Drodzy Studenci,

Zapraszamy do składania wniosków o stypendia socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości oraz stypendia dla osób z niepełnosprawnością  na semestr zimowy 2022/23

Termin organizacyjny składania wniosków: do 21 października 2022.
Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnością można składać w trakcie roku akademickiego, a podany powyżej termin składania wniosków jest terminem organizacyjnym.

Wnioski o świadczenia dla studentów przyjmuje Pani Iwona Gałęzewska w godzinach od 8.00 do 13.00 pn-czw, Kwestura, wejście B. tel. (61) 424 29 42 wew. 332
adres e-mail: stypendia@ans-gniezno.edu.pl


(załącznik nr 3)

Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów ANS Gniezno


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY w zasadach przyznawania świadczeń dla studentów wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  • zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów
  • Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
  1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
  • Łączny okres, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
  • nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopni

w przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je pobierać.