Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Pielęgniarstwo, Filia w Krotoszynie

Start rekrutacji:                      23 stycznia 2020

Zakończenie:                          18 lutego 2020, godz. 15.00

Publikacja wyników:             20 lutego 2020

II nabór:

Start rekrutacji                       19 lutego 2020

Zakończenie                          28 lutego 2020, godz. 15.00

Publikacja wyników:             3 marca 2020

Komplet dokumentów należy składać w Rektoracie PWSZ przy ul. Wyszyńskiego 38 w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich (wejście B) lub wysłać na adres Uczelni.

 

Rekrutacja KROK PO KROKU

I. W celu rekrutacji na studia kandydat powinien:

 • zarejestrować się elektronicznie przez stronę www PWSZ* – Internetowa Rekrutacja Kandydatów:
  • kandydat rejestruje się w systemie (zakłada osobiste konto rejestracyjne, do którego otrzymuje hasło dostępu na podany przez siebie adres e-mail)
  • wypełnia i zatwierdza formularz danych osobowych;
 • dokonać wyboru kierunków studiów
 • wprowadzić przedmioty zdawane na maturze (na poziomie podstawowym i rozszerzonym, na egzaminach ustnym i pisemnym)
 • wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer konta bankowego, który zostanie wygenerowany w systemie IRK.
  Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • dostarczyć/wysłać komplet dokumentów w wymaganym terminie.

UWAGA!
Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą, po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej

II. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego:

 • na podstawie wyników kandydatów, tworzy się listę rankingową, która określa kolejność przyjęć na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku studiów;
 • kandydat otrzymuje informacje o wyniku postępowania rekrutacyjnego na swoje osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK;
 • komunikaty systemu IRK: – “przyjęty” lub “nieprzyjęty” – po dostarczeniu dokumentów i posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej;

 III. Lista dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia:

 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego;
 • kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uczelnię (w momencie składania dokumentów proszę mieć przy sobie oryginał lub odpis świadectwa);
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej;
 • fotografia (o wymiarach 3,5 x 4,5 cm) oraz zdjęcie elektroniczne w formacie JPG (236 x 295 pikseli, 300 DPI – co odpowiada zdjęciu o wymiarach 2,0 x 2,5 cm) wczytane w system IRK *

oraz dodatkowo, jeśli kandydat posiada:

 • dyplom ukończenia liceum medycznego (dotyczy kandydatów na pielęgniarstwo pomostowe);
 • dokument potwierdzający udział w finale olimpiady ogólnopolskiej;
 • inne dokumenty, np. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B (dotyczy kandydatów na pielęgniarstwo)

 

Internetowa Rekrutacja 

Informacje o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych jest

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
dane kontaktowe: tel.: 61 4242942, faks: 61 4242942
e-mail: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: iod@pwsz-gniezno.edu.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów na studia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 11 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, § 15 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (z późn. zm.) – dotyczy kandydatów na kierunki medyczne, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5. Dane kandydatów przyjętych na studia będą przetwarzane w celu realizacji procesu kształcenia i przechowywane przez okres 50 lat (§ 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie studiów). Kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów będą przechowywane przez 6 miesięcy.
6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Zestawienie przetwarzanych danych jest prezentowane w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu użytkownika.
7. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
8. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
9. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.
10. Po zakwalifikowaniu się na studia dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu nauczania i związanych z nim innych obowiązków prawnych administratora.


Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych jest

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
dane kontaktowe: tel.: 61 4242942, faks: 61 4242942
e-mail: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: iod@pwsz-gniezno.edu.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu założenia konta w systemie rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane dopaństw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5. Dane kandydatów będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania zgody.
6. Kandydat ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Każda osoba ma prawo do przenoszenia danych osobowych.
8. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
10. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.

UWAGA! Potwierdź przyciskiem poniżej zapoznanie się z powyższą informacją i przejdź do internetowej rekrutacji:

 

Wybór języka obcego w procesie rekrutacji

Na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest realizowany wyłącznie język angielski na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który jest sprofilowany zawodowo, w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin (za nie mniej niż 4 punkty ECTS). Przepis ten reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa Dz.U. 2012 poz. 631).

 

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Rektorat
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno
tel.: 61 4242942, faks: 61 4242942
e-mail: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl
www.pwsz-gniezno.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
tel.: (61) 4242942 wew. 328, 337
e-mail: ksztalcenie@pwsz-gniezno.edu.pl

Rekrutacja
e-mail: rekrutacja@pwsz-gniezno.edu.pl