Erasmus+ to program Unii Europejskiej na lata 2014–2020 w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Erasmus+ SZKOLNICTWO WYŻSZE kontynuuje tradycje programu Erasmus, działającego od roku 1987 oraz będącego w latach 2007-2013 częścią programu „Uczenie się przez całe życie”.

Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA 1)

1.WYJAZDY STUDENTÓW NA ZAGRANICZNE STUDIA I PRAKTYKI

W ramach tej akcji studenci studiów I, II i III stopnia mogą skorzystać z wyjazdów trwających łącznie 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 90 dni, a na praktyce – 60 dni. Studenci jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) mogą wyjechać w sumie aż na 24 miesiące. Do całkowitej liczby miesięcy wliczane są jednak – w ramach każdego poziomu studiów – wyjazdy w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Erasmus oraz w programie Erasmus Mundus. Studenci ubiegają się o stypendium programu Erasmus+ w swojej macierzystej uczelni. Celem wyjazdu jest odbycie części studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej lub praktyki w przedsiębiorstwie zagranicznym. W rekrutacji mogą wziąć udział wszyscy studenci, którzy ukończyli I semestr studiów.

Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże

W programie Erasmus+ na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjechać również absolwenci, pod warunkiem kwalifikacji na wyjazd w trakcie trwania studiów. Długość praktyki lub stażu jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd.

Rodzaje wyjazdów

Na studia – do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta w programie Erasmus+. Na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo instytucji w innym kraju programu.

Do jakich krajów można wyjeżdżać?

Na studia można wyjeżdżać do innych krajów programu, a także do niektórych krajów partnerskich z różnych regionów świata, w zależności od tego, czy dana uczelnia otrzymała dofinansowanie na wymianę z wybranymi krajami partnerskimi.


2.WYJAZDY PRACOWNIKÓW UCZELNI I SPECJALISTÓW Z PRZEDSIĘBIORSTW

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do szkół wyższych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Specjaliści z przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji (dotyczy tylko krajów programu) mogą – na zaproszenie polskiej uczelni – prowadzić zajęcia dla studentów. Pracownicy różnych jednostek uczelni mogą wyjeżdżać do instytucji za granicą w krajach programu, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Wymiana pracowników w celach szkoleniowych z krajami partnerskimi prowadzona jest tylko między szkołami wyższymi. Zajęcia prowadzone przez wykładowców lub specjalistów z przedsiębiorstw muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu kształcenia goszczącej uczelni. Indywidualny plan pracy nauczyciela lub szkolenia pracownika uczelni musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą.

 Jakie są warunki finansowe wyjazdów?

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Pracownicy uczelni otrzymują środki na wyjazd ze swojej uczelni macierzystej, a pracownicy przedsiębiorstw – z uczelni zapraszającej.

Do jakich krajów można wyjeżdżać?

Możliwe są wyjazdy do innych krajów programu, a także do niektórych krajów partnerskich z różnych regionów świata, w zależności od tego, czy dana uczelnia otrzymała dofinansowanie na wymianę z wybranymi krajami partnerskimi.

Erasmus+ to szansa na:
– rozwój osobisty i zawodowy,
– doskonalenie kompetencji,
– nawiązanie kontaktów,
– zwiedzenie ciekawych miejsc.

www.erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze