pdf
Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w zajęciach z Przysposobienia obronnego proszę pobrać stosowny wniosek i złożyć go w Dziale kształcenia i spraw studenckich PWSZ do dnia 31 grudnia 2008 r.

Program szkolenia realizowany jest w formie konsultacji w wymiarze 6 godzin w semestrze i kończy się egzaminem. Nieprzystąpienie lub niezdanie egzaminów z Przysposobienia obronnego nie ma wpływu na zaliczenie semestru.

Wniosek