej sprzyja podwyższaniu jakości kształcenia. Dzięki uczestnictwu w programach międzynarodowych uczelnia nie tylko wzmacnia dotychczasowe mechanizmy kontroli jakości kształcenia, ale także je udoskonala i wprowadza zmiany dostosowując proces edukacji do najwyższych międzynarodowych standardów. Prowadzenie zajęć przez dydaktyków z innych krajów oraz możliwość studiowania w międzynarodowym środowisku zwiększa kompetencje zawodowe, społeczne i interkulturowe studentów. Absolwent, stypendysta programu Erasmus, jest dobrze przygotowany do pracy w międzynarodowym środowisku, z ludźmi pochodzącymi z różnych kultur. Uczestnictwo w programach międzynarodowych podwyższa prestiż uczelni, przyciąga dobrych studentów oraz aktywną kadrę akademicką. Także mobilność pracowników administracji, udział w międzynarodowych szkoleniach, jest okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy na temat dobrych praktyk, co usprawnia zarządzanie uczelnią.