Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 

Stypendium naukowe ma charakter szczególnego wyróżnienia osób, które osiągnęły znaczący sukces związany z  nauką. Stanowi zachętę i motywację do dalszego rozwoju naukowego.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii student. Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w Biurze Rektora ul. Wyszyńskiego 38 w terminie do 7 października 2022 r., w kopercie z dopiskiem Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Do wniosku należy dołączyć poświadczone przez studenta za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia przedstawione we wniosku. Załączniki należy ponumerować zgodnie z kolejnością osiągnięć przedstawionych we wniosku. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku (bez załączników) należy przesłać na adres mailowy m.dobrychlop@ans-gniezno.edu.pl. Wnioski spełniające kryteria zostaną przekazane do Urzędu Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

źródło:  https://www.umww.pl/stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego


Stypendium Prezydenta Miasta Gniezna

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją studentów, którzy chcieliby ubiegać się o stypendium Prezydenta Miasta Gniezna. Student zwraca się z prośbą o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gniezna za pośrednictwem władz Uczelni, a więc proszę składać wnioski z kompletem dokumentów w Rektoracie w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich do 27 września 2022 r.

Stypendium naukowe przyznawane jest uzdolnionym studentom publicznych uczelni działających na terenie Miasta Gniezna na pokrycie kosztów nauki.

Stypendium przyznawane jest na okres:

1) od 1 października do 31 grudnia,

2) od 1 stycznia maksymalnie do 31 lipca.

Stypendium naukowe Miasta Gniezna może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) jest studentem publicznej szkoły wyższej działającej na terenie Miasta Gniezna w systemie studiów stacjonarnych,

2) posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane nie niższą niż 4,50,

3) nie przebywa na urlopie, z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych,

4) nie powtarzał roku.

Kto zgłasza

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie władzom uczelni wyższych.

Termin składania wniosków

Wnioski o udzielenie stypendiów wraz z listami kandydatów spełniających kryteria, o których mowa w § 7 regulaminu, składają władze uczelni w okresie do 5 października każdego roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6.

Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać:

1) nazwę uczelni,

2) dane osobowe studenta,

3) kopie dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, poświadczających spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 7 regulaminu,

4) rekomendacje i prezentacje kandydata ubiegającego się o stypendium,

5) udokumentowanie osiągnięć,

6) informacje o innych pobieranych stypendiach,

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych,

8) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię systemu oceniania w przypadku stosowania przez uczelnię systemów oceniania innych niż tradycyjna skala ocen,

9) w przypadku studentów ostatniego roku studiów wskazanie okresu, na jaki ma być przyznane stypendium.

Wysokość stypendium

Miesięczna kwota stypendium dla studentów to równowartość 20% brutto minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego corocznie, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j .Dz. U. z 2018 r., poz. 2177).

Stypendysta traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium w następujących przypadkach:
1) skreślenia z listy studentów,

2) przerwania studiów,

3) skorzystania z urlopu dziekańskiego bądź przerwy w studiach,

4) ukończenia studiów,

5) zrzeczenia się prawa do stypendium,

6) rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków studenta.

Stypendysta traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium również w przypadku, gdy przestanie spełniać kryteria wymagane do otrzymania stypendium, o których mowa w § 7 regulaminu.

Uczelnia winna niezwłocznie zawiadomić Prezydenta Miasta Gniezna o zaistnieniu okoliczności, dla których wypłata stypendium stała się bezpodstawna.

Wstrzymanie wypłaty stypendium w przypadkach, o których mowa w § 15 ust. 1 i 2 regulaminu, następuje ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące utratę prawa do stypendium.

Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jego cofnięcia traktuje się jako świadczenie nienależne i podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania wraz z odsetkami ustawowymi w razie nie dochowania terminu zwrotu.

Uchwala_nr_III472018_Rady_Miasta_Gniezna

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody