Adiunkt
Instytut Nauk Technicznych
email: a.matloka@ans-gniezno.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-9831-1418

Nota biograficzna

Rodowita gnieźnianka, ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im.  Dąbrówki w Gnieźnie w 1993 roku.

 • Stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych w zakresie chemii analitycznej Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Specjalność: chemia analityczna (2004)
 • Studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; kierunek studiów chemia (1998)

OBECNIE PEŁNIONE FUNKCJE w PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie:

 • Członek Senatu Uczelni na kadencję 2020-2024
 • Komitet Organizacyjny  Maratonu Chemicznego, Konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanego przez Instytut Inżynierii Środowiska i Technologii Chemicznej
 • Adiunkt w Instytucie Nauk Technicznych

Prowadzi zajęcia dla studentów na kierunkach technologia chemiczna; inżynieria środowiska z  przedmiotów chemii analitycznej, z analizy instrumentalnej, chemii fizycznej, elementów walidacji i oceny statystycznej wyników.

Promotor i recenzent licznych prac dyplomowych inżynierskich na kierunkach ochrony środowiska, inżynierii środowiska.

Autorka i współautorka artykułów naukowych i popularnonaukowych pełen mój dorobek naukowy dostępny jest  w  https://orcid.org/0000-0002-9831-1418

ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE:

 • chemia analityczna  i instrumentalna; chemia fizyczna,  analiza jakościowa  i ilościowa metody chromatografii gazowej i cieczowej (HPLC z detektorem DAD, TLC, GC;  GC-MS, HPLC-MS) w rozdzielaniu i identyfikacji składu mieszanin,  metody spektrofotometryczne UV-VIS, IR; absorpcyjna spektrometria atomowa (AAS); ocena statystyczna wyników; oznaczanie jakościowe i ilościowe kationów i anionów  oraz zanieczyszczeń organicznych (np. formaldehydu) w próbkach środowiskowych;
 • udział realizacji projektu interdyscyplinarnego naukowo-badawczego we współpracy PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z Muzeum Archeologicznym w Biskupinie z Działem Konserwacji Muzealiów nt.– „Oznaczanie zawartości polietylenoglikoli w próbkach drewna archeologicznego w konserwowanych zabytkach – metoda spektrofotometryczna”; oraz   projektu nt. „Oznaczania zawartości fosforu ogólnego w próbkach gleby pobranej ze stanowisk archeologicznych w Biskupinie, metoda spektrofotometryczna; (realizowany w ramach prowadzonych dyplomowych pracy inżynierskich) rezultatem publikacje naukowe.

