Egzamin magisterski będzie odbywał się przed komisją powoływaną przez dyrektora instytutu. Egzamin będzie przeprowadzany w formie ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego będzie:

  • uzyskanie w terminie wymaganej liczby punktów ECTS z wszystkich semestrów objętych planem studiów, łącznie z obowiązującymi praktykami  i złożenie indeksu do zaliczenia ostatniego semestru (z rozliczoną kartą obiegową)
  • złożenie w terminie wydrukowanej pracy magisterskiej w formie papierowej, zatwierdzonej przez promotora podpisem na stronie tytułowej, wraz z jej kopią na nośniku cyfrowym z oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy
  • podpisanie przez studenta – potwierdzenia zapoznania się z zasadami egzaminu magisterskiego na kierunku Fizjoterapia
  • pozytywna weryfikacja pracy magisterskiej  przez system antyplagiatowy i wypełnienie przez promotora protokołu kontroli oryginalności pracy dyplomowej
  • pozytywne recenzje recenzenta i promotora.

Egzamin magisterski będzie przeprowadzany w dwóch etapach:

Etap I: student będzie losował trzy pytania z zakresu przedmiotów klinicznych podstaw fizjoterapii, fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu, fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych, diagnostyki funkcjonalnej, terapii manualnej i medycyny fizykalnej. Student będzie odpowiadał na wylosowane pytania przed komisją. Każde pytanie jest poddane ocenie, student uzyskuje średnią ocen z trzech pytań.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z dwóch lub trzech pytań student otrzymuje ocenę niedostateczną, co dyskwalifikuje go z obrony pracy magisterskiej. Studenci, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do egzaminu, przerwali egzamin lub nie zdali egzaminu w pierwszym terminie, mogą przystąpić do niego w trybie zgodnym z odrębnymi przepisami określonymi w regulaminie studiów.

Etap II: student przystępuje do obrony pracy magisterskiej. Zadane będą dwa pytania nawiązujące do tematyki pracy magisterskiej. Jako pierwszy pytanie zadawać będzie recenzent, następnie promotor. Każde pytanie będzie poddane ocenie, student uzyskuje średnią ocen z dwóch pytań. Ponadto recenzent i promotor przed wyznaczonym terminem egzaminu magisterskiego dokonują recenzji pracy magisterskiej na ocenę.

Ocena obrony pracy magisterskiej jest średnią ocen uzyskanych z dwóch pytań i ocen recenzji. Końcowa ocena egzaminu magisterskiego będzie średnią ocen uzyskanych z I i II etapu.

Praca magisterska

Student dokonuje wyboru tematu pracy magisterskiej z puli tematów zaproponowanych przez promotorów, które zostały zatwierdzone przez Radę Instytutu. Wybór tematu pracy nastąpi w IX semestrze studiów.

Promotorem może być wykładowca posiadający co najmniej stopień doktora. W przypadku prac badawczych z udziałem pacjentów konieczne jest uzyskanie zgody Komisji Bioetycznej.

Temat pracy magisterskiej powinien być powiązany z tematyką i kierunkiem, mieć charakter aplikacyjny i zgodny z zainteresowaniami naukowymi promotora. W pracy magisterskiej student powinien wykazać się umiejętnością stosowania metod właściwych dla jego zakresu i stopnia kształcenia, znajomością literatury przedmiotu w zakresie opracowywanego tematu, logicznej argumentacji, prawidłowego wyciągania wniosków oraz ścisłego formułowania sądów.

Oceny pracy magisterskiej dokonuje jeden recenzent wyznaczony przez Dyrektora Instytutu.

Po zakończeniu egzaminu magisterskiego przewodniczący w obecności członków komisji ogłasza jego wynik i informuje magistranta o uzyskanej ocenie końcowej obliczonej według zasad określonych w regulaminie studiów.