Przykłady innowacyjnych prac zrealizowanych w PWSZ Gniezno

 

 

Temat pracy:
Implementacja wybranych algorytmów
sterowania ruchem ulicznym

Autor: inż. Agnieszka Dolecka, inż. Artur Trojanowski, studenci informatyki PWSZ w Gnieźnie w latach 2004–2008
Promotor pracy: prof. PWSZ, dr hab. inż. Andrzej Urbaniak

Autorzy opracowali oprogramowanie sterowania ruchem ulicznym na wybranym ciągu ulic. Na potrzeby pracy przygotowano model symulacyjny sieci skrzyżowań w Gnieźnie (Poznańska – Łaskiego, Poznańska – Kostrzewskiego – Czarneckiego i Poznańska – szpital Dziekanka), który został przetestowany i może być rozwijany w przyszłości.

 

 


Temat pracy:
Mikroflora powietrza atmosferycznego na tle
zmiennych warunków środowiska miasta Gniezna

Autor: inż. Bartosz Grafik, student ochrony środowiska PWSZ w Gnieźnie w latach 2006–2010
Promotor pracy: dr Beata Dudzińska-Bajorek

Autor pracy, do zbadania występującej w powietrzu mikroflory, pobrał próbki z czterech punktów w Gnieźnie, dobranych pod kątem uwarunkowań środowiskowych, bliskości terenów zielonych, jak i źródeł skażeń. Przystępując do badań powietrza wysunięto hipotezę, że największym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego mogą być stanowiska usytuowane blisko zakładów przemysłowych jak i te blisko szlaków komunikacyjnych. Można stwierdzić, że przyjęta na początku opracowania hipoteza uzyskała częściowe potwierdzenie w postaci wyników badań bakteriobiologicznych. W pracy wykorzystano metodę sedymentacyjną Kocha. Posiewów dokonywano na różne pożywki. Wyrosłe kolonie wyselekcjonowano, policzono i poddano badaniom mikroskopowym w celu bliższego określenia rodzaju bakterii. W przygotowaniu barwionych preparatów mikroskopowych posłużono się metodą Grama. Ilość kolonii na płytce została przeliczona wg wzoru Omeliańskiego.

 

Temat pracy:
Studium projektowe łącznicy kolejowej
Linii E 20 koło Zbąszynka

Autor: mgr inż. Ewelina Skibińska, studentka transportu w PWSZ w Gnieźnie w latach 2006–2010
Promotor pracy: prof. dr hab. inż. Łucjan Siewczyński

Autorka pracy opracowała projekt budowy łącznicy i modernizacji linii E20, która umożliwiłaby usunięcie istniejących niedogodności związanych z koniecznością ograniczenia prędkości przy przejeździe przez stację Zbąszynek. Plan linii kolejowej zrealizowany został dla dwóch wariantów, tak, aby pociągi pasażerskie mogły poruszać się z prędkością 160 km/h i 200 km/h. W oparciu o uzyskane obliczenia opracowana została kilometracja trasy, która posłużyła do wykonania zestawienia rzędnych przekroju terenu. Na ich podstawie zrealizowano przekrój podłużny projektowanej trasy. W związku z tym, iż głębokość przekopów okazała się zbyt duża, przedstawione zostały inne rozwiązania, w celu optymalizacji robót ziemnych.

 

 

Temat pracy:
Analiza i koncepcja modernizacji układu technologicznego procesu uzdatniania wody w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie

Autor: inż. Jacek Królak, student zarządzania i inżynierii produkcji PWSZ w Gnieźnie w latach 2009–2013
Promotor pracy: dr inż. M. Sobociński

W pracy przybliżono problematykę dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz technologie ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody w stacji przy ul. Żwirki i Wigury w Gnieźnie. Autor zaprezentował koncepcję zmiany dopływu wody z filtrów do zbiorników wody czystej oraz połączenia komór filtrów.

 

 

Temat pracy:
Koncepcja modernizacji pompowni i utworzenia monitoringu jakości uzdatnianej wody w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie

Autor: inż. Jacek Mazur, student zarządzania i inżynierii produkcji
PWSZ w Gnieźnie w latach 2009–2013
Promotor pracy: dr inż. M. Sobociński

Autor pracy przedstawił propozycje zmian zmierzających do poprawy efektywności ekonomicznej i technologicznej stacji uzdatniania wody przy ul. Żwirki i Wigury w Gnieźnie. Dotyczą one wprowadzenia kontroli technologicznych efektów procesu filtracji oraz pozyskania starych, nieeksploatowanych zbiorników na potrzeby zwiększenia rezerw użytkowej wody i modernizacji pompowni. Przedstawiona została również prognoza ekonomiczna efektywności po wprowadzeniu zmian. W pracy przybliżone zostały sposoby ujmowania wody, technologie uzdatniania i pomiaru jej wskaźnika jakościowego – mętności.