Publikacje pod afiliacją ANS

 • Mariusz Fejfer, Agnieszka Matłoka, Jerzy Siepak; Spectrophotometric Determination of PEG in Waterlogged Archaeological Wood and Impregnation Solutions; YSIC1783488 VOL 0, ISS 0; STUDIES IN CONSERVATION  (2020) https://doi.org/10.1080/00393630.2020.1783488
 • Agnieszka Matłoka, Karol Ciesielski, Ryszard Gołdyn, Sandra Strzelińska, Klaudia Wekwerth, Agata Kozłowska, Jerzy Siepak; Wizja rekultywacji Jeziora Jelonek w Gnieźnie ; PRZEGLAD KOMUNALNY nr 4(343) str. 47-51 (2020)
 • Marta Bugajewska, Agnieszka Matłoka, Piotr Krajewski, Marek Sozański Szkodliwość azbestu w świadomości społecznej; PRZEGLĄD KOMUNALNY, nr 4(409) str.64-67, (2018)
 • Marta Bugajewska, Agnieszka Matłoka; Warto poznać – składowanie i technologie neutralizacji odpadów azbestowych; Ekonatura – Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 2(171), s. 22-24 (2018)
 • Agnieszka Matłoka, Sławomir Binkowski, Beata Dudzińska-Bajorek, Jerzy Siepak, Szymon Nowaczyk, Iwona Binkowska; MIEDŹ – WPŁYW NA ROŚLINY, ZWIERZĘTA, ZDROWIE CZŁOWIEKA I ROLA MIKROORGANIZMÓW; Aura Ochrona Środowiska nr 6; str.11-14 (2017)
 • Agnieszka MATŁOKA Sławomir BINKOWSKI Beata DUDZIŃSKA-BAJOREK Jerzy SIEPAK Szymon NOWACZYK Iwona BINKOWSKA;  Miedź – zastosowanie, wpływ na środowisko i uregulowania prawne AURA OCHRONA ŚRODOWISKA; nr 5 str.3-8 (2017)
 • Anna Kowszewicz, Agnieszka Matłoka, Jerzy Siepak; Negatywne i pozytywne oblicze morfiny – wpływ na zdrowie człowieka, inne organizmy żywe i obecność w środowisku; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 7 (152); str.6-9 lipiec (2016)
 • Agnieszka Matłoka; Piękno zespołu parkowo-pałacowego w Dobrzycy w odsłonach zmieniających się pór roku; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 8 (141); str.19-21 sierpień (2015)
 • A. Matłoka, J. Karliński-Kociuba, Ł. Pilaczyński, M. Fejfer, S. Nowaczyk, J. Siepak An examination of the level of phosphorus in the soil as an indicator of human activity in prehistory at archaeological site no. 15a in Biskupin; EKOLOGIA I TECHNIKA; vol. XXIII, nr 2 (135),p.71-79; (2015)
 • Budnik, I., Matłoka, A., Siepak; Quantitative determination of iso-alpha acids in beers from Polish market by UV spectrophotometric method and the statistical evaluation of results; J.Ekologia i Technika;, R. 23, nr 4 , 201-205 (2015)Katarzyna Darul, Agnieszka Matłoka; Stres u koni a l-tryptofan ; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 8 (129); str.12-15 (2014)
 • Matłoka, A. , Wiktorska, M. ,Karliński-Kociuba, J. ,Pilaczyński, Ł. ,Nowaczyk, S. ,Siepak, J.; Pilotażowe badania poziomu fosforu w glebie rolnej z Powidza i w warstwie kulturowej ze stanowiska archeologicznego nr 15a w Biskupinie Ekologia i Technika; R. 22, nr 6 316—324 (2014)
 • Agnieszka Matłoka; Joanna Bleja; PEG w kosmetykach – czy bezpieczny dla zdrowia i środowiska; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 9 (118); str.7-9 wrzesień (2013)
 • Agnieszka Matłoka; Zrozumieć mowę wiernego przyjaciela psa i być odpowiedzialnym opiekunem; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 3 (112); str.9-11marzec (2013)
 • Agnieszka Matłoka, Jadwiga Mielcarek; Leki a ochrona środowiska; rozdział w Z myślą o środowisku….; Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie; str.41-46; (2013)
 • Agnieszka Matłoka; Rozwój synogarlicy tureckiej;;Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 9 (106); str.13-14wrzesień (2012)
 • Janusz Sławiński, Agnieszka Matłoka; Bezodpadowe i bezemisyjne oczyszczalnie spalin z SO2/NOx na przykładzie technologii oczyszczania gazów odlotowych z wykorzystaniem wiązki elektronów (EBFGT); Ekologia i Technika 4/2012
 • Agnieszka Matłoka, Małgorzata Łabędzka; Bor – dlaczego ważne jest oznaczanie tego mikroelementu w glebie? Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 8 (93); str.14-16; sierpień (2011)
 • Agnieszka Matłoka, Przemysław Kępa; E-odpady narastającym, ale rozwiązywanym problemem w Australii; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 6 (91); str.5-6; czerwiec (2011)
 • Natalia Wąsowicz, promotor: Agnieszka Matłoka ;Oznaczanie jonów wapnia i magnezu w próbkach ścieków z przemysłu ziemniaczanego oraz ich wykorzystanie;; II Międzyuczelniane Seminarium studenckich Kół Naukowych „ Technologie dla Ochrony Środowiska” 14-15 grudnia (2011); Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie;s.38-39; Wyd. PWSZ w Gnieźnie; ISBN 978-83-926698-9-0
 • Agnieszka Kamińska, promotor: Agnieszka Matłoka, Analiza jakościowa i metoda spektrofotometryczna oznaczania jonów żelaza (III) w wodzie gruntowej o podłożu torfowym z Półwyspu Biskupińskiego; II Międzyuczelniane Seminarium studenckich Kół Naukowych „ Technologie dla Ochrony Środowiska” 14-15 grudnia (2011) Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie;s.19-20; Wyd. PWSZ w Gnieźnie; ISBN 978-83-926698-9-0
 • Agnieszka Matłoka; E-odpady elektryczne i elektroniczne – Problemem Błękitnej ; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 12 (85); str.4-7; grudzień (2010);
 • Agnieszka Matłoka; Karol Ciążyński; Formaldehyd w aspekcie ochrony środowiska i zdrowia człowieka; Ekonatura Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny; nr 9 (82); str.5-8; wrzesień (2010)
 • Jadwiga Szołkowska-Malińska; Agnieszka Matłoka Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla studentów studiów inżynierskich o kierunku Ochrona Środowiska; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie (2010); skrypt; ISBN 978-83-926698-2-1
 • Katarzyna Zarębska, Agnieszka Matłoka ; Oznaczanie zawartości formaldehydu w reakcji z kwasem chromotropowym w wyciągu wodnym z opakowań tekturowych do przechowywania pizzy – metoda klorymetryczna; ,Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Ekologiczne i energetyczne zagrożenia i nowe wyzwania” 15-16 marca (2010); Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie;s.112-115; Wyd. PWSZ w Gnieźnie; ISBN 978-83-926698-3-8
 • Monika Garstka, promotor: Agnieszka Matłoka; Walidacja metody spektrofotometrycznej oznaczania formaldehydu w wyciągu wodnym opakowań tekturowych; ,Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Ekologiczne i energetyczne zagrożenia i nowe wyzwania” 15-16 marca (2010) ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie;s.122-125; Wyd. PWSZ w Gnieźnie; ISBN 978-83-926698-3-8

