Praktyki studenckie są integralną częścią studiów realizowane są zgodnie z planem studiów i programem nauczania. Wymiar praktyk dla danego kierunku studiów określają rozporządzenie w sprawie standardów nauczania dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia.

Celem praktyk studenckich jest doskonalenie umiejętności praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy.

  • Praktyka zawodowa odbywa się w miejscu praktyk, z którym ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie podpisała porozumienie o współpracy w zakresie realizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunku Fizjoterapia.
  • Praktyki są realizowane w grupach studenckich, na podstawie skierowania.
  • Dopuszcza się możliwość odbycia  praktyki indywidualnie zorganizowanej przez studenta – wszystkie regulacje z tym związane są zawarte w regulaminie praktyk.
  • Praktyki odbywają się w podmiotach spełniających kryteria, zgodne z regulaminami praktyk.
  • Warunki, jakie powinien spełniać student rozpoczynający praktykę zawodową szczegółowo opisane są w regulaminie praktyk.
  • Ubezpieczenie – student idąc na praktykę jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków- NNW, oraz od odpowiedzialności cywilnej w zawodzie medycznym- OC.

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI PO ZAKOŃCZENIU PRAKTYKI
–  Ubezpieczenie OC i NNW

–  Skierowanie na praktykę ( z DKS)

–  Oświadczenie dla opiekuna praktyk w jednostce medycznej ( z DKS)

–  Skierowanie do lekarza medycyny pracy ( z DKS)

–  Dzienniczek praktyk wraz z regulaminem

–  Ankieta ewaluacyjna

 

 

 

– Wypełniony prawidłowo dzienniczek praktyk

– Opinia studenta o przebiegu praktyki wraz z samooceną

–  PODPISANE: Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Praktyk Zawodowych, Potwierdzenie zapoznania się z ogólnymi zasadami BHP i RODO w miejscu odbywania praktyki, Potwierdzenie zapoznania się z ogólnymi zasadami BHP w miejscu odbywania praktyki

–  Wypełniona ankieta ewaluacyjna

–  Skierowanie na praktykę z potwierdzeniem jednostki medycznej

–  Podpisane oświadczenie opiekuna praktyk

Opiekun praktyk:

dr Małgorzata Koszutska-Błaszczyk
e-mail: m.koszutska-blaszczyk@ans-gniezno.edu.pl