Profesor Uczelni
Instytut Nauk Technicznych
email: j.garbarczyk@ans-gniezno.edu.pl

Nota biograficzna

Józef Bogdan Garbarczyk ur. 5. marca  1944 Wdowiec;( żona Sabina +2009) ojciec dwóch synów i dziadek czterech wnuków

Matura -Liceum Ogólnokształcące Chodzież 1962

Rodzaj ukończonych studiów wyższych: Wydział Mat. Fiz. Chem. UAM –mgr chemii 1967

Przebieg pracy zawodowej:

1967-1969 praca w przemyśle na stanowisku st. technologa,

1970-1973 – Studia Doktoranckie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza,

1973 -2014- Politechnika Poznańska , Wydział Technologii Chemicznej

2004  i nadal Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Gniezno

Data uzyskania stopni i tytułów naukowych:

Doktor nauk chem. – 1974r., Instytut Chemii UAM,

Doktor hab. nauk chem. 1987r.Wydział Chemii UAM;

Tytuł Profesora  nauk chemicznych 1997

Staże naukowe i wizyty studyjne zagraniczne:

1972 i 1973r – Moskwa – I. Związków Heteroorganicznych. A.N. ZSRR (prof. J.T. Struczkow)

1979 – Parma (Włochy) – Uniwersytet, Instytut Chem. Strukt. ( prof. G.D.Andretti, prof. M. Nardelli),

1990, 1994 i 1995 – Essen – Uniwersytet, Lab. Badań Rentgenograficznych ( prof. R. Boese).

Uniwersity of Surrey  – Guildford  (Wielka Brytania),

Ecole d’Application de Haute Polymere – Strasbourg (Francja)

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

W Politechnice Poznańskiej

1977 – 1979  wybrany członek Rady Wydziału jako przedstawiciel adiunktów, 1976 – 1981 członek Rady Zakładowej ZNP

1987 – 1990 Prodziekan,

1990 -1993 Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej,

1993 – 1996  Prorektor ds. Studiów Politechniki

Poza Politechniką

 • Projekt autorski: „Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie”   

2004-2017 Założyciel i pierwszy rektor PWSZ w Gnieźnie

2010 -2012 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół      Zawodowych w Polsce

2012-2015  Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce

2005– i nadal założyciel i pierwszy prezes  Gnieźnieńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

CHARAKTERYSTYKA OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH.

Dyscyplina naukowa, specjalność:

nauki chemiczne : fizykochemia polimerów, krystalochemia, rentgenografia

Problematyka badań naukowych koncentruje się wokół następujących trzech zagadnień:

A. analizy zjawiska polimorfizmu w semikrystalicznych polimerach liniowych.

Dotychczas przedmiotem badań były: poliamid-6, polietylen, poli(1,4-fenyleno)sulfid oraz izotaktyczny polipropylen. Badania z tej tematyki obejmują prace eksperymentalne oraz prace teoretyczne metodami modelowania molekularnego. Zaproponowałem między innymi nowy mechanizm transformacji odmiany beta polipropylenu w odmianę alfa. Praca ta jest wielokrotnie cytowana. Wyniki badań     opublikowane  zostały w czasopismach o zasięgu międzynarodowym( m.i. w Die Makromolekulare Chemie, Polymer) a także prezentowane na wielu  konferencjach krajowych i zagranicznych. Jeden patent

B. metod wytwarzania mieszanin i kompozytów polimerowych, analizy struktury nadmolekularnej takich układów jak też zjawisk na granicy faz. W ostatnich latach analizowano mieszaninę iPP/PC, iPP/PA6 oraz POE/PMMA a także kompozyty polipropylenu z włóknami naturalnymi (len, konopie). Prace publikowano m.i. w Polymer, Journal of Material Sciences , Colloid &Polym Sciences., prezentowane na wielu konferencjach  Wyniki badan były również  przedmiotem patentów

