Studia inżynierskie (I stopnia)
Transport
Tryb stacjonarne niestacjonarne
Czas trwania 7 semestrów
(3,5 roku)
8 semestrów
(4 lata)
Specyfika państwowych wyższych szkół zawodowych polega na włączeniu w program edukacji praktyk zawodowych.
010203
pdf Obowiązujące standardy kształcenia dla kierunku studiów: Transport
(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie inżynierów do pracy w dziedzinie interdyscyplinarnej, jaką jest transport. Kierunek kształcenia „Transport” powołany przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego  w 1996 roku, zgodnie z aktualnymi standardami nauczania, winien obejmować  wiedzę z zakresu nauk mechanicznych, a także z zakresu szeroko rozumianej infrastruktury związanej z transportem.

Absolwenta kierunku Transport charakteryzować będzie umiejętność łączenia wiedzy z zakresu użytkowania środków transportu, z wiedzą o infrastrukturze budowlanej służącej transportowi, przy uwzględnieniu problemów ekonomiczno-prawnych.
Studia obejmować będą szeroki wachlarz wiedzy w zakresie:
•    tworzenia nowoczesnej, zinformatyzowanej bazy transportowej firmy, miasta, regionu, kraju,
•    rozwoju istniejącej infrastruktury transportu na zróżnicowanym obszarze,
•    zagadnień ekonomicznych, ekologicznych, społecznych, międzynarodowych, międzykulturowych oraz strategicznych z punktu widzenia transportu i interesu państwa,
•    projektowania środków transportu, a także dróg i mostów oraz obiektów pomocniczych,
•    zarządzania transportem.

Specjalność: Logistyka i Technologie Transportu
Absolwent będzie on przygotowany do pracy zarówno w dziedzinie nowoczesnego transportu, jak i infrastruktury niezbędnej dla sprawnej organizacji transportu w skali kraju, regionu i miasta. Program nauczania jest tak opracowany, aby absolwent uzyskał zrównoważoną wiedzę zarówno z obszaru nauk mechanicznych jak i inżynierii drogowej, wspartej wiedzą z zakresu ekonomii i logistyki transportu. Obszar zagadnień obejmuje wiedzę z zakresu inżynierii środków transportu, inżynierii ruchu tych środków oraz analizy systemów transportowych pod względem ekonomicznym i prawnym.

Specjalność: Infrastruktura Transportu Ladowego
Absolwent pozna zagadnienia dotyczące formułowania zadań z zakresu projektowania, wykonawstwa, remontów i użytkowania obiektów budowlanych służących transportowi lądowemu, łącznie z odpowiednimi przepisami prawa.

Transport1
Na studiach obok typowej formy – wykładów i ćwiczeń najbardziej cenna jest możliwość własnego eksperymentowania na zajęciach laboratoryjnych czy pozyskiwania wiedzy podczas organizowanych wyjazdów naukowych. Umiejętność obserwowania otaczających procesów, wyciągania wniosków i proponowania nowych rozwiązań jest przecież podstawowym zadaniem przyszłego inżyniera.
Zapewniamy:

  • wykwalifikowaną kadrę naukowa z renomowanych uczelni; m.in. z Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
  • możliwość realizacji samodzielnej pracy badawczej przy realizacji innowacyjnych prac dyplomowych w nowocześnie wyposażonych laboratoriach;
  • możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu ERASMUS,; m.in. na semestr studiów
    do Copenhagen University College of Engineering w Danii oraz Ostfalia University of Applied Science w Niemczech.;
  • możliwość realizacji swoich pasji i zainteresowań w kołach naukowych  i sekcjach sportowych: piłki nożnej, koszykówki, siatkówki;
  • możliwość otrzymania stypendiów: socjalnych, mieszkaniowych, naukowych, sportowych.