Informacje dotyczące dyplomowania

 

1. JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

Student przystępujący do obrony pracy dyplomowej zobowiązany jest przekazać pracę dyplomową w formie elektronicznej Promotorowi  w celu sprawdzenia pracy przez system antyplagiatowy (JSA).

Parametry pracy:

– zapisz jako: Praca_inżynierska_Nazwisko_Imię lub Praca_licencjacka_Nazwisko_Imię;
– format .doc, .docx, .pdf, .txt ;
– wielkość pracy: Maksymalny rozmiar pracy przesłanej do badania za pomocą interfejsu użytkownika JSA to 15MB na plik, przy czym wysłać można więcej niż jeden plik w jednym badaniu. System przeprowadza badanie po wyekstrahowaniu samego tekstu, to znaczy pozbawionego formatowania czy grafik, obiekty inne niż tekst są pomijane przez algorytm systemu.

W mailu do Promotora wraz z ostateczną wersją pracy proszę zawrzeć następujące informacje:

– imię i nazwisko autora, nr albumu,
– tytuł pracy dyplomowej,
– tytuł naukowy, imię i nazwisko recenzenta (jeśli jest znane na etapie sprawdzania pracy).

„Raport” zostaje wygenerowany w ciągu 24 – 48 godzin od umieszczenia pracy w systemie antyplagiatowym i może być udostępniony recenzentowi. Promotor informuje studenta o akceptacji/zatwierdzeniu pracy, koniecznych poprawkach (i tym samym kolejnych próbach w JSA), bądź niedopuszczeniu do obrony.

Promotor niezwłocznie przekazuje do DKS Raport wraz decyzją o dopuszczeniu/niedopuszczeniu do obrony.

Prace, które pomyślnie przeszły przez procedurę antyplagiatową należy dostarczyć do DKS w formie wydruku i na płycie z pozostałymi dokumentami wymaganymi przy składaniu pracy dyplomowej (oświadczeniem dotyczącym prawa autorskiego i wnioskiem o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego).

 

2. JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY – informacje dla Promotorów

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. Jednolity System Antyplagiatowy jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce.

Obowiązek sprawdzenia prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie dnia 25 czerwca 2016 roku. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sprawdzania przez uczelnie pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA począwszy od roku akademickiego 2018/2019. (Od 1 października 2018 r. wersja demo, od 4 stycznia 2019 r. – wersja produkcyjna)

Właścicielem systemu jest Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Rola „Promotor”
Użytkownik z rolą „Promotor” przegląda i zarządza badaniami zarejestrowanymi przez użytkownika lub przegląda badanie, które zostało mu udostępnione. Promotor zobowiązany jest:

– dodać plik z treścią pracy w systemie JSA,
– zapoznać się z raportem, analizą tekstu,
– zinterpretować wynik,
– zaakceptować raport lub nie (praca może być poddana trzem próbom w ramach jednego badania),
– przekazać zaakceptowany i podpisany raport (do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich) wraz z decyzją o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu studenta do obrony.

Promotor może udostępnić badanie recenzentowi (z rolą ”Promotor” w systemie JSA)

Dostęp do pracy dyplomowej oraz wyników jej badania ma Promotor pracy dyplomowej i to on uznaje czy praca jest plagiatem czy też nie, do promotora należy ostatecznie decyzja. 
System JSA służy jedynie jako wsparcie pracy weryfikacyjnej promotora.

 

Przydatne linki dla użytkowników JSA:
• Kanał JSA na YouTube – filmy instruktażowe:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhrk1HkrMtpw4xZX75u5nZhAtPe1_PHPT
• Podręcznik użytkownika JSA
https://jsa-wiki.opi.org.pl/doku.php?id=start

Instytucjonalnym Administratorem JSA w PWSZ Gniezno jest Kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich:

mgr Beata Sander
e-mail: b.sander@ans-gniezno.edu.pl

 

3. DOKUMENTY POTRZEBNE DO PODEJŚCIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

1.Student przekazuje do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich:

1).ostateczny egzemplarz pracy dyplomowej, sprawdzony przez promotora w JSA, tj.:

a).oryginał archiwalny w formie papierowej, dwustronnie drukowany, w oprawie w formie listwy bądź bindowania wraz z oryginałem Karty pracy dyplomowej oraz

b).w formie elektronicznej (na opisanej płycie – imię, nazwisko, nr albumu, tytuł pracy dyplomowej);

chyba że rektor zezwoli na złożenie pracy dyplomowej w innej formie;

2).podpisany przez promotora raport badania w systemie JSA.

2.Student zobowiązany jest złożyć w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich pracę dyplomową przyjętą przez promotora w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu. Jest to warunek zaliczenia seminarium w ostatnim semestrze studiów.

3.Student, składając pracę dyplomową w DKS wraz z raportem badania w systemie JSA wypełnia:

4.Dział Kształcenia i Spraw Studenckich weryfikuje, czy student spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszych Zasad dyplomowania i informuje Dyrektora Instytutu o wyniku tej weryfikacji. Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję o wyznaczeniu terminu egzaminu dyplomowego albo o odmowie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego.