C. analiza struktur krystalicznych i molekularnych związków organicznych, wśród których       znajdują się układy o znaczeniu biologicznym (m.i. alkaloidy, tioamidowe pochodne furanu, tiofenu, pirolu i tiazolu) oraz związki modelujące polimery (związki fenylosiarkowe, fenylosulfonowe oraz pochodne triazyn). Prace te mają na celu rozszyfrowanie aranżacji przestrzennej rozważanych układów w fazie stałej oraz wyjaśnienie wpływu  oddziaływań  intra‑ i intermolekularnych, szczególnie tzw. oddziaływań słabych na strukturę cząsteczek. Ogółem z tej tematyki opublikowano 15 prac (m.i. w Die Makromolekulare Chemie, Polymer Communications, Acta Crystallographica).

Powyższa tematyka badawcza realizowana była w ramach centralnych programów badawczych (C.P.B.P. 01.12 oraz RP.II.10) oraz grantów KBN

Ogółem dorobek naukowy obejmuje 72 prace publikacje, 67 referatów, wykładów i komunikatów na konferencjach krajowych i zagranicznych, 9 patentów, 3 opracowania monograficzne oraz 1 współedytorstwo książki „Organic Crystal Chemistry” wydanej przez Oxford University Press i International Union of Crystalography.

CHARAKTERYSTYKA DOROBKU DYDAKTYCZNEGO

Organizacja od podstaw (latach 1973-75) pracowni dydaktycznej – laboratorium dla przedmiotów krystalografia, rentgenografia i mineralogia oraz fizykochemia polimerów

Opracowanie wykładów  z przedmiotów: Fizykochemia Polimerów, Podstawy Chemii Polimerów, Chemia Ciała Stałego, Krystalochemia, oraz Rentgenografia z podstawami budowy aparatury naukowej.

W latach 1975‑ 2014 pod moim kierunkiem wykonanych zostało  ponad 190  prac  dyplomowych

Od roku 1992 kierowałem zespołem  uczestniczącym w realizacji międzynarodowych projektów dydaktycznych w ramach programów Tempus I, ( 1992-95) i Tempus II (1995-98).  W projekcje brały udział następujące uczelnie: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Łódzka – Filia Bielsko Biała, Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, Uniwersytet w Essen (Niemcy), Uniwersity of Surrey  – Guildford  (Wielka Brytania), oraz Ecole d’Application de Haute Polymere – Strasbourg (Francja).

Pełniłem funkcję zastępcy krajowego koordynatora programu Tempus II.

Uzyskane środki z tego projektu pozwoliły  na zakup aparatury naukowej – dydaktycznej. W ramach projektu kilkunastu studentów odbyło staże w ośrodkach zagranicznych, głównie wykonując prace dyplomowe oraz fragmenty doktoratów. Miały tez miejsce wyjazdy pracowników naukowych.

Owocem tego projektu była też jedna publikacja w czasopiśmie zagranicznym o programie nauczania z zakresu recyklingu materiałowego

Z mojej inicjatywy jako dziekana wydziału, w roku akademickim 1992/93, na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, uruchomiony został nowy kierunek studiów Ochrony Środowiska. Jestem współautorem programu nauczania dla tego kierunku.

UDZIAŁ W ROZWOJU KADRY NAUKOWEJ

A. Kierowanie zespołem badawczym w Politechnice Poznańskiej :

Utworzenie i kierowanie od roku 1980 Pracownią Fizyki Polimerów i Krystalochemii.

W latach 1998-2007 – Kierownik Zakładu Polimerów w Politechnice Poznańskiej.

B. Promotorstwo doktoratów: pod moim kierunkiem wykonano 14 rozpraw doktorskich. Dwie  osoby  z kierowanego przeze mnie zespołu uzyskały stopień doktora habilitowanego.

C. Opracowane recenzje prac habilitacyjnych i dorobku naukowego : 8

D. Recenzje rozpraw doktorskich: 25

E. Ocena dorobku naukowego o tytuł : doktora honorowego (prof. dr Reynaersa     z KU Leuven (Belgia),

oraz   doktora honoris causa (Prof dr hab A. Włochowicza ATH Bielsko Biała).

