warning

Ważna informacja dla studentów

 

Zmiana harmonogramu opłat na rok akademicki 2018/2019 w załączeniu

pdf 

Harmonogram

 


UWAGA !!!
Wszelkie wpłaty należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych!

Przed dokonaniem opłaty proszę zalogować się do Wirtualnej Uczelni w celu weryfikacji nr konta.

 

Terminy oznaczają datę wpływu na konto Uczelni, a nie datę dokonania wpłaty u pośredników finansowych.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury, proszone są o dostarczenie do kwestury wniosku o jej wystawienie 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Faktura może być wystawiona w terminie 7 dni od daty wpływu na rachunek bankowy PWSZ w Gnieźnie.
Brak zgłoszenia oznacza rezygnację z wystawienia faktury. Wniosek ten należy składać na każdy semestr.

 
pdf Wniosek o wystawienie faktury
pdf Zgoda na otrzymywanie e-faktury

 
UWAGA! Osoby zainteresowane otrzymywaniem faktur w formie elektronicznej oprócz wniosku o wystawienie faktury muszą dostarczyć powyższą zgodę
 

Dodatkowe opłaty wnoszone przez studentów

Zarządzenie Nr 42/2018 Rektora PWSZ w Gnieźnie z dnia 28.12.2018 r oraz Uchwała Nr 256/2014 z dnia 6.10.2014 Senatu PWSZ w Gnieźnie
1) powtarzanie przedmiotu (Wnioski o powtarzanie przedmiotu

    iczba godzin przedmiotu do 30 – 250 zł
    liczba godzin przedmiotu od 31 – 60 – 350 zł
    liczba godzin przedmiotu powyżej 60 – 450 zł

2) za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku – w wysokości 190,00 zł za 1 pkt ECST;

3) za wydanie legitymacji studenckiej – 22 zł;

4) za wydanie indeksu – 4 zł;

5) za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy:
    – dyplomu ukończenia studiów w języku obcym – 20 zł,
    – suplementu do dyplomu w języku obcym – 20 zł,

    za wydanie duplikatu:
    – dyplomu ukończenia studiów – 20 zł,
    – suplementu do dyplomu – 20 zł;

6) za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą – 26 zł;
Za wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

 

 

pdf Zarządzenie Nr 42/2018 Rektora PWSZ w sprawie: ustalenia wysokości opłat, które student zobowiązuje się wnosić na rzecz Uczelni

pdfUchwała Nr 256/2014 Senatu PWSZ

 

  • Opłaty za korzystanie ze zbiorów biblioteki PWSZ w Gnieźnie:

Zarządzenie Nr 27/2009 Rektora PWSZ w Gnieźnie z dnia 23.09.2009r

– Za wydanie duplikatu karty bibliotecznej – 5,00 zł
– Za nieterminowy zwrot książek – 0,30 zł za każdy dzień po terminie zwrotu.