5.Termin egzaminu dyplomowego wyznacza Dyrektor Instytutu na dzień przypadający nie później niż trzy miesiące od dnia złożenia pracy. Termin egzaminu dyplomowego ogłaszany jest z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

 

Termin złożenia pracy dyplomowej

Student ma obowiązek złożyć pracę dyplomową w terminie do:

1).końca lutego – na studiach kończących się semestrem zimowym,

2).końca czerwca – na studiach kończących się semestrem letnim.

 

4. DOKUMENTY POTRZEBNE DO WYDANIA DYPLOMU

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz 2 odpisy dyplomu, tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów – ich odpis w języku obcym

Wniosek do pobrania: Wniosek o wydanie jednego odpisu w wersji angielskiej z pakietu podstawowego_art.77_2

 

Dla studentów rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2019/20 – wydanie dyplomu, wraz z odpisami i suplementem – koszt 60 zł.

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20 i później podstawowy komplet dokumentów (dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym), jest bezpłatny.

Za dodatkowe, kolejne odpisy dyplomu i suplementu w języku obcym należy uiścić opłatę w wysokości:
– 20 zł za odpis dyplomu ukończenia studiów w języku obcym;
– 20 zł za odpis suplementu do dyplomu w języku obcym.

Wniosek do pobrania: Wniosek o wydanie kolejnego odpisu odpisu_art.77_2a

5. DYPLOMY UKOŃCZENIA STUDIÓW

 


Zasady dyplomowania – KIERUNKI INŻYNIERSKIE

Zarządzenie nr 10/2022 – Zasady dyplomowania w Państwowej Szkole Wyższej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2022

Załącznik nr 1 do zasad dyplomowania – studia inżynierskie 2022 – karta pracy dyplomowej

Załącznik nr 2 do zasad dyplomowania – studia inżynierskie 2022 – oświadczenie studenta

Załącznik nr 3 do zasad dyplomowania – studia inżynierskie 2022 – wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu

Załącznik nr 4 do zasad dyplomowania – studia inżynierskie 2022 – ocena promotora

Załącznik nr 5 do zasad dyplomowania – studia inżynierskie 2022 – ocena recenzenta

Załącznik nr 6 do zasad dyplomowania – studia inżynierskie 2022 – protokół egzaminu dyplomowego

Przykład strony tytułowej pracy inżynierskiej


Wniosek o udostępnienie materiałów do pisania pracy dyplomowejZasady dyplomowania – KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Zarządzenie 56/2022

Zasady dyplomowania pielęgniarstwo 2022

Załącznik nr 1 do Zasad dyplomowania Pielęgniarstwo 2022 – karta pracy dyplomowej

Załącznik nr 2 do Zasad dyplomowanie Pielęgniarstwo 2022 – oświadczenie prawa autorskie

załącznik nr 3 do Zasad Dyplomowania Pielęgniarstwo 2022 – wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego

załącznik nr 4 do Zasad dyplomowania Pielęgniarstwo 2022 – ocena promotora-recenzenta

załącznik nr 5 do Zasad dyplomowania Pielęgniarstwo 2022 – protokół indywidualny test

Załącznik nr 6 do Zasad dyplomowania Pielęgniarstwo 2022 – karta do losowania

Załącznik nr 7 do Zasad dyplomowania Pielęgniarstwo 2022 – lista studentów

Załącznik nr 8 do Zasad dyplomowania Pielęgniarstwo 2022 – lista studentów zapoznania z OSCE

Załącznik nr 9 do Zasad dyplomowania Pielęgniarstwo 2022 – lista studentów przystępujących do egzaminu OSCE

Załącznik nr 10 do Zasad dyplomowania Pielęgniarstwo 2022 – wykaz sprzętu

załącznik nr 11 do Zasad dyplomowania Pielęgniarstwo 2022 – wykaz stacji i zadań

załącznik nr 12 do Zasad dyplomowania Pielęgniarstwo 2022 – zadanie do wykonania

załącznik nr 13 do Zasad dyplomowania Pielęgniarstwo 2022 – karta egzaminacyjna

załącznik nr 13 a do Zasad dyplomowania Pielęgniarstwo 2022 – karta egzaminacyjna egzamin metodą OSCE

załącznik nr 14 do Zasad dyplomowania Pielęgniarstwo 2022 – zbiorcza karta egzaminu OSCE

Załącznik nr 15 do Zasad dyplomowanie Pielęgniarstwo 2022 – wyniki egzaminu końcowego

załącznik nr 16 do Zasad dyplomowania Pielęgniarstwo 2022 – protokół z obrony pracy dyplomowej

załącznik nr 17 do Zasad dyplomowania Pielęgniarstwo – protokół egzaminu dyplomowego

Wniosek o udostępnienie materiałów do pisania pracy dyplomowej

Zasady ogólne pisania pracy licencjackiej na kierunku Pielęgniarstwo

Przykład strony tytułowej pracy licencjackiej – aktualizacja 17.11.2022


Zasady dyplomowania – KIERUNEK FIZJOTERAPIA – jednolite studia magisterskie

 

Zarządzenie 86/2022

Zasady dyplomowania na kierunku fizjoterapia jednolite studia magisterskie

zał. 1 karta pracy magisterskiej

Zał. 2 wytyczne merytoryczne i edytorskie

zał. 3 Ocena promotora

zał. 4 Ocena recenzent

zał. 5 oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy

zał. 6 wyznaczanie terminu obrony

zał. 7 protokół

zał. 8 strona tytułowa