F. Ocena dorobku na tytuł profesora: 5

G. Recenzje wydawnicze książek : 11

H. Wykłady na ‘szkołach letnich’ (‘warsztatach –workshops) krajowych i zagr. Łącznie 6

I. Wykłady wygłoszone na zaproszenie w uczelniach zagranicznych. : Łącznie 6

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJI NAUKI

A. Organizacja konferencji naukowych :

ogólnopolskie sympozja „Polimery‑Siarkowe”, w latach 1978‑82, jako wiceprzewodniczący kom. Organizacyjnego

międzynarodowe sympozja  „Organic-Crystal Chemistry” organizowane przez UAM i PP w latach 1977

1991, jako sekretarz i wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego i naukowego.

B. Członkostwo z wyboru w towarzystwach naukowych:

– członek  z wyboru Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego  (wybrany dwukrotnie w latach 1985 i 1989),

wiceprzewodniczący Komisji Nauk Chem. Oddziału Poznańskiego PAN (w latach 1994-1997 ) ,

– członek z wyboru Komitetu Nauki o Materiałach PAN (od 1999) oraz Komisji Oddziału Poznańskiego,

–  członek z wyboru Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych (1997-2000)

–  członek  z wyboru Komitetu Krystalografii  PAN– od 1999 – 2018

– członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

C. Współpraca z ośrodkami zagranicznymi :

Universität GH Essen (Niemcy),

Uniwersity of Surrey  – Guildford  (Wielka Brytania),

Uniwersity of North Texas – Denton (USA),

Universität GH Kassel (Niemcy)

D.Współpraca z ośrodkami krajowymi:

UAM, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Łódzka, Akademia Techniczno Humanistyczna Bielsko-Biała.

E. Członkostwo w radach redakcyjnych czasopism międzynarodowych :

Journal of Materials Education (USA)– od 1997-  2011,

 International Journal of Polymeric Materials (USA) od 1998-2011

 WYRÓŻNIENIA:

 Odznaczenia:

Złoty Krzyż Zasługi-1994,   Medal Edukacji Narodowej -1997,   Medal Św. Wojciecha  2000,

Medal „Labor omnia vincit” , Statuetka  Hipolita Cegielskiego Lider pracy Organicznej 2013j,

statuetka   Złotego   Hipolita wraz z tytułem „Wybitna osobistość pracy organicznej” 2019

Medal Koronacyjny nadany przez Prezydenta Miasta Gniezna 2009

Honorowe Obywatelstwo Miasta Gniezna 2017

Statuetka Gnieźnieńskiego Orła Białego 2017

Nagrody:

Ministra Edukacji za prace naukowe:

– zespołowa III stopnia (1977)

indywidualna III stopnia za pracę habilitacyjną 1988

Wyróżnienia za prace wynalazcze:

–  Złoty medal na 54 Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki ” Eureka Brussels – 2005 za projekt „Composites obtained from thermoplastic polymers and short flax or hemp fibres”. Jako współautor

–  Srebrny medal na 105 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości CONCOURS – LÉPINE Paryż 2006 za projekt: „Kompozyty polimerów termoplastycznych z krótkimi włóknami lnu i konopi”. Jako współautor

–  Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze- Warszawa 2006

Publikacje

Artykuły i doniesienia naukowe

 • Garbarczyk J.,Kałuski Z.,Bratek-Wiewiórowska M.D.,Skolik J.,Wiewiórowski M., Further investigations on the structure  and   chemistry  of angustifoline and its    derivatives. IV.  Molecular  and crystal structure of 13-epihydroxy-15(5′-   hydroxymethylfuryl-2′)-lupanine hydrobromide and the mechanism of its     formation. Bull.Acad.Polon.Sci.,Ser.Sci.Chim., (1974), 22, 651-664
 • Żuk A.,Garbarczyk J.,Pelowska J.,Jęczalik J.,Wpływ warunków polimeryzacji na krystaliczność polimerów trójtianu. Polimery, (1976),3,105-107,(1976)
 • Skrzypczak-Jankun E.,Kałuski Z.,Garbarczyk J., X-ray crystal structure study of some 1,1′-trimethylenebis-pyrimidine deri-Part I. Preliminary crystallographic study  of photodimers  T-C3-U,  EtU-C3-U, EtU-C3-T, and EtU-C3-etU.Roczniki Chem., (1976),50, 547-551
 • Żuk A.,Garbarczyk J.,Ratow A.H.,Kowtun A.H., Zubar .P.,   Isledovanije mechanizma  wzaimodiejtwija  stiroła  s  prostymi efiramiallilowo spirta. Chark.Politechn.Inst., (1977), 135, 30
 • Kałuski Z.,Garbarczyk J.,Gusiev A.I.,Strutchkov J.T.,Skolik J., Wiewiórowski M.,Further studies on the stereochemistry of   sparteine isomers and its  derivatives.  II.  Molecular  and   crystal   structure   of 13-hydroxylupanine.Bull.Acad.Polon.Sci.,Ser.Sci.Chim., (1977), 25, 347,
 • Bańczyk L.,Jarzynowski M.,Żuk A.,Garbarczyk J., Niektóre  zagadnienia  hydrodynamiczne  kolumny  jedno-   i dwupółkowej z wypełnieniem ruchomym. Inż.Chem., (1977), 7, 803,
 • Garbarczyk J.,Sterzyński T., Einfluss der  Verarbeitungsparameter auf die thermischen Eingeschaften und Kristallstruktur von PTFE. Plaste und Kautschuk, (1978) 3, 165
 • Żuk A.,Garbarczyk J.,Perkowska B., Influence of the modifiers on the structure and  properties  of polymers. I. Changes in crystalline area of polyamide-6 under  the influence of temperature up to 200-C. Appl.Polymer Sci.,Appl.Polymer Symp., (1979), 35, 83-88
 • Bańczyk L.,Jarzynowski M.,Żuk A.,Garbarczyk J., Wymiana masy w układzie H 0-H SO na złożu fluidalnym. Inż.Chem., (1979), 9, 3,
 • Garbarczyk J., Żuk ,The synthesis and properties of di(1,4-phenothiazine).Phosph.Sulfur Relat.Elem., (1979), 6, 351-352
 • Garbarczyk J.,Sterzyński T., Einfluss der Abkulbedingungen auf die   Struktur    von  Plaste und Kautschuk, (1980), 8, 433-435.
 • Andretti G.D.,Garbarczyk J.,Królikowska M., Molecular and Crystal Structure of 1,4-bis(phenylthio)benzene. Struct.Commun., (1981),10, 789-792.
 • Garbarczyk J.,Paukszta D., Influence of additives on the structure and properties of polymers.2.Polymorphic transitions of isotactic polypropylene by aminosulphur compounds. Polymer, (1981),22, 562-564.
 • Garbarczyk J. Crystal and molecular structure of S,S-[sulfonyl-(1,4-phenylene)]di(thiobenzoate)   as a  model compound   for  the respective polymers.  Chem., (1984), 185, 2033-2041.
 • Garbarczyk J.Structure of [1,4]benzothiazino[3,2-i]phenothiazine, C18H10N2S2. Acta Cryst., (1985), C41, 1062-1064.
 • Garbarczyk J., A study on  the  mechanism  of  polymorphic  transition a -> b in isotactic polypropylene.Chem., (1985), 186, 2145-2151.
 • Garbarczyk J.,Paukszta D., Influence of  additives  on  the  structure  and  properties  of polymers. 3.Study of a -b transition in  isotactic polypropylene at various temperatures  and times of heating. Colloid Polymer Sci., (1985), 263, 985-990.
 • Garbarczyk J., Molecular and crystal structure of bis(4-mercaptophenyl) sulfide as a model compound for poly(1,4-phenylenesulfide).  Chem., (1986), 187, 2489-495.
 • Garbarczyk J., A study on the crystalline structure of polyglycine I and II at low temperatures. Morphology and Polymers, str. 509-513, Editor: B. Sedlacek Walter  de  Gruyter,  Berlin-New  York, 1986.
 • Garbarczyk J., Study on the structure of poly(1,4-phenylenesulphide). Polymer Commun., (1986), 27, 335-338.
 • Ratajczak-Sitarz M.,Katrusiak A.,Kałuski Z., Garbarczyk J., Structure of 4,4′-bipheldithiol.Acta Cryst., (1987), C43, 2389-2391.
 • Schultz G.,Hargittai I.,Kolonits M.,Garbarczyk J., Molecular structure of 4,4′-sulfandiyl-bis-thiophenol from electron diffraction. Mol.Struct., (1987) 160, 267-274.
 • Andrzejewska E., Żuk A.,Garbarczyk J., Polymerization of   1,3,5-trithiane in the solid state  initiated by UV-irradiation. I.  Polymerization  conditions and  polymer characterization. Polym. Sci.,A. Polym. Chem., (1988), 26, 3151-3158.
 • Ratajczak-Sitarz M.,Katrusiak A.,Kałuski Z., Garbarczyk J., Structure of 4,4′-thiodi(alpha-toluenethiol). Acta Cryst., (1988), C44, 315 -317
 • Garbarczyk J.,Sterzyński T.,Paukszta D., Influence of  additives  on  the  structure  and  properties  of polymers. 4.                                 Study of phase transition in isotactic polypropylene by synchrotron radiation. Polymer Communications, (1988), 30, 153-157.
 • Paukszta D., Garbarczyk J., Sterzyński T., Influence of electric field on polymorphism in isotactic polypropylene Organic Crystal Chemistry, str. 192- 200, Oxford University Press, I.U.Cr. series, (1991) (Ed.: Garbarczyk J., Jones D )
 • Sterzyński T., Garbarczyk J.,Influence of the electric field on the microscopic structure of POE/PMMA      J. Mat. Sci., 26(23), 6357, (1991)
 • Królikowska, J.Garbarczyk Crystal structure   of   N-methyl-2-(N-methylthioamide)-pyrrol, C H  N S. Z. für Kristal.(1992), 198, 315-317.
 • Garbarczyk, M.Królikowska, Crystal structure of N-methyl-2-thioamide-thiophene, C H NS.. Z. für Kristal.(1992), 198, 318-320.
 • Garbarczyk, M.Królikowska Crystal structure of 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-bis(p- chloropheny- lene)-ethane, C  H Cl .Z. für Kristal.(1992), 198, 320-321.
 • Garbarczyk, M.Królikowska, Crystal structure  of   3,3 bis(mercaptomethylene)-dibenzofurane C  H  O S.. Z. für Krist. (1992), 198, 322-325.
 • Włochowicz, J. Garbarczyk Structural analysis  of  an  interphase  region   of   isotactic polypropylene Polym. Int. (1994), 34, 253-256
 • Paukszta, J. Garbarczyk, T Sterzyński, Structure of  polypropylene-polycarbonate  blends  crystallized under pressure Polymer, (1995), 36(6), 1309-1313
 • Królikowska, J.Garbarczyk, Structure of N,N-(2-benzothiazolidene) trifluorotioacetamide 1995. für Krist.  – przyjęto do druku,1995.
 • Garbarczyk, G. Kamyszek, Refinement of molecular and crystal structure of poly‑(p‑phenylene sulphide ether Proceedings of International Society for Optical Engineering (X-ray Investigations of Polymer Structure, SPIE Washington, 1996, vol. 3095, p. 107-110,
 • Paukszta, J.Garbarczyk Nature of polypropylene/composite – processing and preliminary structural investigations Proceedings of International Society for Optical Engineering (X-ray Investigations of Polymer Structure, SPIE Washington, 1996, vol. 3095, pp.111-116
 • D. Maksimov, T. Sterzynski, J. Garbarczyk Structure and properties of injection moulded blends of liquid crystal polymer (40 PET/60 PHB) with poly(butylene terephtalate), Mech. Comp. Mater. (1996) 32(5), 676-689
 • J-B. Beak, W Brostow, J. Garbarczyk, G. Łagocki, K-H. Seo Structure of blends of poly(p-phenylene sulphide) (PPS) with poly(p-sulphide ether) (PPSE), J. Polymeric Mater. (1997),vol. 36,65-74.
 • Kamyszek, J. Garbarczyk, I. Hamerton, B. Howlin, Prediction of Tg of polyaylethersulphones, Publikacja w książce pt “Structure-Physical Properties Relantionships of Block Copolymers and Polymer Blends”, Wyd. Pol. Szczecińskiej 1997 Edytor: Z. Rosłaniec, E. Fray, str. 155-161
 • Kozlowski R., Wladyka-Przybylak M., Garbarczyk J., Łagocki G. The Flame Retardant of the Polypropylene Using Magnesium Components World Textile Congress, Industrial, Technical & High Performance Textiles, University of Huddersfield, 1998,  Proceedings str. 92-105-
 • Garbarczyk. G. Kamyszek, R. Boese Crystal Structure and Conformational Analysis  of 2- Thioamide derivatives of Thiazole J. Mol. Struct., 1999, vol. 479, p. 21-30,Recycling of Polymers – the Programme for the Course of Environmental Protection J.Mater. Educ. 1999, vol.. 21(5&6).
 • Helwig, D. Paukszta, J. Garbarczyk. S. Borysiak Composites Based on Polypropylene and Flax Fibres – A Study of the Performance and Some Physical and Mechanical Properties Artykuł w książce pt. NATURAL POLYMERS AND COMPOSITES , Wyd.: CIP-Brasil Catalogacao-na-publicacao, Emrapa Instrumentacao Agropecuaria  (ISBN 85-86463-07-8) Edytorzy : L. H. C. Mattoso, A. Leao, E. Frollini str. 520 – 526
 • STELLER, D. ŻUCHOWSKA, W. MEISSNER, D. PAUKSZTA, J. GARBARCZYK Crystalline structure of polypropylene in blends with thermoplastic elastomers after electron beam irradiation Radiat. Phys. Chem. 75 (2006) 259-267
 • POGORZELEC-GLASER, J. GARBARCZYK, CZ. PAWLACZYK, E. MARKIEWICZ2 Electrical conductivity in new imidazolium salts of dicarboxylic acids Materials Science-Poland,. 24, No. 1, (2006, )245-252
 • COFTA, S. BORYSIAK, B. DOCZEKALSKA, J. GARBARCZYK Odporność kompozytów polipropylen-drewno na rozkład powodowany przez grzyby