 

Temat pracy:
Rower jako narzędzie ograniczania kongestii w miastach średniej wielkości na przykładzie Gniezna

Autor: inż. Aleksander Sych, student transportu PWSZ w Gnieźnie w latach 2010–2014
Promotor pracy: dr Hubert Igliński

Celem pracy było dokonanie analizy i oceny poziomu konkurencyjności roweru wobec alternatywnych środków transportu i wykazanie, iż transport rowerowy stanowi efektywne narzędzie ograniczania kongestii w miastach średniej wielkości w Polsce na przykładzie Gniezna. W pierwszym rozdziale przedstawiono, czym jest miasto, jak się rozwija i co może powstrzymywać jego rozwój. Opisano również zjawisko kongestii transportowej, które jest kluczową barierą rozwoju miast. Zanalizowano przyczyny powstawania zatłoczenia transportowego oraz metody przeciwdziałania temu zjawisku. Przedstawiono również korzyści wynikające z używania roweru jako środka transportu. Kolejny rozdział pracy zawiera najważniejsze informacje o Gnieźnie – mieście średniej wielkości, którego również dotyka problem kongestii transportowej i negatywne efekty nadmiernego ruchu samochodowego. W rozdziale tym przeanalizowano system transportowy i sieć dróg w mieście. Ostatni rozdział pracy przedstawia wyniki pomiarów przeprowadzonych przez autora, dzięki którym można porównać konkurencyjność roweru względem innych środków transportu. Zaproponowano również wybrane rozwiązania, których wprowadzenie może mieć pozytywny wpływ na zmianę struktury międzygałęziowej transportu i funkcjonowanie miasta. Studentowi w pomiarach pomagała babcia, która w tym samym czasie co student poruszała się tą samą trasą samochodem.

 

Od 2011 r. Uczelnia we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, realizuje dwa projekty badawczo-rozwojowe: „Oznaczenie zawartości polietylenoglikolu (PEG) w próbkach drewna archeologicznego w konserwowanych zabytkach – metoda spektrofotometryczna” oraz „Oznaczanie zawartości fosforu ogólnego w próbkach gleby pobranej ze stanowisk archeologicznych w Biskupinie – metoda spektrofotometryczna”. Projekty prowadzone są przez mgr. Mariusza Fejfera – Kierownika Działu Konserwacji Muzealiów Muzeum Archeologicznego w Biskupinie i dr Agnieszkę Matłokę, wykładowcę w Instytucie Ochrony Środowiska PWSZ w Gnieźnie. W badania zaangażowani są również studenci ochrony środowiska Uczelni, którzy uczestniczą w projekcie związanym z oznaczaniem fosforu w glebie z wykopaliska archeologicznego. Efektem zaangażowania studentów są dyplomowe prace inżynierskie inż. Łukasza Pilaczyńskiego i inż. Jakuba Karlińskiego- Kociuby. Warto podkreślić, że inżynierskie prace dyplomowe realizowane w PWSZ Gniezno zdobywają uznanie w ogólnopolskich konkursach. W 2011 r. Tomasz Bzura uzyskała II nagrodę w konkursie Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków
Polskich i Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej za pracę dyplomową „Sterowanie obrabiarką CNC”. Absolwent informatyki otrzymał nagrodę w kategorii „najlepsza praca dyplomowa w dziedzinie elektrotechniki studentów polskich uczelni wyższych o profilu technicznym”. Promotorem pracy był dr inż. Ryszard Sobkowiak – wykładowca w Instytucie Informatyki PWSZ Gniezno. W 2012 r. w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Prace Dyplomowe Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją wyróżnienia otrzymały za prace inżynierskie absolwentki PWSZ w Gnieźnie: Natalia Fabijańska i Ewelina Nowak, natomiast w 2013 r. Aleksandra Kachniarz za pracę pt. „Analiza wybranego procesu produkcyjnego w firmie Good Food S.A” (promotor pracy – dr inż. Wacław Kawczyński).