Organizacja praktyk zawodowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa Filia w Krotoszynie

 


Praktyki zawodowe są integralną częścią danego przedmiotu w procesie kształcenia na studiach pierwszego stopnia.

Organizację ćwiczeń, zajęć praktycznych i przebieg praktyk zawodowych oraz warunki ich zaliczenia określa:

zarządzenie nr 4/2022 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych i zajęć praktycznych (w tym symulacji medycznych) dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Szkole Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

załącznik nr 1 do zarządzenia – Regulamin praktyk zawodowych i zajęć praktycznych (w tym symulacji medycznych) dla studentów kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Szkole Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

załącznik nr 2 do zarządzenia – Dzienniczek zaliczenia efektów uczenia się

Studenci mają możliwość realizowania praktyki zawodowej w miejscu zamieszkania i/lub miejscu pracy pod warunkiem – poprawnie wypełnionej

Karta zgłoszenie na praktykę z porozumieniem – Aktualizacja 2022-06-13

Porozumienie praktyki indywidualne – Aktualizacja 2022-06-13

Ponadto, aby realizować praktykę student musi posiadać:

  • aktualne ubezpieczenia NNW i OC,
  • orzeczenie lekarskie specjalisty medycyny pracy
  • do wglądu wpisanych do Książeczki zdrowia szczepień przeciwko HBV (WZW typu B)

Opiekunem praktyk zawodowych studentów z ramienia PWSZ Gniezno odbywających praktyki poza uczelnią jest dr Maria Połocka-Molińska

Terminy składania Kart zgłoszenia praktyki zawodowej:
– praktyki „letnie” po pierwszym roku – do 10 maja
– praktyki realizowane w semestrze zimowym – do 31 października
– praktyki realizowane na semestrze letnim – do 31 grudnia

Termin składania Kart zgłoszenia praktyki zawodowej dla studentów odbywających praktyki po pierwszym roku w semestrze zimowym 2020/2021:

– 23 listopada 2020 r.

Praktyki zawodowe – decyzja Rektora

Studenci rozpoczynający naukę w roku akademickim 2019/2020 w semestrze letnim

Osoby do kontaktu i miejsce składania kart zgłoszenia praktyki:

Marcelina Jasińska-Grala
e-mail: m.jasinska-grala@pwsz-gniezno.edu.pl
tel.: +48 62 721 04 09

Sekretariat

Filia w Krotoszynie

ul. Mickiewicza 11

63-700 Krotoszyn

 

Celem praktyk jest zdobywanie zgodnie z efektami kształcenia wiedzy, doskonalenie umiejętności pielęgniarskich i poszerzanie kompetencji osobistych i społecznych w rzeczywistych warunkach pracy pielęgniarki/pielęgniarza (oddziały kliniczne i specjalistyczne oraz poradnie środowiskowo-rodzinne i ośrodki edukacyjno-wychowawcze) w efekcie czego studenci (przyszli absolwenci) będą mogli pełnić samodzielne role zawodowe. Praktyki realizowane są zgodnie ze standardami nauczania dla kierunku studiów oraz celami kształcenia. Cele kształcenia opisane są w programach nauczania poszczególnych przedmiotów tzw. kartach opisu modułu kształcenia. Wymagania z zakresu wiedzy i umiejętności pielęgniarskich oraz kompetencji społecznych zawarte są w Dzienniczku zaliczenia efektów kształcenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Pozytywne zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia danego przedmiotu w toku studiów i przypisania punktów ECTS, którego dokonuje koordynator przedmiotu.