    Polimery  51, (2006), 276-279

 • HYBIAK, J. GARBARCZYK, Silver nanoparticles in isotactic polypropylene, Part 1: Silver nanoparticles as metallic nucleating agents for β-iPP polymorph. POLIMERY 2014, 59, nr 7—8, 585.
 • HYBIAK, S. CHMIELEWSKA, J. GARBARCZYK Silver nanoparticles in isotactic polypropylene Part II. Molecular modelling of polypropylene chains arrangement on the surface of silver nanoparticles. POLIMERY 2015, 60, nr 11—12, 700.

Artykuły przeglądowe i opracowania monograficzne

 • Kałuski, E.Grzesiak, J.Garbarczyk Struktura odmian alotropowych siarki (Opracowanie monograficzne) Materiały Konf. II Ogólnopol.Symp.Polimerów Siarkowych, str. 5-35,1980 Wyd.Politechnika Pozn.
 • Garbarczyk Additives and polymorphism of isotactic  polypropylene  (Artykuł przeglądowy) Zeszyty  Naukowe  PŁ-  Inżynieria  Włókiennicza   i   Ochrona            środowiska Materiały II Szkoły Rentgenografii Polimerów2/16, 1993, str. 135- 151
 • Garbarczyk The atom-atom method in  structural  analysis  of  polymers  and organic compounds      (Artykuł przeglądowy) Zeszyty  Naukowe  PŁ-  Inżynieria  Włókiennicza   i   Ochrona środowiska  -Materiały II Szkoły Rentgenografii Polimerów, 2/16, 1993,str.  205-216

