Wyniki posiedzenia UKS z dnia 27 marca 2023 r.

Świadczenia – lista

  • kierunki inżynierskie pokój 210, B5
  • kierunki INoZ pokój 203, B3

 

Wyniki posiedzenie UKS z dnia 18 listopada 2022 r.
Stypendia Rektora 2022/23

Kierunki inżynierskie

Kierunki medyczne

Świadczenia dla studentów 2022/23 (stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi)

 

Decyzje w sprawie świadczeń dla studentów należy odbierać w pokoju. 210, B5 Kampus Wrzesińska

  • decyzje dot. stypendiów Rektora – od 25 listopada od godz. 13.00
  • decyzje dot. styp. socjalnych, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi – od 29 listopada od godz. 9.00

Wypłata stypendium Rektora jest uzależniona od odbioru wszystkich decyzji na kierunku.

UKS
Beata Sander

tel. 61 424 26 90, wew. 337
e-mail: b.sander@ans-gniezno.edu.pl

Zarządzenie Rektora ANS Gniezno 90/2022

Zarządzenie Rektora ANS Gniezno 91/2022

 


Wyniki posiedzenie UKS z dnia 25 marca 2022 r. – Świadczenia dla studentów na semestr letni 2021/22

świadczenia – lista

Sekretarz UKS
Beata Sander

tel. 61 424 26 90, wew. 337
e-mail: b.sander@pwsz-gniezno.edu.pl


  • zarządzenie nr 80/2021 w sprawie: ustalenia wysokości stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w roku akademickim 2021/2022 zarzadzenie_2021_80.pdf
  • zarządzenie nr 79/2021 w sprawie: ogłoszenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w Państwowej Szkole Wyższej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie w roku akademickim 2021/2022 zarzadzenie_2021_79.pdf

Wyjaśnienie: Odnośnie wskazanych stawek wysokości stypendium rektora należy wyjaśnić, że Uczelnia na finansowanie świadczeń stypendialnych otrzymuje określone środki finansowe (dotacja) z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dotacja ta wydatkowana w danym roku na stypendia rektora stanowi nie więcej niż 60% środków wydatkowanych łącznie w danym roku na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi. Rektor co roku musi uwzględniać zarówno wysokość otrzymanej dotacji, jak i ww. zależność pomiędzy różnymi formami pomocy materialnej w Uczelni. Stąd, zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu Świadczeń wysokość świadczeń, tj. stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w danym roku akademickim ustala się corocznie zarządzeniem rektora w ramach posiadanych środków na funduszu świadczeń dla studentów i ilości złożonych wniosków. Z uwagi na wysokość otrzymanej dotacji, ilość złożonych wniosków o różne formy pomocy materialnej w Uczelni i konieczność utrzymania ww. parytetu w rozdziale wydatkowanych środków, wysokość stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 jest niższa niż w poprzednim roku akademickim.

 

Wyniki posiedzenia UKS z dnia 26.11.2021 r. – świadczenia dla studentów

Stypendia Rektora – analityka bezpieczeństwa

Stypendia Rektora – fizjoterapia

Stypendia Rektora – informatyka

Stypendia Rektora – technologia chemiczna

Stypendia Rektora – transport

Stypendia Rektora – zarządzanie i inż. produkcji

Wyniki posiedzenia UKS 26.11.2021

Decyzje w sprawie świadczeń dla studentów należy odbierać w pokoju. 210, B5 Kampus Wrzesińska

stypendia rektora od poniedziałku – 29 listopada 2021 od godz.13.00:

stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych od czwartku – 2 grudnia2021.

Wypłata stypendium Rektora jest uzależniona od odbioru wszystkich decyzji na kierunku.

Jeśli student nie może odebrać decyzji osobiście z przyczyn niezależnych od niego proszę o informację. Decyzja zostanie wysłana pocztą.

Sekretarz UKS
Beata Sander

tel. 61 424 26 90, wew. 337
e-mail: b.sander@pwsz-gniezno.edu.pl


Wyniki posiedzenia UKS z dnia 17.03.2021 r. – świadczenia dla studentów (stypendia socjalne, socjalne zwiększone, dla osób niepełnosprawnych)

Przyznane stypendia

Decyzje zostały wysłane pocztą.

Uczelniana Komisja Stypendialna

Sekretarz UKS
Beata Sander

tel. 61 424 26 90, wew. 337
e-mail: b.sander@pwsz-gniezno.edu.pl


Wyniki posiedzenia UKS z dnia 26.11.2020 r. – świadczenia dla studentów (stypendia rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych)

przyznane Stypednia Rektora – kierunki medyczne

przyznane Stypednia Rektora – kierunki inżynierskie

przyznane stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych

Decyzje w sprawie świadczeń dla studentów należy odbierać od 27.11.2020 od godz.12.00:
– kierunki inżynierskie – Kampus Wrzesińska B5 II piętro, p. 210
– kierunki medyczne – Kampus Wrzesińska B5 Biblioteka

Decyzje można odbierać od pn. do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
Wypłata stypendium Rektora jest uzależniona od odbioru wszystkich decyzji na kierunku.
Jeśli student nie może odebrać decyzji osobiście z przyczyn niezależnych od niego proszę o informację. Decyzja zostanie wysłana pocztą.

Sekretarz UKS
Beata Sander

tel. 61 424 26 90, wew. 337
e-mail: b.sander@pwsz-gniezno.edu.pl


Wyniki posiedzenia UKS z dnia 17.12.2019 r. – Stypendia Socjalne

Decyzje o przyznaniu bądź wstrzymaniu przyznania stypendium należy odbierać w Bibliotece Uczelni od 20.12.2019 r.

Wypłata stypendium jest uzależniona od odbioru decyzji.

Przyznane stypendia

Sekretarz UKS

B. Sander


Wyniki posiedzenia UKS z dnia 7.11.2019 r. – Stypendia Socjalne

Decyzje o przyznaniu bądź wstrzymaniu przyznania stypendium należy odbierać w Bibliotece Uczelni od 18.11.2019 r.

Wypłata stypendium jest uzależniona od odbioru decyzji.

Przyznane stypendia

Sekretarz UKS

B. Sander


Wyniki posiedzenia UKS z dnia 7.11.2019 r. – Stypendia Rektora

Decyzje o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium należy odbierać w Bibliotece Uczelni od 14.11.2019 r.

Wypłata stypendium jest uzależniona od odbioru wszystkich decyzji na kierunku.

Przyznane stypendia

Sekretarz UKS

B. Sander