Z kart historii..

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe zaczęto powoływać na mocy „Ustawy o wyższych szkołach zawodowych” uchwalonej w czerwcu 1997 roku. Już w październiku 1998 roku wystartowało dziewięć uczelni, które miały odpowiedzieć na potrzeby miejscowego rynku pracy, czyli tworzyć praktyczne profile kształcenia. Pierwszym miastem w Polsce, w którym uruchomiono Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, był Tarnów. Kolejne uczelnie powołano do działania w Legnicy, Elblągu, Nowym Sączu, Jeleniej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Sulechowie, Jarosławiu. Obecnie w Polsce funkcjonuje 34 Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe.

PWSZ Gniezno

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie została utworzona 1 lipca 2004 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 150 poz. 1572). Wydanie rozporządzenia o powołaniu Uczelni, poprzedzone zostało szczegółową analizą wniosku przez odpowiednie jednostki organizacyjne ówczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, a także akceptacją resortów Rady Ministrów.

W początkowym okresie, Uczelnia nastawiona była na kształcenie w zakresie nauk technicznych. Wybór kierunków technicznych podyktowany był przede wszystkim tym, że w latach 1994–2003 Politechnika Poznańska kształciła w Gnieźnie inżynierów. Zatem można powiedzieć, że PWSZ jest kontynuatorką działań Politechniki Poznańskiej, tym bardziej że powołanie Uczelni odbyło się przy współpracy ówczesnych władz akademickich i włodarzy Miasta Gniezna.

Obecnie Uczelnia prowadzi kształcenie na kierunkach inżynierskich, tj.: INFORMATYKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, TRANSPORT, INŻYNIERIA ŚRODOWISKATECHNOLOGIA CHEMICZNA (studia inżynierskie) oraz kierunkach medycznych, tj.: FIZJOTERAPIA (jednolite studia magisterskie) oraz PIELĘGNIARSTWO (studia licencjackie).

W 2019 roku na mocy decyzji MNiSW, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na 2 nowych kierunkach studiów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (studia licencjackie) oraz ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA (studia inżynierskie). W styczniu 2020 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, otrzymała również uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, na kierunku PIELĘGNIARSTWO w FILII w KROTOSZYNIE.

Główne priorytety Uczelni

  • rozwój kreatywność i innowacyjne podejście do procesu kształcenia, który sprzyja tworzeniu nowych technologii
  • przekazywanie wiedzy i umiejętności w sposób praktyczny, przez dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej i zaawansowanych technologii
  • partnerskie współdziałanie z otoczeniem zewnętrznym, szczególnie z przedsiębiorcami działającymi na rynku lokalnym i regionalnym
  • rozwój współpracy i wymiana doświadczeń na arenie międzynarodowej.

Nagrody i wyróżnienia

PWSZ Gniezno realizuje praktyczny profil kształcenia, co w oznacza że Uczelnia na bieżąco monitoruje aktualne trendy w gospodarce i zmiany zachodzące na rynku pracy. Stąd też wszystkie programy kształcenia oparte są na zajęciach praktycznych, które realizowane są w formie: ćwiczeń, projektów, laboratoriów, studium przypadków, a część zajęć praktycznych odbywa się również w przedsiębiorstwach i placówkach, z którymi Uczelnia współpracuje. Takie podejście do procesu kształcenia, powoduje że pracodawcy pozyskują absolwentów z wysokimi kwalifikacjami bez ponoszenia wysokich kosztów związanych z wdrożeniem nowego pracownika, a wielu studentów PWSZ Gniezno znajduje zatrudnienie w zawodzie już w czasie trwania nauki.

O wysokich kwalifikacjach absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie oraz znikomym ich bezrobociu, świadczą wyróżnienia w rankingach szkół wyższych oraz wyniki projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – “Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”, w którym to w 2020 roku PWSZ Gniezno, znalazło się na 1 miejscu listy rankingowej i już po raz III otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 1 MILIONA ZŁOTYCH na doskonalenie jakości procesu kształcenia.

