Świadczenia dla studentów – semestr letni 2022/23

Zapraszamy do składania oświadczeń, że warunki finansowe, na podstawie których przyznano stypednium w semetrze ziomowym nie uległy zmianie lub wniosków w sprawie przyznania stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz dla osób z niepełnosprawnością na semestr letni 2022/2023.

Terminy składania wniosków: do 17 marca 2023 (termin organizacyjny).

Oświadczenia i wnioski przyjmuje Pani Iwona Gałęzewskaw godzinach od 8.00 do 13.00 pn-czw,Kwestura, wejście B. tel. (61) 424 29 42 wew. 332adres e-mail: stypendia@ans-gniezno.edu.pl

oświadczenie_2023

Świadczenia dla studentów:

Zapraszamy do składania wniosków w sprawie przyznania stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz dla osób z niepełnosprawnością na semestr zimowy 2022/2023.

Terminy składania wniosków: do 21 października 2022 (termin organizacyjny).

Wnioski przyjmuje Pani Iwona Gałęzewska
w godzinach od 8.00 do 13.00 pn-czw,
Kwestura, wejście B. tel. (61) 424 29 42 wew. 332
adres e-mail: stypendia@ans-gniezno.edu.pl

Stypendia Rektora:

Terminy składania wniosków: do 14 października 2022 (termin nieprzekraczalny!).
Miejsce: Kampus Wrzesińska, B5 p.210


Zarządzenie nr 70/2022 w sprawie świadczeń

Regulamin świadczeń dla studentów

 

1. Stypendia socjalne

przyjmowanie wniosków:

Pani Iwona Gałęzewska w godzinach od 8.00 do 13.00 pn-czw,
Kwestura, wejście B. tel. (61) 424 29 42 wew. 332
adres e-mail: stypendia@ans-gniezno.edu.pl

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

przyjmowanie wniosków:

Pani Iwona Gałęzewska w godzinach od 8.00 do 13.00 pn-czw,
Kwestura, wejście B. tel. (61) 424 29 42 wew. 332
adres e-mail: stypendia@ans-gniezno.edu.pl

3. Zapomoga

przyjmowanie wniosków:

Pani Iwona Gałęzewska w godzinach od 8.00 do 13.00 pn-czw,
Kwestura, wejście B. tel. (61) 424 29 42 wew. 332
adres e-mail: stypendia@ans-gniezno.edu.pl

4. Stypendium Rektora

przyjmowanie wniosków:

Pani Arleta Jasińska w godzinach od 8.00 do 15.00 pn-pt,
Kampus przy ul. Wrzesińskiej, pok. 210, B5
adres e-mail: ksztalcenie@ans-gniezno.edu.pl

5. WYPŁATY

informacja w sprawie wypłaty stypendium:
Pani Samanta Zamiar w godzinach od 8.00 do 15.00 pn-pt,
tel. (61) 424 29 42 wew. 327
s.szabla@ans-gniezno.edu.pl


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY w zasadach przyznawania świadczeń dla studentów wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  • zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów
  • Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
  1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
  • Łączny okres, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
  • nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopni

w przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je pobierać.