Ważniejsze publikacje w materiałach postkonferencyjnych i innych

 • Garbarczyk, A.Żuk, Z.Zamojcin Analiza połączeń siarki metodą fluorescencji rentgenowskiej Materiały Konf. I Ogólnopol.Symp.Polimerów Siarkowych 58-62,1978 Wyd.Politechnika Poznańska
 • Garbarczyk, A.Żuk, F.Żmidziński Wpływ starzenia termicznego na strukturę kordowych włókien poliamidowych Prace z Inż.Materiałowej 223-233,1979, Wyd.Politechnika Pozn.
 • Garbarczyk, M.Przystałowski Wpływ siarki na energię oddziaływań międzycząsteczkowych w polimerach Materiały Konf. II Ogólnopol.Symp.Polimerów Siarkowych 65-69,1980 Wyd.Politechnika Poznańska

Komunikaty i referaty na konferencjach międzynarodowych

 • Żuk, J.Garbarczyk, B.Perkowska Changes of crystalline structure of polyamide-6 under the influence of tempera- ture up to 200°  IUPAC Symp. on long-term properties of polymers and polymeric materials, Sztokholm 1976
 • Żuk, J.Garbarczyk, J.Pelowska Determination of the supermolecular structure of trithiane polymers. Międzynarodowa Konf.Naukowa SIMPLAST Warszawa 1975
 • Garbarczyk Changes in crystalline structure of poly-p-phenylenesulphide on thermal treatment. IUPAC – Symp. on Macromolecules MACRO-DUBLIN, Dublin 1977
 • Garbarczyk, T.Sterzyński Einfluss der Verarbeitungsparameter auf die thermischen Eingeschaften und Kristallstruktur von PTFE.Internationale Fachtagung PLAST PRÄZIS, Drezno 1978
 • Garbarczyk, M.Przystałowski Crystal Lattice Energy of Poly-p-phenylenesulphide and Poly-p-phenylene-oxide. Pre-Congress Symp. on Org.Crystal-Chemistry, Poznań-Dymaczewo -1978
 • Garbarczyk, A.Żuk The synthesis and properties of di(1,4-phenothiazine) VIII Int.Symp. on Sulphur Org.Chemistry, Portoroż 1978
 • Garbarczyk, A.Żuk, K.Ratajczak Izmienije kristaliczeskoj struktury polimierow wyzwannojediejstwiem niskich tiempieratur.IV Międzynarodowe Mikrosymp.RWPG, MORFOLOGIA POLIMEROW, Łódź -Burzenin,1979
 • Garbarczyk, D.Paukszta Wlijanije aminosiernych stabilizatorow na kirstaliczeskuju strukturu izotakti-czeskogo polipropiliena. IV Międzynarodowe Mikrosymp.RWPG, MORFOLOGIA POLIMERÓW, Łódź- Burzenin, 1979
 • Garbarczyk, D.Paukszta The polymorphic changes of polypropylene caused by sulphur containing compounds. V European Crystallographic Meeting, Kopenhaga, 1979
 • Garbarczyk, T.Sterzyński Einfluss der Abkulbedingungen auf die Struktur von Polyamidgussteilen. Internationale Fachtagung TECHNOMER, Karl Marx Stadt , 1979
 • Garbarczyk Crystal and Molecular Structure of 4,4′-Dimercaptodiphenylene-sulphide. IX Int.Symp. on Sulphur Org.Chemistry, Ryga 1980
 • Garbarczyk, P.Florysiak Changes in crystalline structure of polyamide-6 at low temperature. IUPAC Int.Symp.on Macromolecules MACRO-STRASBOURG, Strasbourg 1971
 • Garbarczyk, T.Sterzyński Einfluss der Berarbeitung von Polyamide-6 bei tiefen Temperaturen auf Kristallstruktur und Massanderung.Internationale Fachtagung PLAST PRÄZIS, Drezno 1982
 • Garbarczyk The mechanism of b[-L a phase transition in isotactic polypropylene IUPAC Int.Symp.on Macromolecules MACRO 83, Bukareszt 1983
 • Garbarczyk Structural studies of phenylsulphide derivatives. XIII Congress and General Assembly of the Int.Union of Crystallography, Hamburg 1984
