PWSZ w Gnieźnie współpracuje z największymi firmami w województwie wielkopolskim i w województwach ościennych. Przedmiotami owej współpracy są: praktyki i staże studenckie, wizyty studyjne w zakładach produkcyjnych, wspólne projekty badawcze, innowacyjne tematy prac dyplomowych poruszające zagadnienia służące rozwiązywaniu istotnych dla miasta i regionu problemów oraz studia dualne.

Decyzją Władz Uczelni, na wszystkich kierunkach studiów, tj.: INFORMATYKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TRANSPORT, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE oraz PIELĘGNIARSTWOFIZJOTERAPIA – uczelnia realizuje praktyczny profil kształcenia. Oznacza to, że PWSZ w Gnieźnie na bieżąco monitoruje aktualne trendy w gospodarce i zmiany zachodzące na rynku pracy. Stąd też wszystkie programy kształcenia oparte są na zajęciach praktycznych, które realizowane są w formie: ćwiczeń, projektów, laboratoriów, studium przypadków, a część zajęć praktycznych odbywa się również w przedsiębiorstwach i placówkach, z którymi Uczelnia współpracuje. Takie podejście do procesu kształcenia, powoduje że pracodawcy pozyskują absolwentów z wysokimi kwalifikacjami bez ponoszenia wysokich kosztów związanych z wdrożeniem nowego pracownika, a wielu studentów PWSZ Gniezno znajduje zatrudnienie w zawodzie już w czasie trwania nauki.

O wysokich kwalifikacjach absolwentów PWSZ Gniezno oraz znikomym ich bezrobociu, świadczą również wyniki projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – “Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”, w którym to w 2020 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, znalazła się na 1 miejscu listy rankingowej i już po raz III otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1 MILIONA ZŁOTYCH na doskonalenie jakości procesu kształcenia.

Podczas ostatniej publikacji listy rankingowej w/w projektu – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwrócił szczególną uwagę na fakt, że uczelnie zawodowe kształcą bardzo praktycznie, zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. „(...) Wyniki tego konkursu i fakt, że absolwenci uczelni zawodowych są coraz lepiej przygotowani do zmierzenia się z rynkiem pracy, coraz lepiej oceniani przez pracodawców, to powód do wielkiej satysfakcji dla uczelni i ministerstwa (...)

Wsparcie finansowe wypłacane jest uczelniom w formie subwencji. Dotychczas Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, przeznaczyła te środki na cele związane z podnoszeniem jakość kształcenia, tj.: na modernizację pracowni i laboratoriów oraz zakup pomocy dydaktycznych; kursy i szkolenia podnoszące kompetencje zarówno kadry dydaktycznej, jak i studentów PWSZ Gniezno; wizyty studyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach naukowo – badawczych oraz wyposażenie studentów stacjonarnych studiów inżynierskich w komputery przeznaczone do ich osobistych potrzeb naukowych.

W PWSZ Gniezno – ZAWODOWCY ZACZYNAJĄ OD STUDIÓW!