Drodzy Studenci,

Zapraszamy do składania wniosków o stypendia socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości oraz stypendia dla osób z niepełnosprawnością  na semestr zimowy 2022/23

Termin organizacyjny składania wniosków: do 21 października 2022.
Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnością można składać w trakcie roku akademickiego, a podany powyżej termin składania wniosków jest terminem organizacyjnym.

Wnioski  przyjmuje Pani Iwona Gałęzewska w godzinach od 8.00 do 13.00 pn-czw, Kwestura, wejście B. tel. (61) 424 29 42 wew. 332
adres e-mail: stypendia@ans-gniezno.edu.pl


Dokumenty stypendium socjalne

Prezentacja – Wymagane dokumenty i przydatne informacje


(załącznik nr 1, wraz z złącznikami 1a-1g – wg potrzeb dokumentacji przedstawiającej sytuację materialną rodziny, załącznik nr 2 jeśli dotyczy)

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów ANS Gniezno

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Załącznik nr 1c

Załącznik nr 1d

Załącznik nr 1e

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2021 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Załącznik nr 1f

Załącznik nr 1g

Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów ANS Gniezno


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY w zasadach przyznawania świadczeń dla studentów wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  • zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów
  • Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
  1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
  • Łączny okres, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
  • nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopni

w przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
  • obowiązek dołączenia do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta, jeżeli dochód nie przekracza kwoty 528zł.a od 1 stycznia 2022 r. 600zł netto.

Brak zaświadczenia, skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. Informacja zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy ośrodka nie jest informacją wystarczającą.

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej

Wyjątkowo Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta, jeżeli przyczyny były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.  Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, powoduje odmowę przyznania stypendium.

 

Stypendium socjalne: ważne informacje dotyczące zaświadczeń z OPS