Publikacje

 • Gas chromatography–mass spectrometry identification of photoproducts of hexahydroquinoline derivatives: Potential calcium channel antagonists; JadwigaMielcarek, Agnieszka Matłoka Journal of Chromatography B; Volume 819, Issue 1, 5 May 2005, Pages 17-23; Part of DOI: 10.1016/j.jchromb.2005.01.014; Part of ISSN: 1570-0232
 • Identification of Photoproducts of Hexahydroquinoline Derivatives by GC-EI-MS and HPLC-ESI-MS; Jadwiga Mielcarek, Agnieszka Matłoka, Paweł GrobelnyDrug Development and Industrial Pharmacy Drug Development and Industrial Pharmacy Volume 31, 2005 – Issue 9 Pages 861-869; DOI: 10.1080/03639040500271852; Part of ISSN: 0363-9045; Part of ISSN: 1520-5762
 • GC-MS w identyfikacji fotoproduktów pochodnych heksahydrichinoliny – potencjalnych antagonistów kanału wapniowego; Jadwiga Mielcarek, Agnieszka Matłoka; Materiały Konferencji Naukowej -” Kompleksowa ocena jakości substancji leczniczych i postaci leków” str.151- 155; 18-19 września 2003; Wyd. Uczelni Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; ISBN 83-88732-17-X
 • Metoda GC-MS w identyfikacji produktów fotodegradacji nowej grupy antagonistów wapnia;Agnieszka Matłoka, Jadwiga Mielcarek, Włodzimierz Augustyniak, Grażyna Nowacka,Sympozjum LEK „Problemy analityczne w ocenie czystości i farmakokinetyki leku”, 26-27 wrzesień 2002,Kraków, (komunikat ustny)
 • Photochemical Study of Hexahydroquinoline Derivatives – A New Group of Calcium Antagonists; Mielcarek J, Safak C, Simsek R, Matloka A.;Archiv der Pharmazie 2002 May;335(2):77-82
 • Trwałość fotochemiczna leków, Jadwiga Mielcarek, Agnieszka Matłoka, Olga Szamburska;Medicinskoje obrazowanje XXI wieka; Sbornik naucznych trudow – Materiały mieżdunarodnoj konferencji; WITEBCK str243-245 2002
 • Produkty fotodegradacji nowej grupy potencjalnych antagonistów wapnia; Agnieszka Matłoka, Jadwiga Mielcarek, Cihat Safak (PR.I. P-43)XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „FARMACJA W XXI WIEKU” ,I TOM, Streszczenia; 19-22 września 2001; POZNAŃ; ISBN83-88572-15-6
 • Spectral and photochemical properties of calcium antagonist from the group of hexahydroquinoline derivatives.;Jadwiga Mielcarek, Agnieszka Matłoka, Rahime Simsek, Cihat Safak,Annals of the Polish Chemical Society, September, p.238, 2001
 • Comparison of analytical methods for investigating the photostability of 1,4-dihydropyridine derivatives in compliance with recommendations of ICH; Jadwiga Mielcarek, Agnieszka Matłoka; International Journal Of Pharmaceutical Medicine; 15,231-236, 2001; DOI: 10.2165/00124363-200110000-00010; Part of ISSN: 1364-9027
 • Analysis photochemical stability of felodipine performed in compliance with recomendations of ICHDrug, Clinical and Toxicological Analysis – Section IV; Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia; VI Polska Konferencja Chemii Analitycznej 9-14 lipca; SIVP28 s.349 2000 GLIWICE
 • Catalytic Properties of the Iron Modified ZSM-5 for the Oxidation Reactions; S. Kowalak, K. Nowińska, W. Kruszyna, A. Matłoka, E. Klemm, G. Emig, A. ReitzmannCatalysis and chemical technologies for a sustainable future ;4th European Congress on Catalysis; P/II/313,Rimini ITALY sept.5-10 1999
 • Synteza Mezoporowatych sit molekularnych zawierających cynk; Krystian Stawiński, Agnieszka Matłoka, Stanisław Kowalak; Zeolity – synteza, adsorpcja, kataliza V FORUM ZEOLITOWE 7-9 maj 1998 KRAKÓW