 • Garbarczyk, D.Paukszta Investigations on the b[-L a polymorphic transition in isotactic polypropylene. XIII Congress and General Assembly of the Int.Union of Crystallography, Hamburg 1984
 • Garbarczyk, Z.Kałuski A refinement of crystal structure of 13-hydroxy-15–5′-hydroxy- methylfuryl-2′)-lupanine hydrobromide. IUPAC – 14 Int.Symp.on the Chem.of Natural Products, Poznań ,1984
 • Garbarczyk A study on crystalline structure of polyglycine I and II at low temperatures. 17 European Conference on Macromolecules Physics, Praga 1985
 • Garbarczyk, M.Królikowska Structure of 3,3′-bis mercaptomethylene dibenzofurane. X European Crystallographic Meeting, Wrocław 1986
 • Garbarczyk, D.Paukszta Study on the behaviour of the a and b forms of isotactic polypropylene at low temperature.Intern. Symp. on Organic-Crystal Chemistry, Poznań – Rydzyna 1986
 • Garbarczyk Study on the structure of poly(1,4-phenylenesulphide). Intern. Symp on Organic-Crystal- Chemistry, Poznań – Rydzyna 1986
 • Garbarczyk, D.Paukszta Application of atom-atom potential method to predict shrinkage of crystalline phase of isotactic polypropylene. Int.School CRYSTALLOGRAPHIC COMPUTING, Lipsk 1986
 • Garbarczyk Study on  Structure   of   Small   Molecular Phenylsulphide Derivatives as Models for Appropriate Polymers 31th IUPAC International Symposium on Macromolecules, Merseburg (NRD)  30 06 – 4 07 1987
 • Garbarczyk, T. Sterzyński Structural Study of PE and iPP during melting and Recrystallization by Synchrotron Radiation Bayereuther Polymer Symposium : „Polymere Funktionns und Struktur Materialen „ Bayreuth (RFN) 10-12 04. 1989
 • Paukszta, J. Garbarczyk, T. Sterzyński b-Modification of Isotactic Polypropylene and Electric Field XII European Crystallographic Meeting, Moskwa 20-29 08 1989 Coll. Abstr. 51-1, 401
 • Garbarczyk. M. Królikowska Structure of N-(Methyl)-2-tiofuranamide XII European Crystallographic Meeting, Moskwa 20-29 08 1989 Coll. Abstr 30-1, 232
 • Sterzyński, J. Garbarczyk The influence of Electric Field on the Microscopic Structure of PEO/PMMA blends. VI Annual Meeting, PPS, 17-20 04. 1990 Nicea Francja
 • Garbarczyk, D.Paukszta Structure of  isotactic  polypropylene   crystalized   under pressure., VIII. Symposium on Organic Crystal Chemistry, Poznań-Rydzyna, 26-30 07 1992
 • Królikowska, J.Garbarczyk Aromaticity of Five-membered substitued heterocycles., VIII. Symposium on Organic Crystal Chemistry, Poznań-Rydzyna, 26-30 07 1992
 • Królikowska,J.Garbarczyk,D.Lehmann,T.Jagodziński Structure of thioamide Derivatives  of  Thiazole  in  Solid State 9th Internat. Symposium on Organic Crystal Chemistry, Poznań-Rydzyna,1994,
 • Garbarczyk, T. Sterzyński, Crystallization of iPP/PA6 blends under pressure European Regional  Meeting   –  The   Polymer Processing Society, Strasbourg,  08 1994, Coll.Abst.,p.227.
 • Jurga, P. Hruszka, J. Garbarczyk, E.C. Reynhardt The influence of Heat Treatment on DSC and NMR Spectra of Poly-p-phenylenesulphide) Intern. Symposium on Polymer Morphology and Electrical Properties,Łodź, 1995