PWSZ w Gnieźnie współpracuje z największymi firmami w województwie wielkopolskim i w województwach ościennych. Przedmiotem współpracy są praktyki i staże studenckie, wizyty studyjne w zakładach produkcyjnych oraz konsultacje w zakresie prac dyplomowych. Owocem tej współpracy są wspólne: projekty i innowacyjne tematy prac dyplomowych, poruszające zagadnienia służące rozwiązywaniu istotnych dla miasta i regionu problemów.

Do końca 2018 roku w PWSZ w Gnieźnie aktywnie działał Konwent Uczelni, który skupiał m. in.: przedstawicieli władz miasta, instytucji społecznych i organizacji pracodawców, którzy wspierali jej rozwój, zwłaszcza w zakresie tworzenia nowych kierunków i specjalności studiów. Od stycznia 2019 roku jego funkcje przejęła Rada Uczelni.

Decyzją Władz Uczelni od roku akademickiego 2014/2015 na wszystkich kierunkach studiów inżynierskich, tj.: elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, technologia chemiczna, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz na kierunkach medycznych, tj.: pielęgniarstwie i fizjoterapii – uczelnia realizuje praktyczny profil kształcenia.

Oznacza to, że PWSZ w Gnieźnie na bieżąco monitoruje aktualne trendy w gospodarce i zmiany zachodzące na rynku pracy. Stąd też wszystkie programy kształcenia oparte są na zajęciach praktycznych, które realizowane są w formie:ćwiczeń, projektów, laboratoriów, studium przypadków a część zajęć praktycznych odbywa się również w przedsiębiorstwach i placówkach, z którymi Uczelnia współpracuje. Takie podejście do procesu kształcenia, powoduje że pracodawcy pozyskują absolwentów z wysokimi kwalifikacjami bez ponoszenia wysokich kosztów związanych z wdrożeniem nowego pracownika, a wielu studentów PWSZ, znajduje zatrudnienie w zawodzie już w czasie trwania nauki.