Podczas ostatniej publikacji listy rankingowej w/w projektu – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwrócił szczególną uwagę na fakt, że uczelnie zawodowe kształcą bardzo praktycznie, zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. „(...) Wyniki tego konkursu i fakt, że absolwenci uczelni zawodowych są coraz lepiej przygotowani do zmierzenia się z rynkiem pracy, coraz lepiej oceniani przez pracodawców, to powód do wielkiej satysfakcji dla uczelni i ministerstwa (...)

Wsparcie finansowe wypłacane jest uczelniom w formie subwencji. Dotychczas Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, przeznaczyła te środki na cele związane z podnoszeniem jakość kształcenia, tj.: na modernizację pracowni i laboratoriów oraz zakup pomocy dydaktycznych; kursy i szkolenia podnoszące kompetencje zarówno kadry dydaktycznej, jak i studentów PWSZ Gniezno; wizyty studyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach naukowo – badawczych oraz wyposażenie studentów stacjonarnych studiów inżynierskich w komputery przeznaczone do ich osobistych potrzeb naukowych.

Filia w Krotoszynie

17 stycznia 2020 r. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, na kierunku PIELĘGNIARSTWO w Filii w Krotoszynie. Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego odbyła się 21 lutego 2020 roku. Grupa 25 studentów dołączyła do społeczności akademickiej PWSZ Gniezno i rozpoczęła zajęcia na studiach licencjackich na kierunku pielęgniarstwo.

Drodzy Państwo
Zgodnie z ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej, personel pielęgniarski pełni ważną funkcję w zakresie pielęgnowania, edukacji i diagnozowania pacjentów. Swoją opieką otacza wszystkich, począwszy od nowonarodzonych dzieci, a kończąc na osobach w ostatnich dniach swojego życia. Należy mocno podkreślić, że pielęgniarka/pielęgniarz to profesjonalni i niezastąpieni członkowie zespołu terapeutycznego a interdyscyplinarne podejście do potrzeb pacjenta wymaga zaangażowania specjalistów różnych dziedzin: lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów i innych członków zespołu dążąc do poprawy zdrowia społeczeństwa. We współczesnym systemie opieki zdrowotnej od personelu pielęgniarskiego wymaga się profesjonalnej pomocy, kompleksowej i na bieżąco aktualizowanej wiedzy, odpowiedniej postawy moralnej oraz zaangażowania.

Drogie Koleżanki i Koledzy
Miejmy  świadomość, że Uczelnia to my wszyscy. To miejsce jest kreowane przez nas wszystkich razem i każdego z osobna. Zależy od naszego nastawienia, zaangażowania w pracę i chęci zdobywania oraz pogłębiania swojej wiedzy. Dotyczy to oczywiście na równi, i pracownika i studenta. Proces przekazywania wiedzy, wzajemna relacja student-wykładowca stanowi nierozerwalną całość, stanowiąc naczynia połączone. Kształt pracy i wzajemne zadowolenie zależy w równym stopniu od jednej jak i drugiej strony – zaangażowany i głodny wiedzy Student działa motywująco na Wykładowcę, a pogłębiający w ten sposób swoją wiedzę Wykładowca przyczyni się do coraz bardziej urozmaiconych i satysfakcjonujących zajęć.

Kochani Studenci
Życzę Wam wielu sukcesów, zdobywania wiedzy i doświadczenia zawodowego, wielu inspiracji i cudownych chwil na studiach. Głęboko wierzę, że już wkrótce przekonacie się, że podjęliście słuszną decyzję, podejmując naukę w Filii PWSZ Gniezno w Krotoszynie.

Na zakończenie chciałam zacytować początek hymnu pielęgniarskiego, aby jego słowa towarzyszyły Wam przez cały okres studiów oraz w pracy zawodowej:

„W świat niesiemy swe serca gorące
Najpiękniejszą głosimy ideę
Aby ludziom dać pokój i słońce
By cierpiącym przywrócić nadzieję…..”

~wystąpienie dr Katarzyny Plagens-Rotman, Dyrektora Filii Uczelni w Krotoszynie (21.02.2020 r.)