zip

Studia inżynierskie (I stopnia)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Tryb stacjonarne niestacjonarne
Czas trwania
7 semestrów
(3,5 roku)
8 semestrów
(4 lata)
Specyfika państwowych wyższych szkół zawodowych polega na włączeniu w program edukacji praktyk zawodowych.
z01z02z03

pdf Obowiązujące standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
Zdobyciu wiedzy i umiejętności w tym zakresie podporządkowany jest program studiów. Podstawowym miejscem pracy absolwenta będą szeroko rozumiane służby marketingu i sprzedaży w przedsiębiorstwach wytwórczych. Jednakże ze względu na dużą uniwersalność szeregu przedmiotów dotyczących różnych aspektów zarządzania, może być zatrudniony w przedsiębiorstwach o innym charakterze. Będzie on również przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodność programu nauczania ze standardami określonymi dla studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji umożliwi absolwentowi kontynuację studiów na poziomie magisterskim na tym lub innym kierunku.
Kontakt z nauczycielami akademickimi, którzy są uznawanymi specjalistami w swych dyscyplinach naukowych, daje studentom możliwość zdobycia cenionej wiedzy, poszerzania jej na studiach II stopnia, oraz szansę na atrakcyjną pracę po studiach.

Specjalność: Systemy Zarządzania i Marketingu

Absolwent specjalności Systemy Zarządzania i Marketingu będzie przygotowany do profesjonalnego prowadzenia działalności techniczno–handlowej na styku klient – przedsiębiorstwo wytwórcze. Jego profesjonalizm przejawiać się będzie umiejętnością:

  • zrozumienia potrzeb klienta i użytkownika wyrobów przemysłowych,
  • kompetentnego doradzania i obsługi klienta,
  • kompetentnej współpracy ze służbami technicznymi i produkcyjnymi, w celu zaspokojenia oczekiwań klienta i użytkownika produktów przemysłowych. W tym celu, musi on być inżynierem posiadającym wiedzę w zakresie:
  • funkcjonowania, wytwarzania i eksploatacji wyrobów przemysłowych,
  • zasad, mechanizmów i warunków działania przedsiębiorstwa wytwórczego oraz wszystkich jego sfer funkcyjnych,
  • rozumienia otoczenia przedsiębiorstwa i umiejętności kontaktowania się z nim.
Specjalność: Inżynieria Ergonomii i Środowiska Pracy

W ramach specjalności studenci są przygotowywani do profesjonalnego wykonywania funkcji inżyniera jakości oraz inżyniera – ergonomisty. Poza ogólną wiedzą techniczną, ekonomiczną i menedżerską, studenci nabywają szczególnie pożądane na rynku pracy kwalifikacje w zakresie tworzenia i nadzorowania systemów zapewnienia jakości wyrobów oraz warunków pracy. Uczą się myślenia systemowego i kreatywnego, a przede wszystkim – nabywają cechy inżyniera XXI wieku: umiejętność i nawyk myślenia kategoriami antropocentrycznymi przy projektowaniu wyrobów technicznych i organizacji pracy zespołów ludzkich. Przejawem postawy antropocentrycznej jest stosowanie wiedzy ergonomicznej w działalności inżynierskiej – projektowej i korygującej istniejące, niedoskonałe rozwiązania techniczne i organizatorskie. Wiedza ta jest przekazywana studentom w formie wykładów, a utrwalana podczas ćwiczeń audytoryjnych i projektowych oraz poprzez wykonywanie interesujących eksperymentów w dobrze wyposażonym laboratorium ergonomii.