Stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, utworzone zostało w celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego oraz  dla zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do kształcenia na poziomie wyższym.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w ANS Gniezno

mgr Agnieszka Fedeczko-Ignasiak
e-mail: a.ignasiak@pwsz-gniezno.edu.pl
tel. 61 424 29 42 w. 339

Zadania i kompetencje Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych reguluje:

Niepełnosprawni studenci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać takie stypendium, student musi jedynie przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności i wypełnić formularz (stanowiący załącznik nr 3 do regulaminu świadczeń dla studentów) dostępny w zakładce: Zasady przyznawania świadczeń dla studentów.

Studenci, chcący otrzymać wsparcie Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych proszeni są o wypełnienie ankiety dostępnej poniżej:

Ankieta – wsparcie dla studenta

Do podstawowych zadań uczelni należy stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:

  1. procesie przyjmowania na uczelnię
  2. kształceniu,
  3. prowadzeniu działalności naukowej.

Celem wsparcia tych zadań ministrowie nadzorujący uczelnie przekazują dotację podmiotową. Środki finansowe z dotacji powinny być przeznaczone na zapewnienie kandydatom na studia i studentom, warunków do pełnego udziału zarówno w procesie przyjmowania  na studia i kształceniu.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/nauka/wsparcie-niepelnosprawnych-studentow-i-doktorantow

W celu wsparcia w kształceniu studentów z niepełnosprawnością, Uczelnia realizuje projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

1) PROJEKT POWER

W celu podniesienia kompetencji zawodowych studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni, ANS Gniezno realizuje Projekt POWER pt: ”Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami” Edycja 3 – program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji projektu: 31.05.2023 r.

Więcej informacji: https://old.ans-gniezno.edu.pl/studenci/erasmus/o-programie-power/

2)  „UCZELNIA DOSTĘPNA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W celu wsparcia zmian organizacyjnych na Uczelni, zwiększających dostępność ANS Gniezno realizuje projekt pt: „Uczelnia dostępna dla Osób Niepełnosprawnych”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest:

  • Wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni.
  • Zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni.
  • Opracowanie i wdrożenie procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię.
  • Wprowadzenie do programów nauczania na Uczelni modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami i m.in  zapewnienie wsparcia w postaci pomocy dydaktycznych.
  • Realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni.

Więcej informacji: https://old.ans-gniezno.edu.pl/projekt-pt-uczelnia-dostepna-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/

W celu rozpowszechnienia informacji o dostępności, 26 maja 2022 r. odbyły się warsztaty pt: „Standardy komunikacji, obsługi i savoir vivre – w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością” zorganizowane przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych dla studentów ANS Gniezno.

W warsztatach uczestniczyli studenci Informatyki, Pielęgniarstwa i Fizjoterapii. Warsztaty prowadził niemal niewidomy, doświadczony coach z Lublina. Mimo znacznej niepełnosprawności, którą posiada osiągnął sukces zawodowy i dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi.

Więcej informacji: https://old.ans-gniezno.edu.pl/aktualnosci/standardy-komunikacji-obslugi-i-savoir-vivre-w-kontaktach-z-osobami-z-niepelnosprawnoscia/