Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie otrzymała ponad 2,5 mln zł ze środków UE na utworzenie

Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

 

4 maja 2020 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ Gniezno z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” (nr POWR.05.03.00-00-0007/19)

Wartość Projektu: 2.557.536,52zł., w tym
wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 155 491,77 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER.
Numer i nazwa osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia.
Numer i nazwa działania: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
Obszar realizacji projektu: województwo: wielkopolskie, powiat: gnieźnieński, gmina: Gniezno

Głównym celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie poprzez wdrożenie i realizację programu rozwojowego, w tym utworzenie w strukturach Uczelni Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku pielęgniarstwo.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
l) Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez dostosowanie programu kształcenia do oczekiwań rynku pracy i kompleksowe szkolenia metodyczne kadry naukowej i personelu technicznego;
2) Wzmocnienie praktycznego przygotowania studentów, poprzez zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodami symulacji medycznej z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu (planowane 9,12% godzin przypadających na zajęcia symultaniczne dla studentów od I do II roku pielęgniarstwa) oraz wzrost kompetencji w zakresie zmieniających się trendów epidemiologiczno-demograficznych;
3) Opracowanie programu rozwojowego PWSZ w zakresie kształcenia metodami symulacji medycznej podnoszące jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Gnieźnie;
4) Utworzenie MCSM zgodnie ze standardami Ministerstwa Zdrowia;

Głównymi zadaniami zrealizowanymi w ramach projektu będą:

√ Prace adaptacyjne na potrzeby utworzenia MCSM
√ Zakup wyposażenia do MCSM – powstaną sale symulacyjne (wysokiej wierności, pomieszczenie kontrolne, BLS, ALS umiejętności technicznych i pielęgniarskich).
√ Działania edukacyjne dla kady dydaktycznej i technicznej, w tym organizacja/udział kadry tworzonego MCSM w szkoleniach metodycznych symulacji medycznej,
medycznych szkoleniach specjalistycznych, szkoleniach dla serwisantów,
stażach w centrach symulacji medycznych, konferencjach naukowych
√ Działania edukacyjne dla studentów
√ Opracowanie podręcznika symulacji oraz bazy scenariuszy symulacyjnych

Założeniem funkcjonowania Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych przy wykorzystaniu technik symulacyjnych, poprzez odtworzenie sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej. Oznacza to, że kształcenie odbywa się przy wykorzystaniu najnowszej technologii. Dlatego w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej powstaną następujące pracownie:

• sala symulacji wysokiej wierności z pełnym monitorowaniem pacjenta,
• pomieszczenie kontrolne z lustrami weneckimi
• sala do ćwiczeń umiejętności technicznych,
• sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
• sala do prowadzenia czynności resuscytacyjnych w zakresie BLS
• sala do prowadzenia czynności resuscytacyjnych w zakresie ALS
• sala egzaminacyjna OSCE

Pomieszczenia dydaktyczne zostaną wyposażone w wysokospecjalistyczny sprzęt intensywnego nadzoru, system audio-video, symulatory wysokiej wierności oraz inne fantomy i trenażery, które w pełni symulują czynności życiowe człowieka. Dzięki temu studenci pielęgniarstwa będą mogli w warunkach zbliżonych do autentycznych sytuacji – ćwiczyć umiejętności i procedury ratujące zdrowie i życie pacjentów.