Rok akademicki 2016/2017

W PWSZ w Gnieźnie poza dydaktyką są prowadzone prace badawcze czego wyrazem są publikacje w znaczących czasopismach naukowych a także wynalazki, które mają znaczenie praktyczne. W minionym roku akademickim PWSZ w Gnieźnie zgłosiła patent zatytułowany „Hydrofilowy antyseptyczny napełniacz z udziałem nanocząsteczek srebra dla polimerów poliolefinowych hydrofobowych, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie do wytwarzania kompozytów o działaniu drobnoustrojowym”.  Twórcami wynalazku są: mgr Daniel Hybiak, doktorant; prof. dr hab. Józef Garbarczyk, dr Beata Dudzińska- Bajorek, PWSZ w Gnieźnie.  Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania wyrobów, które charakteryzować się będą właściwościami bakteriobójczymi. Folie mogą być stosowane np. w przemyśle spożywczym. Mieszanie polimerów wykonane zostało w laboratorium tworzyw sztucznych natomiast właściwości antyseptyczne sprawdzono w laboratorium mikrobiologicznym PWSZ w Gnieźnie.

Na przełomie maja i czerwca 2017 r. w Instytucie Inżynierii i Ochrony Środowiska na zlecenie firmy z Gliwic przeprowadzono badania nad pyłem zawieszonym w powietrzu. Sprawdzono skuteczność stosowania środka antysmogowego w pomieszczeniach zamkniętych. Przy użyciu prototypowej aparatury w modelowym pomieszczeniu badano stężenia pyłów PM 2,5 i PM 10.  Symulowano warunki podwyższonego stężenia pyłów (smog) i dokonywano pomiarów po użyciu preparatu. Otrzymane wyniki pozwolą na wyciągniecie wniosków co do optymalizacji produktu i możliwości jego stosowania.

Pracownicy Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska opublikowali artykuły naukowe we współpracy z pracownikami: UAM w Poznaniu i Muzeum Archeologicznym w Biskupinie 

1). dr A. Matłoka, dr S. Binkowski, dr  B. Dudzińska-Bajorek, prof.zw. dr hab. J. Siepak,  mgr S. Nowaczyk, dr hab.  I. Binkowska; MIEDŹ – WPŁYW NA ROŚLINY, ZWIERZĘTA, ZDROWIE CZŁOWIEKA I ROLA MIKROORGANIZMÓW; Aura Ochrona Środowiska nr 6 (czerwiec); str.11-14 ; 2017 (DOI:10.15199/2.2017.6.2; 6pkt na liście czasopism punktowanych cz. B MNiSW)

http://sigma-not.pl/publikacja-106262-mied%C5%BA—-wp%C5%82yw-na-ro%C5%9Bliny,-zwierz%C4%99ta,-zdrowie-cz%C5%82owieka-i-rola-mikroorganizm%C3%B3w-aura-2017-6.html

2). dr Agnieszka Matłoka, dr Sławomir Binkowski, dr Beata Dudzińska-Bajorek, prof.zw. dr hab. Jerzy Siepak, mgr Szymon Nowaczyk, dr hab.   Iwona Binkowska; Miedź zastosowanie, wpływ na środowisko i uregulowania prawne; 
Aura Ochrona Środowiska nr 5 (maj), str.3-8, 2017
 (DOI:10.15199/2.2017.5.1; 6pkt na liście czasopism punktowanych czB MNiSW)

http://sigma-not.pl/publikacja-105556-mied%C5%BA—zastosowanie,-wp%C5%82yw-na-%C5%9Brodowisko-i-uregulowania-prawne-aura-2017-5.html

Dr n. med. Adam Maksymilian Pogorzała opublikował artykuł pt. „Trening funkcjonalny zawodników uprawiających sporty motorowe” we współautorstwie z mgr. Jerzym  Buczakiem, fizjoterapeutą  Reprezentacji Polski na Żużlu oraz w Piłce Ręcznej oraz Bartoszem Zmarzlikiem i Rafałem Karczmarzem – reprezentantami Polski w Żużlu, Klubu Stal Gorzów Wielkopolski.
W artykule przedstawiono przykładowy zestaw ćwiczeń kształtujących zmysł kinestetyczny wykorzystywany w treningu funkcjonalnym zawodników ligi żużlowej. Zaproponowane ćwiczenia zostały przedstawione z uwzględnieniem pozycji wyjściowej, sposobu ich wykonania oraz ewentualnych uwag dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń i błędów mogących wystąpić podczas ich wykonywania. Przedstawione ćwiczenia zostały zebrane na podstawie własnych doświadczeń zawodowych autorów. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Rehabilitacja w praktyce wydanie nr 3/2017. Na łamach czasopisma Rehabilitacja w praktyce ukazał się artykuł naukowy pod tytułem „Wybrane testy kliniczne wykorzystywane do badania równowagi jako składowej propriocepcji”. Autorami artykułu są wykładowcy Instytutu Nauk o Zdrowiu PWSZ   w Gnieźnie dr n. med. Adam Maksymilian Pogorzała oraz lek. med. Bernadeta Moskal, a także studenci kierunku fizjoterapia- Weronika Szklarek i Jakub Winkel.
W pracy zebrano i przedstawiono najczęściej stosowane testy kliniczne wykorzystane w badaniu równowagi jako składowej czucia głębokiego. Artykuł szczegółowo opisuje sposób badania równowagi z uwzględnieniem pozycji wyjściowej, sposobu wykonania testu    a także interpretacji uzyskanych wyników. Przedstawione w artykule testy zapewniają wartość diagnostyczną w badaniach kwalifikacyjnych dla sportowców i dla innych zawodów wymagających prawidłowej oceny przestrzennej (kierowcy, lotnicy, nurkowie), a także podczas oceny postępów leczenia w przypadku schorzeń neurologicznych.
Czasopismo znajduje się na liście MNiSW i jest dostępne w czytelni Biblioteki PWSZ w Gnieźnie (Pogorzała AM, Moskal B, Szklarek W, Winkel J: Wybrane testy kliniczne wykorzystywane do badania równowagi jako składowej propriocepcji. Rehabilitacja w praktyce 2017; 5: 55-64).

Pracownicy Uczelni  uczestniczyli również w konferencjach oraz szkoleniach. Dr Anna Basa oraz mgr Justyna Skrzyńska z Instytutu Nauk o Zdrowiu PWSZ w Gnieźnie uczestniczyły  w dniach 13-15.01.2017 r. w Suwałkach w konferencji „Symulacja medyczna nową formą kształcenia pielęgniarek i położnych”.

W Instytucie Nauk o Zdrowiu zorganizowano 22 maja 2017 r. V Konferencję Naukową pn. „Współczesne problemy opieki medycznej i farmaceutycznej w leczeniu chorych”, podczas której swoje referaty przedstawili zaproszeni goście: prof. dr hab. n. med. Waldemar Janiec, autor książki „Leki sieroce w doli i niedoli”, prof. dr hab. n. med. Marek Simon i dr n. farm. Magdalena Waszyk – Nowaczyk, mgr Piotr Merks, mgr piel. Maria Wilkiewicz oraz przedstawiciele PWSZ  w Gnieźnie mgr piel. Małgorzata Bosacka (instruktor zawodu) oraz studentka II roku pielęgniarstwa Alicja Góralska.

W Uczelni zorganizowano 20 czerwca 2017 r. wykład w ramach działalności Gnieźnieńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki prof. dr hab. Jana Barciszewskiego pt. „LIKOPEN, czerwony barwnik w pomidorach w profilaktyce zdrowotnej u ludzi”.