STUDIA STACJONARNE
3 – letnie licencjackie (6 semestrów)

STUDIA STACJONARNE
– bezpłatne

Opis kierunku STUDIÓW

Studia na kierunku PIELĘGNIARSTWO prowadzone są już od 2009 roku i kształcenie realizowane jest tylko i wyłącznie w trybie stacjonarnym (dziennym). Studenci zdobywają wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Nabywają umiejętności w zakresie sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad chorym i jego najbliższymi, przestrzegania praw pacjenta z uwzględnieniem kultury i tradycji narodowych oraz wyznania i religii. Ponadto studenci uczą się asystowania lekarzowi w czasie drobnych zabiegów i operacji, wykonywania samodzielnych działań w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji oraz  promocji i edukacji zdrowotnej.

Absolwenci Pielęgniarstwa, uzyskują kwalifikacje zawodowe zgodne z standardem kształcenia MEiN (Ministerstwa Edukacji i Nauki) i są przygotowywani do samodzielnego wykonywania zawodu. Po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, mogą udzielać świadczeń zdrowotnych na rynku usług medycznych, są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo oraz podjęcia kształcenia podyplomowego.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE NA studiach

Program studiów stacjonarnych obejmuje kształcenie przedmiotowe w zakresie:

 • nauk podstawowych – tj.: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia
 • nauk społecznych – tj.: psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, zdrowie publiczne, język angielski
 • nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej – tj.: podstawy pielęgniarstwa, etyka zawodu pielęgniarki, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy pielęgniarskiej, badanie fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia, zajęcia fakultatywne do wyboru: język migowy lub współpraca w zespołach opieki zdrowotnej
 • nauki w zakresie opieki specjalistycznej – tj.: choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy rehabilitacji, podstawy ratownictwa medycznego, badania naukowe w pielęgniarstwie

Zajęcia praktyczne odbywają się warunkach symulowanych MCSM (Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej) i w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia. Są to m.in.: oddziały internistyczne, geriatryczne, chirurgiczne, pediatryczne, neurologiczne, psychiatryczne, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, oddziały położnicze, ginekologiczne i noworodkowe, a także gabinety podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) oraz żłobki i hospicja.

FORMA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

Wykłady, seminaria i ćwiczenia oraz symulacje prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną profesorów, doktorów nauk medycznych, doktorów nauk o zdrowiu i magistrów pielęgniarstwa. Odbywają się one w salach wykładowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Uczelnia kładzie szczególny nacisk na praktyczny aspekt procesu kształcenia, dlatego większość zajęć odbywa się w formie ćwiczeń i symulacji w nowoczesnych salach MCSM oraz laboratoriach: mikrobiologicznych, biochemicznych i biofizycznych. Zajęcia te studenci realizują są w kilkuosobowych grupach, nabywając jednocześnie umiejętności pracy zespołowej. Poznają zasady, techniki i procedury wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, opiekuńczych, leczniczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych.

W 2021 roku Instytut Nauk o Zdrowiu wzbogacił swoją bazę dydaktyczną o Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w którym studenci PIELĘGNIARSTWA zdobywają praktyczną wiedzę oraz ćwiczą swoje umiejętności m.in. z komunikacji z pacjentem w warunkach najbardziej zbliżonych do realnych warunków szpitalnych.

W pełni wyposażonych salach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, znajdują się:

 • sala egzaminacyjna OSCE pielęgniarstwo i pomieszczenie kontrolne
 • sala pielęgniarstwa wysokiej wierności
 • sala symulacji z zakresu BLS (Podstawowe czynności ratunkowe)
 • sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich
 • sala ćwiczeń umiejętności technicznych
 • sala symulacji z zakresu ALS (Zaawansowane czynności ratunkowe)

Do podstawowych zadań realizowanych w MONOPROFILOWYM CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ należy:

 • nauka i doskonalenie umiejętności miękkich: planowanie i przewidywanie rozwoju sytuacji, podejmowanie właściwych decyzji, komunikacja werbalna i pozawerbalna z pacjentem jego rodziną oraz zespołem wielospecjalistycznym, przydzielanie i koordynacja zadań, właściwe wykorzystanie dostępnych sił i środków, zapobieganie zdarzeniom niepożądanym
 • nauka i doskonalenie prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach przypominających oddział szpitalny z wykorzystaniem zaawansowanego symulatora pacjenta bądź pacjenta standaryzowanego
 • nauka umiejętności technicznych z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych, np. cewnikowanie pęcherza moczowego, uzyskiwanie dostępów do naczyniowych
 • nauka umiejętności technicznych z udziałem pacjentów standaryzowanych, np. zbieranie wywiadu, badanie fizykalne, komunikacja z pacjentem i jego rodziną.

Pomieszczenia MCSM są wyposażone w wysokospecjalistyczny sprzęt intensywnego nadzoru, system audio-video, symulatory wysokiej wierności oraz inne fantomy i trenażery, które w pełni symulują czynności życiowe człowieka. Dzięki temu studenci pielęgniarstwa mogą w warunkach zbliżonych do autentycznych sytuacji – ćwiczyć umiejętności i procedury ratujące zdrowie i życie pacjentów.

PERSPEKTYWY PRACY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW Z PIELĘGNIARSTWA

Główne miejsca pracy pielęgniarki to: szpitale, publiczne i prywatne zakłady opieki zdrowotnej, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, domy opieki społecznej, ośrodki opieki paliatywno – hospicyjnej, jednostki systemu ratownictwa medycznego, sanatoria. Absolwenci kierunku Pielęgniarstwa są również przygotowani do pracy w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

studia i praktyki za granicą

Studenci kierunku Pielęgniarstwo, mogą również skorzystać z praktyk zagranicznych i wyjechać do naszej uczelni partnerskiej w Portugalii – Nursing School of Coimbra oraz realizować praktyki zawodowe w takich państwach jak: